Traženo: obligacije sticanje založnog prava

Ukupno nađeno: 199 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 169 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar (RS)

Sticanje založnog prava

Poseban postupak za sticanje državine na predmetu založnog prava

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Sticanje založnog prava i plenidba

STICANjE ZALOŽNOG PRAVA NA NEPOKRETNIM I POKRETNIM STVARIMA NA OSNOVU SPORAZUMA STRANAKA

2. Sticanje založnog prava na stvarima i pravima o kojima se ne vode javne knjige

Način sticanja založnog prava

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Republika stiče založno pravo na stvarima, kojim se obezbeđuje i potraživanje u odnosu na sporedna poreska davanja, čiji se prioritet određuje u skladu sa vremenom upisa u registar ili vremenom obaveštenja dužnika.

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti (RS)

Ako su ispunjeni uslovi za prestanak založnog prava iz stava 2. ove tačke, Narodna banka Srbije šalje Centralnom registru elektronsku poruku - obaveštenje da su se stekli uslovi za prestanak tog založnog prava na svim ili pojedinim hartijama od vrednosti, koje sadrži sve elemente naloga za prenos tih hartija, a banci je istovremeno preko veb-platforme dostupna saglasnost za prestanak založnog prava Narodne banke Srbije (Prilog 3).

Ako na dan isteka roka zaloge hartija od vrednosti banka nema dospelih a neizmirenih obaveza po osnovu korišćenog kredita za likvidnost, Narodna banka Srbije šalje Centralnom registru elektronsku poruku - obaveštenje da su se stekli uslovi za prestanak založnog prava Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente naloga za prenos hartija od vrednosti.

Radi kliringa i saldiranja hartija od vrednosti i novčanih sredstava po osnovu prodaje založenih hartija od vrednosti, Narodna banka Srbije šalje Centralnom registru obaveštenje da su se stekli uslovi za aktiviranje založnog prava .

Pravilnik o javnobeležničkom ispitu (RS)

... stvarnopravnog uređenje; pojam i vrste stvari; nepokretne stvari; svojina (pojam, sticanje , prestanak); pravila o prometu nepokretnosti; susvojina i zajednička svojina; etažna svojina; stvarne i lične službenosti; ručna zaloga (pojam, sticanje , prava i obaveze, realizacija, prestanak); registrovana zaloga (pojam, sticanje , prava i obaveze, realizacija, prestanak); hipoteka (pojam, sticanje , prava ... stvarnopravna ... pravo ...

opšte odredbe; zajedničke odredbe o izvršenju; izvršna i verodostojna isprava; predlaganje i određivanje izvršenja; izvršenje radi naplate novčanih potraživanja prodajom pokretne stvari; izvršenje radi naplate novčanih potraživanja prodajom nepokretne stvari, osnovna pravila o obezbeđenju; sticanje založnog prava na nepokretnim i pokretnim stvarima na osnovu sporazuma stranaka; založno pravo na stvarima i pravima na osnovu izvršne isprave; prethodne i privremene mere i registar sudskih zabrana.

Pravilnik o sadržini Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (RS)

2) rešenje suda kojim je određena privremena mera kojom se stiče privremeno založno pravo u skladu sa zakonom koji reguliše postupak izvršenja i obezbeđenja;

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 24 pronadjena primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Da li pravo izvršnog poverioca da svoje potraživanje namiri iz vrednosti nepokretnosti koja je predmet izvršenja, u slučaju kada treće lice u toj nepokretnosti stekne pravo svojine, nastaje samom zabeležbom rešenja o izvršenju, kao izvršnom radnjom iz čl. 104. ZIO, ili ovo pravo nastaje tek upisom založnog prava na osnovu rešenja o izvršenju u skladu sa čl. 107. st. 3. ZIO.

...

Pitanje: Kako da se izjasni o razlučnom pravu stečajni upravnik stečajnog dužnika, koji je otuđio imovinu pod razlučnim pravom teretnim pravnim poslom pre stečaja, a pri tome založni poverilac traži da se imovina vrati u stečajnu masu iako je evidentno da se pri prodaji iste neće ni on u potpunosti namiriti, a pri tome se treće lice koje je stvar steklo pre stečaja nije upisalo u katastru, pa hipotekarni poverilac nije u situaciji da odmah krene u realizaciju hipoteke jer

...

