hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: obrazac šifre plaćanja

Ukupno nađeno: 42 primera (stranica je generisana 17.12.2013)hor002

U dokumentima tipa autorski tekstovi od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Haso Tajić, Vladimir M. Simović: 25 godina Sudske prakse - Obligacioni odnosi, knjiga I ()

... uplate kupovne cijene zaključen ugovor o kupoprodaji motornog vozila, jer iz uslova prodaje odštampanih na obrascu predračuna proizlazi suprotno, tj. da se uplata vrši na osnovu registrovanog predračuna izdatog od strane tuženog i da uplata izvršena bez registrovanog predračuna i bez navođenja broja predračuna ne obavezuje tuženog (među strankama nije sporno da je uplata ... uplatnici ... kod ...

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa propisi od ukupno 41 pronadjenog primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Uredba o načinu, postupku i rokovima obračunavanja i plaćanja posebnih vodnih naknada (RS)

na memorandumu, djelatnosti i kategorije obveznika, jedinične mjere resursa, propisane vrijednosti naknade, rokove za plaćanja naknade, šifre vrste prihoda na koji se naknada plaća, lokaciju obveznika naknade, sadržaj pristiglog PVN-2 ili PVN-3 obrasca od obveznika ili PVN-1 obrasca , sadržaj opomene, sadržaj anketnog lista, sadržaj elaborata, rješenja i akte Javne ustanove, podatke o državnim službenicima, ovlašćenim licima Javne ustanove, kamatama, prinudnu naplatu ...

Zakon o porezu na dohodak (FBiH)

4) Putem obrasca PMIP - 1024 omogućava se prijava uplate doprinosa za pojedinačnog zaposlenika za jedan porezni period (mjesec/godina) na osnovu šifarnika vrste uplate doprinosa navedenog u stavu (12) ovog člana.

13) Za navedene šifre vrste uplate doprinosa iz dijela 1. Obrasca PMIP - 1024, popunjavanje polja 2) "Vrsta isplate" u dijelu 2. istog obrasca , nije relevantno.

... uplaćenih u toku poreznog perioda, te eventualne razlike više ili manje uplaćenog poreza za porezni period za koji se podnosi porezna prijava. Porezni obveznik koji je pod rednim brojem 32. u koloni c. iskazao iznos sa oznakom (-) što znači da se radi o preplaćenom ... preplaćenog ... uplaćeni ... preplaćenog ... obrasca ... kod ...

Za navedene šifre vrste uplate doprinosa iz dijela 1. Obrasca PMIP - 1024, popunjavanje polja 2) " Vrsta isplate" u dijelu 2. istog obrasca , nije relevantno.

Iznimno kada se popuni polje 5), za navedene šifre vrste uplate doprinosa iz dijela 1. Obrasca PMIP - 1024, popunjavanje polja 2) " Vrsta isplate" u dijelu 2. istog obrasca , nije relevantno.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (RS)

mikročipa kojim su obilježena grla na Obrascu 19. žute boje, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika, sa naznakom: "plaća Agencija za agrarna plaćanja ", koju potpisuje i vlasnik i o čemu veterinarska organizacija vodi pisanu i/ili elektronsku evidenciju a kod kopitara koji su stariji od šest mjeseci lice koje je izvršilo obilježavanje (mikročipovanje) i vađenje krvi kopitara izdaje vlasniku originalnu priznanicu u kojoj precrtava naznaku: "plaća Agencija za agrarna plaćanja ...

na dijagnostičko ispitivanje u Veterinarski institut na Obrascu 21. plave boje, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika, sa naznakom: "plaća Agencija za agrarna plaćanja ", koji potpisuje i vlasnik, i o čemu veterinarska organizacija vodi pisanu i/ili elektronsku evidenciju, a kod kopitara koji su stariji od šest mjeseci, lice koje je izvršilo obilježavanje (mikročipovanje) i vađenje krvi kopitara, kopiju priznanice u kojoj precrtava naznaku: "plaća Agencija za agrarna plaćanja ...

