obligacije štedna knjižica
obligacije šteta
obligacije docnja dužnika
obligacije naknada materijalne štete
obligacije ništavi ugovori
obligacije opšta pravila
obligacije saglasnost volja
obligacije solidarnost dužnika
obligacije zastupanje
obligacije docnja poverioca
obligacije ispunjenje sa subrogacijom
obligacije obim naknade materijalne štete
obligacije ostvarivanje prava
obligacije plaćanje premije
obligacije prava kupca
obligacije predmet
obligacije prigovor neispunjenja ugovora
obligacije punomoćje
obligacije rušljivi ugovori
obligacije solidarnost poverilaca
obligacije ugovor u korist trećeg lica
obligacije ugovorna kazna
obligacije kome se vrši ispunjenje
obligacije odgovornost proizvodjača stvari sa nedostatkom
obligacije osnov
obligacije poslovno punomoćje
obligacije prenos hartije od vrednosti
obligacije raskidanje ugovora zbog neispunjenja
obligacije zatezna kamata
obligacije predmet ispunjenja
obligacije promene kod hartija od vrednosti
obligacije sposobnost
obligacije ustupanje ugovora
obligacije vraćanje obveznice
obligacije ispunjenje obaveze iz hartije od vrednosti
obligacije mane volje
obligacije naknada nematerijalne štete
obligacije nemogućnost ispunjenja
obligacije uračunavanje ispunjenja
obligacije forma ugovora
obligacije prekomerno oštećenje
obligacije vreme ispunjenja
obligacije mesto ispunjenja
obligacije ostale odredbe
obligacije uslov
obligacije zelenaški ugovor
obligacije priznanica
obligacije rok
obligacije ustupanja potraživanja ugovorom
obligacije cesija
obligacije komision
obligacije posredovanje
obligacije odustanica
obligacije akreditivi
obligacije autonomija volje
obligacije bankarska garancija
obligacije bitna zabluda
obligacije bitni sastojci ugovora
obligacije bitni sastojci
obligacije cena radova
obligacije cena
obligacije davanje punomoćja
obligacije davanje obaveštenja
obligacije dejstva obaveze
obligacije dejstva poveriočeve docnje
obligacije dejstva prenova
obligacije dejstvo polaganja
obligacije dejstvo raskida
obligacije delimično ispunjenje
obligacije deljenje obaveze i potraživanja
obligacije deljive obaveze
obligacije dispozitivni karakter odredaba zakona
obligacije docnja
obligacije dokumentarni akreditiv
obligacije dopušten osnov
obligacije dopunsko pravilo
obligacije dozvoljena samopomoć
obligacije dužnost obaveštavanja
obligacije dužnosti banke
obligacije dužnosti ispunjenja obaveza
obligacije forma ponude
obligacije forma prodaje nepokretnosti
obligacije forma
obligacije garancija bez prigovora
obligacije gradjevina
obligacije gubitak prava na naknadu
obligacije gubitak prava na rok
obligacije gubitak prava
obligacije gubljenje prava da se raskine ugovor zbog nedostatka
obligacije hartije od vrednosti
obligacije interes osiguranja
obligacije isplata cene
obligacije isplata ugovorene svote
obligacije isplata naknade
obligacije ispunjenje poslovno nesposobnog
obligacije ispunjenje poslovno nesposobnom poveriocu
obligacije ispunjenje pre roka
obligacije ispunjenje
obligacije izdatak za drugog
obligacije izdavanje potvrde o putovanju
obligacije izjava o prebijanju
obligacije izjava volje
obligacije izmena cene
obligacije izmena ugovorene naknade
obligacije izuzeci
obligacije javno obećanje nagrade
obligacije jednogodišnji rok zastarelosti
obligacije jednostrana izjava volje
obligacije jemčevi prigovori
obligacije jemstvo
obligacije kad cena nije odredjena
obligacije kad je predmet odrediv
obligacije kad je ugovor zaključen
obligacije kad rok nije odredjen
obligacije kad se duguje
obligacije kad se može dati
obligacije kad se može zadržati primljeno
obligacije kad se stvari mogu dati u podzakup
obligacije kamata na kamatu
obligacije kamata u nenovčanim obavezama
obligacije kamata u slučaju prodaje na kredit
obligacije kamata
obligacije klizna skala
obligacije ko ima pravo na nagradu
obligacije ko odgovara za štetu
obligacije kome pripada pravo iz hartije od vrednosti
obligacije konverzija
obligacije kvalitet
obligacije medjusobna potraživanja iz ugovora o prometu usluga
obligacije mere obezbedjenja
obligacije merodavno pravo za ostale obligacione odnose
obligacije mesto ispunjenja novčanih obaveza
obligacije mesto uplata i isplata
obligacije na koga hartija od vrednosti može glasiti
obligacije načelo jednake vrednosti davanja
obligacije načelo savesnosti i poštenja
obligacije način odredjivanja
obligacije nadosiguranje
obligacije nadzor
obligacije naknada
obligacije provizija
obligacije naknada štete
obligacije naknada buduće štete
obligacije naknada ostale štete
obligacije naknada troškova
obligacije naknada u obliku novčane rente
obligacije naknada za prevoz i troškovi u vezi sa prevozom
obligacije naknadna mogućnost
obligacije naknadno smanjenje vrednosti
obligacije nalog
obligacije namenski zajam
obligacije naplaćivanje i uračunavanje kamata
obligacije nastanak obaveze
obligacije nastupanje zastarelosti
obligacije nedeljive obaveze
obligacije nedostaci materijala
obligacije neformalnost ugovora
obligacije neispunjenje ugovora u razumnom roku
obligacije neizvršenje ugovora
obligacije neodgovorna lica
obligacije neprava ostava
obligacije neprenosivost prava
obligacije nesavladive prepreke
obligacije nesporazum
obligacije nevažnost ugovora
obligacije ništavost odredaba o gubitku prava
obligacije ništavost poravnanja
obligacije ništavost
obligacije novčana naknada
obligacije novčana obaveza
obligacije novčane obaveze
obligacije novčani depozit
obligacije očuvanje ostalih prava
obligacije obaveštavanje dužnika i predaja isprave
obligacije obaveštavanje dužnika
obligacije obaveštavanje prodavca
obligacije obaveštenje o nedostatku
obligacije obaveza da izvrši delo
obligacije obaveza da primi rad
obligacije obaveza davanja stvari odredjenih po rodu
obligacije obaveza garantovanja
obligacije obaveza obaveštavanja
obligacije obaveza osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja
obligacije obaveza pridržavanja ugovorenih cena
obligacije obaveze komisionara
obligacije obaveze kupca
obligacije obaveze nalogodavca
obligacije obaveze nalogoprimca
obligacije obaveze naručioca
obligacije obaveze organizatora putovanja
obligacije obaveze osiguravača
obligacije obaveze ostavoprimca
obligacije obaveze otpremnika
obligacije obaveze poslenika