... založnog prava na osnovu rešenja o izvršenju pravo ili obaveza izvršnog poverioca, s obzirom da u članu 107. stoji da izvršni poverilac stiče pravo upisa založnog prava ... založno pravo ...

...

Založno pravo na nepokretnostima stečeno i upisano u javne knjige, u smislu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, valjan je pravni osnov iz kojeg sledi i pravo odvojenog namirenja Poreske uprave.

...

Osnovno pravilo da se popisane stvari ostavljaju na čuvanje izvršnom dužniku, proizlazi iz dejstva popisa. Ono se sastoji u sticanju sudskog založnog prava izvršnog poverioca na stvarima, s jedne strane i u zabrani svim licima koja poseduju ili imaju kontrolu nad popisanim stvarima da istima raspolažu bez sudskog naloga, s druge strane. U interesu daljeg sprovođenja izvršenja, a time u interesu izvršnog poverioca, izuzetno, popisane stvari se mogu predati na čuvanje poveriocu, na njegov predlog.

...

Izvod iz registra zaloge Agencije za privredne registre predstavlja izvršnu ispravu u izvršnom postupku pokrenutom po predlogu založnog poverioca, kao izvršnog poverioca za sticanje državine na predmetu založnog prava .

...

Privremenom merom ne stiče se založno pravo , ali treće lice koje stvari kupi može odgovarati prodavcu zavisno od savesnosti

...

postupku pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika pravosnažnom sudskom odlukom utvrđeno, da poravnanje kojim se konstituišu založna prava na delu imovine stečajnog dužnika ne porizvodi pravno dejstvo, tada tužilac nema pravni osnov za sticanje razlučnog prava na imovini stečajnog dužnika i ako je upisana intabulacija na nepokretnosti kod nadležnog opštinskog suda. Iz stanja u spisima proizilazi da tužilac u ovom sporu traži da se utvrdi da ima razlučno pravo ...

...

Razlučni poverilac koji svoje potraživanje zasniva na hipotekarnom - založnom pravu stečenom upisom u teretni list nepokretnosti u javnim evidencijama, prijavom potraživanja može da traži samo da mu se utvrdi pravo odvojenog namirenja - razlučno pravo u nominalnom iznosu koji je u teretnim evidencijama nepokretnosti upisan

...

Razlučni poverilac koji to pravo zasniva na hipoteci - založnom pravu stečenom po članu 63. Zakona o svojinsko pravnim odnosima, ne može na osnovu nje steći razlučno pravo , osim ukoliko to potraživanje u postupku stečaja prizna stečajni upravnik

...

Za sticanje razlučnog ( založnog ) prava na pokretnim stvarima dužnika bitan je dan kada je popis tvari izvršen, a ne kada je izvršenje određeno ili pokušano

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2942/2009-04 (_)

Poreski tretman vansudske prodaje predmeta založnog prava od strane založnog poverioca iz ugovora o zalozi

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poverilac popisom stiče založno pravo na popisanim stvarima.

...

Poverilac ima pravo odvojenog namirenja, jer je založno pravo stekao godine, odnosno davno pre roka od 60 dana koji su prethodili donošenju rešenja o otvaranju postupka prinudnog poravnanja, ali prijavu podnosi u smislu člana 33 stav 4. Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji ("Sl. list SFRJ", br. 84/89 i "Sl. list SRJ", br. 37/93, 28/96).

...

Poverilac ima pravo odvojenog namirenja, jer je založno pravo stekao godine, odnosno davno pre roka od 60 dana koji su prethodili donošenju rešenja o otvaranju stečajnog postupka, ali prijavu podnosi u smislu člana 33 stav 4. Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji ("Sl. list SFRJ", br. 84/89 i "Sl. list SRJ", br. 37/93, 28/96).

...

Za svoja potraživanja iz ovog ugovora i ostala potraživanja nastala u vezi sa čuvanjem robe Skladištar stiče založno pravo na robi datoj na čuvanje.