obligacije obaveze posrednika
obligacije obaveze prodavca
obligacije obaveze putnika
obligacije obaveze zajmodavca
obligacije obaveze zajmoprimca
obligacije obaveze zakupca
obligacije obaveze zakupodavca
obligacije obaveze zalogodavca
obligacije obaveze zalogoprimca
obligacije obavezno zaključenje i obavezna sadržina ugovora
obligacije obaveznost
obligacije obeležavanje
obligacije obezbedjenje uslovnog prava
obligacije obim naknade
obligacije objavljivanje presude ili ispravke
obligacije oblici jemstva
obligacije obligacioni odnosi nastali van srj
obligacije odgovornost drugih lica
obligacije odgovornost maloletnika
obligacije odgovornost osiguravača
obligacije odgovornost po osnovu pravičnosti
obligacije odgovornost preduzeća
obligacije odgovornost prodavca i proizvodjača
obligacije odgovornost putnika za pričinjenu štetu
obligacije odgovornost roditelja
obligacije odgovornost ustupioca
obligacije odgovornost za drugog
obligacije odgovornost za materijalne nedostatke
obligacije odgovornost za nedostatke
obligacije odgovornost zakupodavca za pravne nedostatke
obligacije odlaganje predaje u slučaju prevoza stvari
obligacije odnos jemca i dužnika
obligacije odnos poverioca i jemca
obligacije odnos prevozioca i primaoca
obligacije odnos sa ugovorom o prodaji
obligacije odnos ustupioca i prijemnika
obligacije odnosi sa trećim licima
obligacije odobrenje
obligacije održavanje stvari
obligacije odredjivanje i isplata naknade
obligacije odredjivanje korisnika
obligacije odricanje od zastarelosti
obligacije odustajanje od ugovora
obligacije odbacivanje tužbe
obligacije odbijanje tužbe
obligacije ograničenje i isključenje odgovornosti
obligacije opšta dejstva ugovora
obligacije opšta pravila o ispunjenju
obligacije opšte otpuštanje dugova
obligacije opšti rok zastarelosti
obligacije organizovanje prevoza
obligacije osigurani slučaj
obligacije osiguranje bez polise
obligacije osiguranje imovine
obligacije osiguranje lica
obligacije osiguranje od odgovornosti
obligacije osiguranje trećeg lica
obligacije osiguranje
obligacije oslobodjenje od odgovornosti
obligacije osnovi odgovornosti
obligacije ostava
obligacije otkaz trajnog dugovinskog odnosa
obligacije otkaz
obligacije otkup
obligacije otpremanje
obligacije otpuštanje duga
obligacije otpuštanje duga i prenov
obligacije otvaranje računa
obligacije ovlašćeno lice
obligacije pakovanje
obligacije plaćanje cene
obligacije plaćanje kamate
obligacije plaćanje pre roka
obligacije plaćanje zakupnine
obligacije pobijanje dužnikovih pravnih radnji
obligacije podeljena odgovornost
obligacije podizanje tužbe
obligacije podlicenca
obligacije podosiguranje
obligacije podzakup
obligacije pojam ugovora
obligacije polaganje i prodaja dugovane stvari
obligacije polaganje računa
obligacije polisa osiguranja života
obligacije poništenje ugovora
obligacije ponuda
obligacije poravnanje
obligacije posebna naknada
obligacije posledica poništenja
obligacije smanjenje osigurane svote
obligacije poslovodstvo bez naloga
obligacije postojanje krivice
obligacije postupanje u skladu sa opštim aktima
obligacije potpuna naknada
obligacije potraživanja izmedju odredjenih lica
obligacije potraživanja odredjenih lica
obligacije potraživanje naknade štete
obligacije potraživanje zakupnine
obligacije dužnikove obaveze
obligacije poveriočeva prava
obligacije povremena potraživanja
obligacije pozivanje dužnika
obligacije prava imaoca skladišnice
obligacije prava imaoca založnice
obligacije prava ostavoprimca
obligacije prava ugovarača osiguranja pre nastupanja osiguranog slučaja
obligacije prava zalogoprimca
obligacije pravni nedostaci
obligacije pravo ispunioca na naknadu
obligacije pravo izbora
obligacije pravo na naknadu štete
obligacije pravo na potpunu nadoknadu
obligacije pravo na vraćanje isplaćenog
obligacije pravo na zakupninu
obligacije pravo saugovarača poslovno nesposobnog lica
obligacije pravo zadržavanja
obligacije pravo zahtevati naknadu od dužnika
obligacije pravo zaloge
obligacije kompenzacija
obligacije predaja isprava o dugu
obligacije predaja prevoziocu
obligacije predaja radi prodaje
obligacije predaja stvari trećem licu
obligacije predaja stvari
obligacije predavanje stvari poveriocu
obligacije predmet jemčenja
obligacije predmet predaje
obligacije predugovor
obligacije prekid zastarevanja
obligacije subrogacija
obligacije prenošenje ovlašćenja
obligacije prenov
obligacije prestanak naloga
obligacije prestanak obaveza
obligacije prestanak obaveze zbog nemogućnosti ispunjenja
obligacije prestanak podzakupa po samom zakonu
obligacije prestanak prava
obligacije prestanak ugovora zaključenog za odredjeno vreme
obligacije prestanak ugovora
obligacije prestanak zakupa
obligacije pretpostavka uzročnosti
obligacije pretnja
obligacije preuzimanje duga
obligacije preuzimanje ispunjenja
obligacije preuzimanje stvari
obligacije prevara
obligacije prevoz
obligacije prigovori
obligacije prihvatanje ponude
obligacije primanje ispunjenja
obligacije primena drugih saveznih zakona
obligacije primena običaja
obligacije primena odredaba o bankarskom poslovanju
obligacije primena odredaba o prouzrokovanju štete
obligacije primena odredbi zakona o ugovoru o delu
obligacije primena posebnih propisa
obligacije primena pravila ugovora o delu
obligacije primena republičkih zakona
obligacije primena pokrajinskih zakona
obligacije pristup sefu
obligacije pristupanje dugu
obligacije prividan ugovor
obligacije priznanje duga
obligacije prodaja robe prezaduženom licu
obligacije prodaja spornog prava
obligacije prodaja tudje stvari
obligacije prodaja založene stvari
obligacije promena dužnika
obligacije promena poverioca ili dužnika
obligacije propisana cena
obligacije protek odredjenog vremena
obligacije protek vremena otkaz
obligacije prouzrokovanje štete
obligacije računanje vremena
obligacije raskid ugovora voljom naručioca
obligacije raskid ugovora
obligacije raskidanje formalnih ugovora
obligacije ravnopravnost strana
obligacije razmena
obligacije rešavanje sporova na miran način
obligacije red uračunavanja
obligacije regres isplatioca
obligacije regresi
obligacije rizik
obligacije rok u trajnom dugovinskom odnosu
obligacije rok vraćanja zajma
obligacije rok za podizanje tužbe
obligacije rok zastarelosti u slučaju prekida
obligacije rokovi u slučaju zamene
obligacije sadržina obaveze
obligacije sadržina zakona
obligacije saglasnost za zaključenje ugovora
obligacije saosiguranje
obligacije sastojci ugovora o prodaji
obligacije skriveni nedostaci
obligacije sniženje cene
obligacije sniženje naknade
obligacije solidarna odgovornost
obligacije solidarne obaveze
obligacije solidarnost jemaca
obligacije sporazum
obligacije sporedna potraživanja
obligacije sporedna prava
obligacije stanje računa
obligacije sticanje bez osnova
obligacije sticanje prava na naknadu
obligacije stopa ugovorne kamate
obligacije strane u obligacionim odnosima
obligacije stvar
obligacije sudski penali
obligacije traženje opravke ili zamene
obligacije trajanje osiguranja
obligacije trajanje prava izbora
obligacije trajanje prava preče kupovine
obligacije trajanje računa
obligacije troškovi ispunjenja
obligacije troškovi
obligacije tumačenje ugovora
obligacije učestvovanje u zaključivanju poslova
obligacije ugovor o delu
obligacije ugovor o gradjenju
obligacije ugovor o kreditu
obligacije ugovor o licenci
obligacije ugovor o organizovanju putovanja
obligacije ugovor o preuzimanju duga
obligacije ugovor o prevozu lica
obligacije ugovor o prevozu stvari
obligacije ugovor o pristupanju dugu
obligacije ugovor o sefu
obligacije ugovor poslovno nesposobnog lica
obligacije ugovorena forma
obligacije ugovori pravnog lica
obligacije ugovorna kamata
obligacije ugovorna kazna i naknada štete
obligacije ugovorno isključenje odgovornosti
obligacije ugovorno ograničenje odgovornosti
obligacije ulog na štednju
obligacije upis u knjižicu
obligacije upotreba stvari prema ugovoru
obligacije upotreba stvari u tudju korist
obligacije upotrebljavanje stvari
obligacije upotrebljavanje tudje stvari u svoju korist
obligacije asignacija
obligacije uračunavanje kamata i troškova
obligacije uračunavanje prebijanjem
obligacije uračunavanje vremena prethodnika
obligacije uskladištenje
obligacije uslovi pobijanja
obligacije uslovi ustupanja
obligacije uspostavljanje ranijeg stanja i naknada u novcu
obligacije utvrdjivanje osigurane svote
obligacije valuta obaveze
obligacije visina naknade
obligacije vršenje prava zadržavanja
obligacije vršenje prava
obligacije vraćanje hartija od vrednosti
obligacije vraćanje stvari
obligacije zabrana prouzrokovanja štete
obligacije zabranjene odredbe
obligacije zahtevi trećih lica
obligacije zajam
obligacije zakonsko pravo preče kupovine
obligacije zaključenje ugovora
obligacije zaključivanje ugovora
obligacije zakup
obligacije zalaganje polise
obligacije zalaganje potraživanja
obligacije zalaganje stvari
obligacije založno pravo otpremnika
obligacije založno pravo
obligacije zaloga
obligacije zamena ispunjenja
obligacije zamena
obligacije zastarelo potraživanje
obligacije zastarelost medjusobnih potraživanja
obligacije zastarelost potraživanja iz hartije od vrednosti
obligacije zastarelost samog prava
obligacije zastarelost
obligacije zastoj zastarevanja
obligacije zastupnici osiguranja
obligacije šteta prouzrokovana nedostacima osigurane stvari
obligacije šteta zbog nedostataka pozajmljenih stvari
obligacije štete pokrivene osiguranjem
obligacije štete prouzrokovane ratnim operacijama i pobunama
obligacije ćutanje pondjenog
obligacije čas prestanka naloga
obligacije čuvanje i osiguranje
obligacije čuvanje interesa nalogodavca
obligacije čuvanje poslovnih tajni
obligacije čuvanje predmeta licence u tajnosti
obligacije čuvanje robe odnosno uzorka
obligacije čuvanje založene stvari
obligacije fakultativne obaveze
obligacije ko može ispuniti i troškovi ispunjenja
obligacije o materijalnim nedostacima uopšte
obligacije o predaji uopšte
obligacije odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja
obligacije prijava okolnosti značajnih za ocenu rizika
obligacije stvaranje obaveza za ugovarače
obligacije dejstva ugovora o preuzimanju duga
obligacije fakultativna potraživanja
obligacije udes izazvan motornim vozilima u pokretu
obligacije garancija za ispravno funkcionisanje prodate stvari
obligacije obaveštavanje osiguravača o promenama rizika
obligacije ovlašćenja trgovinskog putnika
obligacije raskidanje ugovora zbog promenjenih okolnosti
obligacije izmena ugovora zbog promenjenih okolnosti
obligacije kapara i odustanica
obligacije ovlašćenja lica koja obavljaju odredjene poslove
obligacije legitimacioni papiri i znaci
obligacije opšti uslovi formularnih ugovora
obligacije kapara
obligacije o zastupanju uopšte
obligacije akcesornost
obligacije ako je primalac uputa poverilac uputioca
obligacije ako je upućenik dužnik uputioca
obligacije alternativne obaveze
obligacije amortizacija hartije od vrednosti
obligacije bankarski novčani depoziti
obligacije bankarski tekući račun
obligacije carinske radnje i plaćanje carine
obligacije davanje u zalogu drugih prava
obligacije davanje u zalogu potraživanja iz hartije od vrednosti
obligacije davanje uputstva
obligacije dejstva raskida zbog nedostatka
obligacije dejstva ugovora medju ugovaračima i njihovim pravnim sledbenicima
obligacije dejstva ugovora o razmeni
obligacije dejstva zastupanja
obligacije dejstvo ispunjenja zastarele obaveze
obligacije dejstvo pobijanja
obligacije dejstvo poništenja
obligacije dejstvo ponude
obligacije dejstvo poravnanja prema jemcima i zalogodavcima
obligacije dejstvo prava zadržavanja
obligacije dejstvo prenosa prava
obligacije dejstvo prenosa punomoćja i prenosa za zalogu
obligacije dejstvo prestanka i sužavanja punomoćja prema trećim licima
obligacije delimična ništavost
obligacije delimični nedostaci
obligacije delkredere
obligacije deponovanje hartija od vrednosti
obligacije do kada ponuda obavezuje
obligacije docnja jednog dužnika i priznanje duga
obligacije dodeljivanje naknade nosiocima zaloge i drugih prava
obligacije dokazi i sredstva obezbedjenja
obligacije dokazivanje zakonitosti prenosa
obligacije dostavljanje izvoda
obligacije dozvola i odobrenje
obligacije drugi slučajevi prestanka punomoćja
obligacije dužna pažnja i odgovornost
obligacije dužnost akreditivne banke
obligacije dužnost banke u pogledu dokumenata
obligacije dužnost gosta da prijavi štetu
obligacije dužnost izdavanja skladišnice
obligacije dužnost očuvanja potraživanja
obligacije dužnost obaveštavanja i gubitak prava
obligacije dužnost obaveštavanja jemca o dužnikovom propuštanju
obligacije dužnost plaćanja i primanja premije
obligacije dužnost prijavljivanja
obligacije dužnost primaoca uputa da obavesti uputioca
obligacije duševno bolesni i zaostali u umnom razvoju
obligacije dvostrani ugovori
obligacije dvostruka isplata duga
obligacije fakultativne obaveze i fakultativna potraživanja
obligacije sadržina ponude
obligacije granice odgovornosti banke
obligacije gubitak ili oštećenje pošiljke
obligacije hitni nepredvidjeni radovi
obligacije iskorišćavanje predmeta licence
obligacije isključeni rizici
obligacije isključenje i ograničenje odgovornosti organizatora putovanja
obligacije isključenje nekih osiguranja
obligacije isključenje odgovornosti i neke obaveze skladištara
obligacije isključenje odgovornosti osiguravača u slučaju namere i prevare
obligacije isključenje odgovornosti poverioca za postojanje i naplativost potraživanja
obligacije isključenje pobijanja
obligacije isključiva licenca
obligacije isplata cene u slučaju uzastopnih isporuka
obligacije isplata kamate ili drugih prinosa po isplati glavnice
obligacije ispunjavanje uslova predvidjenih propisima
obligacije ispunjenje obaveze i posledice neispunjenja
obligacije ispunjenje od strane dužnika ili trećeg lica
obligacije ispunjenje sa prelaskom prava na ispunioca (subrogacija)
obligacije isticanje ništavosti
obligacije izbor poveren trećem licu
obligacije izbor prilikom vraćanja zajma
obligacije izbor trećih lica
obligacije izgubljena zarada i troškovi lečenja i sahrane
obligacije izjave u ime nalogodavca
obligacije izjave zastupniku za nalogodavca
obligacije izlaganje robe
obligacije izmena dosudjene naknade
obligacije izmena programa putovanja
obligacije izmene na zakupljenoj stvari
obligacije izmirenje obaveze iz garancije u novcu
obligacije izvršenje naloga kako glasi
obligacije izvršenje neke prirodne obaveze, ili neke moralne ili društvene dužnosti
obligacije jemčenje za poslovno nesposobnog
obligacije kad banka može prodati založene hartije
obligacije kad datum predaje nije odredjen
obligacije kad davalac može odbiti dozvolu
obligacije kad dospeva obaveza naknade
obligacije kad dužnik dolazi u docnju
obligacije kad ispunjenje o roku nije bitni sastojak ugovora
obligacije kad ispunjenje obaveze jedne strane postane neizvesno
obligacije kad je ispunjenje o roku bitni sastojak ugovora
obligacije kad je izvršen prenos svojine bez obaveštavanja prodavca
obligacije kad je izvršen ugovor kome nedostaje forma
obligacije kad je izvršena prodaja ili kupovina radi pokrića
obligacije kad je naručilac dao materijal
obligacije kad je odredjena jedna cena za više stvari
obligacije kad je odredjivanje cene ostavljeno jednom ugovaraču
obligacije kad je odredjivanje cene povereno trećem
obligacije kad je odredjivanje roka ostavljeno jednoj strani
obligacije kad je poslenik dao materijal
obligacije kad je pravo trećeg očigledno osnovano
obligacije kad je predmet obaveze nedopušten
obligacije kad je prodavac dao kupcu veću količinu
obligacije kad je stvar propala pre ugovora
obligacije kad je ugovor rušljiv
obligacije kad je ugovorena predaja u toku izvesnog vremena
obligacije kad je ugovorena tekuća cena
obligacije kad kamata prestaje teći
obligacije kad kupac može raskinuti ugovor
obligacije kad kupac ne obavesti prodavca
obligacije kad mesto predaje nije odredjeno ugovorom
obligacije kad nedostatak nastane u toku zakupa
obligacije kad stvar nema ugovoreno svojstvo
obligacije kad stvar nema uobičajeno svojstvo
obligacije kad odredjeni korisnik umre pre dospelosti
obligacije kad oni odgovaraju solidarno
obligacije kad otpremnik sam vrši prevoz ili druge poslove
obligacije kad pošiljka ne može da bude predata
obligacije kad poslenik gubi pravo da se pozove na prethodne članove
obligacije kad postoje materijalni nedostaci
obligacije kad postoji dužnost osiguranja
obligacije kad poverilac dolazi u docnju
obligacije kad prevozilac ima pravo zaloge
obligacije kad primalac preuzme pošiljku bez prigovora
obligacije kad sam komisionar kupuje robu komitenta
obligacije kad sam komisionar prodaje svoju robu komitentu
obligacije kad se ne može tražiti vraćanje
obligacije kad se ne primenjuju pravila o zastarelosti
obligacije kad se obaveza sastoji u činjenju
obligacije kad se obaveza sastoji u davanju stvari odredjenih po rodu
obligacije kad se obaveza sastoji u nečinjenju
obligacije kad se osigurani slučaj dogodi u medjuvremenu
obligacije kad se smatra da je nalogoprimac kupio stvar
obligacije kad se ugovor ne može raskinuti
obligacije kad stvar ima tekuću cenu
obligacije kad su predmet obaveze stvari odredjene po rodu
obligacije kad ugovarač stekne poslovnu sposobnost posle zaključenje ugovora
obligacije kad zakupodavac može odbiti dozvolu
obligacije kad založena stvar ima neki nedostatak
obligacije kad zastarelost počinje teći
obligacije kada je ugovoreno da naknadu isplati primalac stvari
obligacije kada nastaje obaveza prema korisniku
obligacije kada otpremnik može zahtevati naknadu
obligacije kada posrednik stiče pravo na naknadu
obligacije kakav mora biti predmet obaveze
obligacije kako se vrši pobijanje
obligacije kapara kao odustanica
obligacije ko može dati punomoćje i njegova sadržina
obligacije ko može tražiti ispunjenje
obligacije kod kog suda se vrši polaganje
obligacije koja se potraživanja mogu preneti ugovorom
obligacije koliko se može zahtevati od dužnika
obligacije komitentova prava na potraživanja iz posla sa trećim
obligacije kontrola robe sa garancijom
obligacije kontrola robe sa vršenjem pojedinih pravnih radnji
obligacije kontrola usluga i stvari koje nisu namenjene prometu
obligacije korišćenje naknadnih usavršavanja
obligacije krivica poverioca
obligacije kumuliranje naknade za osigurane svote
obligacije kupovina na probu
obligacije kupovina po pregledu odnosno sa rezervom probanja
obligacije kvalitet poslenikovog materijala
obligacije legitimacioni papiri
obligacije legitimacioni znak
obligacije lica dužna da odgovore na ponudu naloga
obligacije lica imaju pravo na naknadu u slučaju smrti
obligacije lica imaju pravo na naknadu u slučaju teškog invaliditeta
obligacije loše materijalne prilike zajmoprimca
obligacije materijal i dokumentacija
obligacije materijalni nedostaci za koje prodavac odgovara
obligacije mešanje zamenljivih stvari
obligacije medjusobna potraživanja iz ugovora o prometu robe
obligacije merodavno pravo kod ugovornih odnosa
obligacije merodavno pravo u pogledu nepokretnosti
obligacije merodavno pravo u slučaju sukoba republičkih zakona
obligacije merodavno pravo u slučaju prouzrokovanja štete
obligacije mogućnost nasledjivanja i otudjenja
obligacije mogućnost zastupanja
obligacije načelo monetarnog nominalizma
obligacije način zalaganja
obligacije nadosiguranje i ugovor sa više osiguravača
obligacije nadzor nad radovima i kontrola kvaliteta materijala
obligacije naknada štete u slučaju raskida prodaje
obligacije naknada štete u slučaju telesne povrede
obligacije naknada štete u slučaju narušenja zdravlja
obligacije naknada troškova i štete
obligacije naknada troškova i preuzimanje obaveza
obligacije naknada u slučaju prekida prevoza
obligacije naknada u slučaju propasti stvari oduzete na nedozvoljen način
obligacije naknadni nestanak uzroka ništavosti
obligacije namerna netačna prijava ili prećutkivanje
obligacije namerno prouzrokovanje nesrećnog slučaja
obligacije namerno ubistvo osiguranika
obligacije naplaćivanje založenog potraživanja
obligacije nasledjivanje i ustupanje potraživanja naknade nematerijalne štete
obligacije nedopušten ili nemoguć uslov
obligacije nedostaci pri prijemu robe
obligacije nedostaci za koje prodavac ne odgovara
obligacije nedostaci za koje zakupodavac ne odgovara
obligacije nedostatak ranije obaveze
obligacije neispunjenje ugovora u naknadnom roku
obligacije nejasne odredbe u posebnim slučajevima
obligacije nemogućnost ispunjenja za koju ne odgovara ni jedna strana
obligacije nemogućnost ispunjenja za koju odgovara druga strana
obligacije nenamerna netačnost ili nepotpunost prijave
obligacije neograničeno isticanje ništavosti
obligacije neopozivi akreditiv
obligacije neopozivost i dejstvo izvršenog izbora
obligacije neposredan zahtev davaoca licence
obligacije neposredan zahtev saradnika poslenika od naručioca
obligacije neposredni zahtev zakupodavca
obligacije neposredno pravo trećeg
obligacije netačna prijava starosti osiguranika
obligacije nezavisnost akreditiva od drugog pravnog posla
obligacije ništavost jedne odredbe poravnanja
obligacije ništavost nekih odredbi opštih uslova
obligacije ništavost odredbi nepovoljnih za kupca
obligacije ništavost pojedinih odredaba ugovora
obligacije ništavost ugovora zbog osnova
obligacije ništavost ugovora zbog predmeta
obligacije ništavost ugovorne kazne
obligacije nužna odbrana, stanje nužde, otklanjanje štete od drugog
obligacije o čemu pošiljalac treba da obavesti prevozioca
obligacije o ostavi uopšte
obligacije očigledna nesrazmera uzajamnih davanja
obligacije obaveštavanje primaoca o prispeću pošiljke
obligacije obaveštavanje zakupodavca o nedostacima i opasnostima
obligacije obaveštenje o promenama na robi
obligacije obaveštenje o stanju primljene robe
obligacije obaveza čuvanja stvari za račun saugovarača
obligacije obaveza čuvanja tajne
obligacije obaveza akreditivne banke i forma akreditiva
obligacije obaveza davaoca isključive licence
obligacije obaveza davanja podataka
obligacije obaveza izdavanja posebne pismene isprave
obligacije obaveza izdavanja potvrde
obligacije obaveza obaveštavanja naručioca
obligacije obaveza obaveštavanja o nastupanju osiguranog slučaja
obligacije obaveza plaćanja provizije
obligacije obaveza plaćanja ugostiteljskih usluga
obligacije obaveza primaoca da isplati naknadu za prevoz
obligacije obaveza stavljanja na korišćenje ugovorenih smeštajnih kapaciteta
obligacije obaveza tražiti priliku
obligacije obaveza turističke agencije da popuni angažovane kapacitete
obligacije obaveza ugostitelja da ne menja cene usluga
obligacije obaveza vraćanja stvari pre ispunjenja obaveze
obligacije obaveze čuvanja i obaveštavanja
obligacije obaveze davaoca licence
obligacije obaveze i prava poslovodje bez naloga
obligacije obaveze jednakog postupanja
obligacije obaveze komitenta
obligacije obaveze poslovodje bez naloga
obligacije obaveze prevozioca u linijskom prevozu
obligacije obaveze sa više dužnika ili poverilaca
obligacije obaveze sa više predmeta
obligacije obaveze sticaoca licence
obligacije obaveze turističke agencije
obligacije obaveze ugostitelja da primi stvari na čuvanje
obligacije obaveze ugostitelja
obligacije obaveze zastupnika
obligacije obećanje radnje trećeg lica
obligacije obična šteta i izmakla korist
obligacije obim jemčeve odgovornosti
obligacije obim kontrole
obligacije obim ovlašćenja
obligacije obim vraćanja
obligacije objave o isključenju odgovornosti
obligacije objektivna proba
obligacije odbacivanje tužbe zbog nenadležnosti
obligacije odbijanje izdavanja priznanice
obligacije odbijanje trećeg
obligacije odgovornost drugog lica za maloletnika
obligacije odgovornost izvodjača i projektanta za solidnost gradjevine
obligacije odgovornost kooperanata
obligacije odgovornost lica krivog za ništavost ugovora
obligacije odgovornost ograničeno poslovno sposobnog lica
obligacije odgovornost organizatora putovanja kad je izvršenje pojedinih usluga poverio trećim licima
obligacije odgovornost organizatora putovanja kad sam vrši pojedine usluge
obligacije odgovornost otpremnika za druga lica
obligacije odgovornost po osnovu krivice
obligacije odgovornost posrednika
obligacije odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ
obligacije odgovornost preduzeća i drugih pravnih lica prema trećem
obligacije odgovornost prevozioca prema pošiljaocu
obligacije odgovornost prevozioca za gubitak, oštećenje i zadocnjenje pošiljke
obligacije odgovornost prevozioca za sigurnost putnika
obligacije odgovornost prevozioca za zadocnjenje
obligacije odgovornost u vezi sa obavezom zaključenja ugovora
obligacije odgovornost u vezi sa vršenjem poslova od opšteg interesa
obligacije odgovornost usled terorističkih akata, javnih demonstracija ili manifestacija
obligacije odgovornost više lica za istu štetu
obligacije odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne delatnosti
obligacije odgovornost za naplativost
obligacije odgovornost za organizovanje putovanja
obligacije odgovornost za pomoćnike
obligacije odgovornost za poništenje ugovora
obligacije odgovornost za postojanje potraživanja
obligacije odgovornost za pravne nedostatke (zaštita od evikcije)
obligacije odgovornost za prtljag predat na prevoz i za ostale stvari
obligacije odgovornost za saradnike
obligacije odgovornost za upotrebu nalogodavčevog novca
obligacije odgovornost zbog propuštanja obaveštenja
obligacije odgovornost zbog uskraćivanja neophodne pomoći
obligacije odlaganje predaje do isplate cene
obligacije odnos pošiljaoca i prevozioca
obligacije odnos prijemnika i dužnika
obligacije odnos primaoca uputa i uputioca
obligacije odnos ugovora i potvrde o putovanju
obligacije odnos uputioca i upućenika
obligacije odnosi izmedju poverilaca posle ispunjenja
obligacije odnosi primaoca uputa i upućenika
obligacije odredbe o nepromenljivosti cena
obligacije odricanje od pozivanja na promenjene okolnosti
obligacije odricanje od sredstava obezbedjenja
obligacije odstupanje od naloga i uputstava
obligacije odstupanje od odredaba ove glave
obligacije odstupanje od projekta
obligacije odsustvo obaveze za nalogodavca da zaključi ugovor
obligacije odsustvo uzajamnosti
obligacije vraćanje kredita pre roka
obligacije odustanak od prihvaćenog uputa
obligacije odustanak od tužbe
obligacije oduzimanje založene stvari od zalogoprimca
obligacije ograničenje osiguranih rizika
obligacije ograničenja javno pravne prirode
obligacije ograničenje na preostali predmet
obligacije ograničenje naknade štete
obligacije ograničenje prava komisionarovih poverilaca
obligacije ograničenje primene odredbi ove glave
obligacije ograničenje u slučaju odgovornosti jedne strane
obligacije okolnosti od značaja za odluku suda
obligacije opšta ponuda
obligacije opasne stvari i dragocenosti
obligacije opozivanje i sužavanje punomoćja
obligacije opozivanje koristi za trećeg
obligacije opozivanje naloga za posredovanje
obligacije opozivanje obećanja
obligacije opozivanje odredbe o odredjivanju korisnika
obligacije opozivanje ovlašćenja datog primaocu uputa
obligacije opozivanje ovlašćenja datog upućeniku
obligacije opozivi akreditiv
obligacije osiguranje života u korist trećeg lica
obligacije osiguranje pošiljke
obligacije osiguranje za slučaj smrti bez odredjenog korisnika
obligacije osiguranje za slučaj smrti maloletnika i lica lišenih poslovne sposobnosti
obligacije osiguranje za tudji račun ili za račun koga se tiče
obligacije oslobodjenje dužnika od odgovornosti
obligacije oslobodjenje jemca zbog napuštanja garantija
obligacije oslobodjenje jemca zbog poveriočevog odugovlačenja
obligacije ostali načini prestanka obaveza
obligacije ostava tudje stvari
obligacije ostava u nuždi
obligacije otkaz davaoca kredita
obligacije otkaz ugovora zbog otudjenja stvari
obligacije otkaz zbog nedozvoljene podlicence
obligacije otkaz zbog nedozvoljenog podzakupa
obligacije otkaz zbog neplaćanja zakupnine
obligacije otkaz zbog upotrebe protivno ugovoru
obligacije otklanjanje dugovnog salda
obligacije otprema sa fiksnom naknadom
obligacije špedicija
obligacije otpuštanje duga jemcu
obligacije otudjenje posle predaje u zakup
obligacije otudjenje zakupljene stvari pre predaje zakupcu
obligacije otudjenje zakupljene stvari
obligacije ovlašćenja poverioca u fakultativnoj obavezi
obligacije ovlašćenje dužnika u fakultativnoj obavezi
obligacije pismeno priznanje i obezbedjenje zastarele obaveze
obligacije plodovi založene stvari
obligacije početak dejstva osiguranja
obligacije pobude za zaključenje ugovora
obligacije podela koristi izmedju više korisnika
obligacije podela na jednake delove i izuzetak
obligacije podeljena odgovornost i sniženje naknade
obligacije podeljena odgovornost prevozilaca
obligacije podizanje robe i prodaja nepodignute robe
obligacije podnošenje izveštaja
obligacije polaganje kod suda
obligacije polisa i lista pokrića
obligacije ponašanje u izvršavanju obaveza i ostvarivanju prava
obligacije poravnanje o poslu koji se može poništiti
obligacije poseban slučaj odgovornosti
obligacije posebna forma punomoćja
obligacije posebna odgovornost roditelja
obligacije posebna prava i obaveze ugovornih strana
obligacije posebna prava nosioca stanarskog prava
obligacije posebni slučajevi odgovornosti
obligacije posebni slučajevi ostave
obligacije posebni slučajevi ustupanja potraživanja
obligacije posebni slučajevi otpremanja
obligacije posebni uslovi za izdavanje hartije od vrednosti u seriji
obligacije posledice neisplate premije
obligacije posledice ništavosti
obligacije poslovno punomoćje imaoca radnje
obligacije posredna izjava
obligacije posrednički ugovor o putovanju
obligacije posrednički dnevnik i list
obligacije posredovanje za obe strane
obligacije postojanje više računa
obligacije postupanje po uputstvima nalogodavca
obligacije postupanje po uputstvima putnika
obligacije postupno otkrivanje nedostataka
obligacije potraživanja prema licu na odsluženju vojnog roka
obligacije potraživanja prema poslovno nesposobnim licima i njihova potraživanja
obligacije potraživanje naknade štete prouzrokovane krivičnim delom
obligacije potraživanje skladištara i pravo zaloge
obligacije potražvanja utvrdjena pred sudom ili drugim nadležnim organima
obligacije potvrda garancije (supergarancija)
obligacije potvrda o prijemu za prevoz
obligacije povećanje rizika
obligacije povećanje ugovorene cene
obligacije poveravanje izvršenja posla trećem
obligacije poveravanje kontrole robe drugom vršiocu kontrole
obligacije poverilac čije je potraživanje obezbedjeno
obligacije poveriočeva prava u posebnim slučajevima
obligacije poverioci ugovarača osiguranja i osiguranika
obligacije poziv na nadmetanje o ceni radova
obligacije poziv na nadmetanje za umetničko ili tehničko rešenje nameravanih radova
obligacije pozivanje zakonskog zastupnika da se izjasni
obligacije prava banke u slučaju neplaćanja
obligacije prava jedne strane kad druga strana ne ispuni svoju obavezu
obligacije prava organizatora putovanja da odustane od ugovora
obligacije prava poslovodje bez naloga
obligacije prava strane dužne da čuva stvar
obligacije prava zakupca kad stvar ima neki nedostatak
obligacije pravac prevoza
obligacije pravila vraćanja
obligacije pravilo istovremenog ispunjenja
obligacije pravo imaoca priznanice
obligacije pravo jemca jednog solidarnog dužnika
obligacije pravo jemca na prethodno obezbedjenje
obligacije pravo kupca da isplati cenu odjednom
obligacije pravo lica koje je poginuli izdržavao
obligacije pravo merodavno za zastarelost
obligacije pravo na odustanak od angažovanih smeštajnih kapaciteta
obligacije pravo naručioca da traži sniženje ugovorene cene
obligacije pravo naručioca u slučaju drugih nedostataka izvršenog posla
obligacije pravo oštećenika posle zastarelosti prava da zahteva naknadu
obligacije pravo poverioca da zahteva ispunjenje pre roka
obligacije pravo primaoca da zahteva predaju pošiljaka
obligacije pravo prvenstvene naplate
obligacije pravo putnika da odustane od ugovora
obligacije pravo putnika na odredjeno mesto
obligacije pravo turističke agencije da odustane od ugovora
obligacije pravo zahtevati naknadu umesto dosudjenog
obligacije pravo zahtevati uklanjanje nedostataka
obligacije prećutno obnavljanje licence
obligacije prećutno obnavljanje zakupa
obligacije prebijanje izmedju salda više računa
obligacije prebijanje sa ustupljenim potraživanjem
obligacije predaja izradjene stvari naručiocu
obligacije predaja na čuvanje drugom licu
obligacije predaja obećanih stvari
obligacije predaja pošiljke kad je izdat duplikat tovarnog lista
obligacije predaja predmeta licence
obligacije predaja stvari drugom na čuvanje
obligacije predmeti koji se ne smeju staviti u sef
obligacije predujam
obligacije predujmljivanje novca komisionaru
obligacije predujmljivanje novca
obligacije pregled stvari i vidljivi nedostaci
obligacije pregledanje izvršenog dela i obaveštavanje poslenika
obligacije pregledanje robe i uzimanje uzoraka
obligacije pregovori
obligacije prekoračenje granica ovlašćenja
obligacije prelaz osiguranikovih prava prema odgovornom licu na osiguravača
obligacije prelaz poveriočevih prava na jemca
obligacije prelaz rizika u slučaju kupčeve docnje
obligacije prelaz ugovora i isplata naknade iz osiguranja drugome
obligacije prelaz ugovora na pribavioca osigurane stvari
obligacije prelazak prava iz odgovornosti za nedostatke
obligacije prelazne i završne odredbe
obligacije prenošenje priznanice i založnice
obligacije prenošenje uputa
obligacije prenos prava iz hartije na donosioca
obligacije prenos prava iz hartije na ime
obligacije prenos prava iz hartije po naredbi
obligacije prenos punomoćja i prenos za zalogu
obligacije prenosivost i deljivost akreditiva
obligacije novacija
obligacije prepuštanje oštećene osigurane stvari
obligacije prestanak važenja drugih propisa
obligacije prestanak založnog prava
obligacije prestanak založnog prava gubitkom državine
obligacije prestanak založnog prava prestankom potraživanja
obligacije pretpostavka potpunosti isprave
obligacije pretpostavka solidarnosti
obligacije pretpostavka tačnosti potvrde
obligacije pretpostavke u vezi sa priznanicom
obligacije pretpostavke za raskidanje
obligacije prigovori dužnika prema trećem
obligacije prigovori dužnika založenog potraživanja
obligacije prigovori na zahtev za ispunjenje obaveze
obligacije prigovori osiguravača
obligacije prigovori upućenika
obligacije prihvatanje neposredne ponude
obligacije prihvatanje od strane upućenika
obligacije prihvatanje ponude s predlogom da se izmeni
obligacije primena dobrih poslovnih običaja
obligacije primena odredaba i tumačenje spornih odredaba
obligacije primena odredbe o dvostranim ugovorima
obligacije primena odredbi o davanju u zalogu stvari
obligacije primena pravila o ostavi
obligacije primena pravila o prodaji sa obročnim otplatama cene
obligacije primena pravila o ugovoru o komisionu, odnosno trgovinskom zastupanju
obligacije primena pravila o ugovoru o nalogu
obligacije primena pravila o uslovu
obligacije primena pravila ugovora o nalogu
obligacije prinudna javna prodaja
obligacije pristanak oštećenika
obligacije pristupanje dugu u slučaju primanja neke imovinske celine
obligacije proširenje odgovornosti za materijalne nedostatke
obligacije proširenje primene odredaba o ugostiteljskoj ostavi
obligacije proširenje primene prethodnih članova
obligacije prodaja po uzorku ili modelu
obligacije prodaja radi pokrića troškova čuvanja
obligacije prodaja sa obročnim otplatama cene
obligacije prodaja sa pravom preče kupovine
obligacije prodaja sa zadržavanjem prava svojine
obligacije prodaja specifikacijom
obligacije prodaja stvari založene za potraživanje iz ugovora u privredi
obligacije prodaja umesto polaganja stvari
obligacije prodaja založene stvari zbog kvarenja
obligacije prodaja založene stvari zbog gubljenja vrednosti
obligacije zamena založene stvari
obligacije prodaja založene stvari pre vremena na zahtev zalogodavca
obligacije prodajni nalog
obligacije prodavac je znao za nedostatak
obligacije produženje garantnog roka
obligacije promene koje vrši imalac pri prenosu
obligacije promene koje vrši izdavalac
obligacije propast stvari usled dogadjaja koji nije predvidjen u polisi
obligacije propast stvari usled više sile
obligacije proračun sa izričitim jemstvom
obligacije prostorno ograničenje prava iskorišćavanja
obligacije protest zbog neisplate prodate robe
obligacije protezanje zaloge na druge obaveze zalogodavca
obligacije protivpravno oduzimanje opasne stvari od imaoca
obligacije provizija i naknada troškova
obligacije raskid ugovora i sniženje zakupnine zbog opravki
obligacije raskid ugovora zbog povećane cene
obligacije raskidanje ugovora bez ostavljanja naknadnog roka
obligacije raskidanje ugovora bez otkaznog roka
obligacije raskidanje ugovora i sniženje cene
obligacije raskidanje ugovora i zahtev potpune isplate cene
obligacije raskidanje ugovora pre isteka roka
obligacije raskidanje ugovora sa uzastopnim obavezama
obligacije raskidanje ugovora u posebnom slučaju
obligacije raskidanje ugovora zaključenog na neodredjeno vreme
obligacije raskidanje ugovora zbog odstupanja od ugovorenih uslova
obligacije raspolaganje pošiljkom
obligacije raspolaganje saldom
obligacije ratne operacije
obligacije razne vrste obaveza
obligacije redosled založnih prava
obligacije regres isplatioca prema ostalim jemcima
obligacije rizik u slučaju predaje po delovima
obligacije rizik za propast i oštećenje stvari
obligacije rokovi u slučaju opravke
obligacije rokovi za vršenje prava i za isplatu cene
obligacije rokovi zastarelosti kod ugovora o osiguranju
obligacije sadržina solidarnosti dužnika
obligacije samoubistvo osiguranika
obligacije sankcija nedostatka potrebne forme
obligacije sankcije pravnih nedostataka
obligacije saopštavanje komitentu imena saugovarača
obligacije sastavljanje isprave
obligacije sastojci i sadržina skladišnice
obligacije satisfakcija u posebnim slučajevima
obligacije savesna isplata osigurane svote neovlašćenom licu
obligacije shodna primena odredba ugovora o organizovanju putovanja
obligacije sjedinjavanje i deljenje hartija od vrednosti
obligacije sjedinjenje
obligacije konfuzija
obligacije skladišnica za delove robe
obligacije slanje kataloga i oglasa
obligacije slučaj kad je dug obezbedjen hipotekom
obligacije slučaj konkursa
obligacije slučaj smanjene odgovornosti dužnikovog naslednika
obligacije slučajevi kad je prebijanje isključeno
obligacije slučajevi obaveze čuvanja
obligacije slučajevi prodaje sa naročitim pogodbama
obligacije slučajevi u kojima se osiguravač ne može pozivati na netačnost ili nepotpunost prijave
obligacije smanjenje i isključenje odgovornosti
obligacije smanjenje iznosa ugovorne kazne
obligacije smanjenje rizika
obligacije smetnje pri izvršenju prevoza
obligacije smrt i lišenje poslovne sposobnosti
obligacije smrt jedne strane
obligacije nesposobnost jedne strane
obligacije smrt prestanak pravnog lica
obligacije smrt stečaj i redovna likvidacija
obligacije solidarna odgovornost nalogodavaca
obligacije solidarna odgovornost nalogoprimaca
obligacije solidarna odgovornost naručioca i izvodjača radova
obligacije solidarnost se ne pretpostavlja
obligacije sopstveno i neposredno pravo korisnika
obligacije sopstveno pravo oštećenika i direktna tužba
obligacije sposobnost za jemčenje
obligacije sprečavanje izručenja otposlate stvari
obligacije sprečavanje osiguranog slučaja i spasavanje
obligacije sredstva na tekućem računu
obligacije staranje o interesima nalogodavca
obligacije stečaj glavnog dužnika
obligacije stečaj komisionara
obligacije stečaj lišenje poslovne sposobnosti
obligacije sticanje založnog prava
obligacije subrogacija u slučaju delimičnog ispunjenja
obligacije sudsko produženje rokova otplate
obligacije sukob založnih prava
obligacije svrha osiguranja imovine
obligacije tovarni list
obligacije trajanje licence
obligacije troškovi i predujam
obligacije troškovi i rizik
obligacije troškovi polaganja
obligacije slučaj delimičnog ispunjenja obaveze
obligacije slučaj prinudne javne prodaje
obligacije učešće više prevozilaca u prevozu pošiljke
obligacije ugostitelj kao ostavoprimac
obligacije ugostiteljska ostava
obligacije ugovor o trgovinskom zastupanju
obligacije ugovor o angažovanju ugostiteljskih kapaciteta
obligacije ugovor o alotmanu
obligacije ugovor o gradjenju sa posebnom odredbom
obligacije ugovor o kontroli robe i usluge
obligacije ugovor o kreditu na osnovu zaloge hartija od vrednosti
obligacije ugovor o prevozu i tovarni list
obligacije ugovorno isključenje rizika
obligacije ugovorno proširenje odgovornosti
obligacije uloga odustanice
obligacije upotrebljavanje i predaja stvari drugome
obligacije upotrebljavanje založene stvari
obligacije upozorenje na nedostatke naloga
obligacije upozorenje na nedostatke pakovanja
obligacije upućivanje
obligacije uput u obliku hartije na donosioca
obligacije uput u obliku hartije po naredbi
obligacije uslovi i njihovo dejstvo
obligacije ustupanje osigurane svote
obligacije ustupanje prava iz garancije
obligacije ustupanje prava prema trećem odgovornom za nemogućnost ispunjenja
obligacije ustupanje radi obezbedjenja
obligacije ustupanje umesto ispunjenja ili radi naplaćivanja
obligacije uticaj stečaja na osiguranje
obligacije uticaj uzroka zastarevanja
obligacije utvrdjivanje istovetnosti i stanja pošiljke
obligacije uzimanje položene stvari natrag
obligacije vansudsko tumačenje ugovora
obligacije višestruko i dvostruko osiguranje
obligacije višestruko ustupanje
obligacije visina naknade za prevoz
obligacije volja da se izvrši prenov
obligacije vršenje tudjih poslova protiv zabrane
obligacije vršenje tudjih poslova da se drugom pomogne
obligacije poništenje ugovora ograničeno poslovno sposobnog lica
obligacije vraćanje i uračunavanje kapare
obligacije vraćanje plaćene naknade za prevoz
obligacije vraćanje stvari datih na upotrebu
obligacije vraćanje stvari u slučaju besplatne ostave
obligacije vraćanje zajma pre roka
obligacije vraćanje zakupljene stvari
obligacije vreme i mesto isplate
obligacije vreme i mesto predaje
obligacije vreme i mesto zaključenja ugovora
obligacije vreme potrebno za zastarelost
obligacije vrsta indosamenta
obligacije vrste dokumentarnog akreditiva
obligacije vrste novčanih depozita
obligacije vrste uloga na štednju
obligacije zaštita prava i interesa putnika
obligacije zabluda o pobudi kod ugovora bez naknade
obligacije zabrana ispunjenja
obligacije zabrana na potraživanju druge strane
obligacije zabrana prenosa
obligacije zabrana promene roka zastarelosti
obligacije zabrana stvaranja i iskorišćavanja monopolskog položaja
obligacije zabrana zloupotrebe prava
obligacije zadocnelo prihvatanje
obligacije zadocnelo dostavljanje izjave o prihvatanju
obligacije zahtev da se prestane sa povredom prava ličnosti
obligacije zahtev da se ukloni opasnost štete
obligacije zahtev isplate od prenosilaca založnice
obligacije zajedničke odredbe za imovinska osiguranja i osiguranje lica
obligacije zakonom odredjena naknada i ugovorna kazna
obligacije zakonska subrogacija
obligacije zaključenje posla pod uslovima različitim od naloga
obligacije zaključenje ugovora od strane neovlašćenog lica
obligacije zaključenje ugovora u ime drugog bez ovlašćenja
obligacije zaključivanje ugovora nadmetanjem
obligacije zaključivanje ugovora u ime nalogodavca
obligacije zalaganje potraživanja i drugih prava
obligacije zaloga na stvari već založenoj drugome
obligacije zaloga za buduću ili uslovnu obavezu
obligacije zamena oštećene hartije od vrednosti
obligacije zamena putnika drugim licem
obligacije zastarelost u slučaju prenova
obligacije zbirna otprema