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak (FBiH)

13) Za navedene šifre vrste uplate doprinosa iz dijela 1. Obrasca PMIP - 1024, popunjavanje polja 2) "Vrsta isplate" u dijelu 2. istog obrasca , nije relevantno.

... uplaćenih u toku poreznog perioda, te eventualne razlike više ili manje uplaćenog poreza za porezni period za koji se podnosi porezna prijava. Porezni obveznik koji je pod rednim brojem 32. u koloni c. iskazao iznos sa oznakom (-) što znači da se radi o preplaćenom iznosu poreza za porezni period za koji se podnosi godišnja porezna prijava, pod rednim brojem 33. treba da stavi oznaku "dž" u kućicu "a" - ako ne želi povrat preplaćenog ... uplaćeni ... preplaćenog ... obrasca ... kod ...

Zakon o poreskom postupku (RS)

(2) Poreska prijava podnosi se na propisanom obrascu u roku utvrđenom propisima kojima se uređuje obaveza plaćanja određene vrste poreza organizacionoj jedinici Poreske uprave kod koje je poreski obveznik registrovan.

Uputstvo za primjenu informacionog programa Račun (BiH)

(3) Knjigovodstveno evidentiranje obračuna i uplate prihoda po osnovu zatezne kamate, u slučaju da obveznik nije u zakonom predviđenom roku izmirio utvrđenu obavezu kod plaćanja po jedinstvenoj carinskoj ispravi vrši Odsjek za pružanje usluga na obrascu "Obračun zatezne kamate". (Prilog broj: 5. Uputstva.)

Pravilnik o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (FBiH)

Obrazac iz stava 1. ovog člana obveznik uplate doprinosa podnosi u roku od sedam dana od dana podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka likvidacije kod nadležnog suda.

Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti (FBiH)

Za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranik ostvaruje kod poslodavca pravo na naknadu plaće na osnovu propisanog obrasca Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad (u daljem tekstu: Izvještaj/ doznaka ), koji se nalazi u Prilogu broj 3. i čini sastavni dio ovog pravilnika.

Uputstvo o privremenom uvozu (BiH)

e) Prilog 5. iz člana 33. stav (3) ovog Uputstva - obrazac "Obračun carinskog duga kod razduživanja privremenog uvoza uz potpuno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina stavljanjem robe u slobodan promet" i

Pravilnik o postupku podnošenja poreznih prijava (FBiH)

... obrasci : "Specifikacija uz isplatu plaće zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica sa sjedištem u Federaciji"( obrazac 2001),"Specifikacija uz isplatu plaće zaposlenika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica sa sjedištem u Federaciji ( obrazac 2001-A),"Specifikacija uz uplatu doprinosa preduzetnika ( obrazac ... uplate ... uplatu ...

Pravilnik o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava (RS)

(1) Poreska prijava podnosi se na obrascima i u rokovima utvrđenim propisom kojim se uređuje obaveza plaćanja određene vrste poreza organizacionoj jedinici Poreske uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) kod koje je poreski obveznik, odnosno podnosilac prijave registrovan.

Uputstvo za podnošenje i popunjavanje mjesečne prijave poreza po odbitku - Obrazac 1002 (RS)

a pod efektivnim radnim satima smatraju se radni sati provedeni na radu, uključujući i godišnji odmor i plaćeno odsustvo do 36 radnih dana na godišnjem nivou. U efektivne radne sate ne računaju se sati provedeni na bolovanju. Ukoliko je radnik u isplatnom periodu radio na više radnih mjesta sa različitim šiframa radnih mjesta na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem, u tom slučaju se podaci za svako od tih radnih mjesta pojedinačno iskazuju u posebnim redovima na ovom obrascu ...

DL2 kojim se prijavljuju doprinosi podnosi se uz Obrazac 1002 sa šifrom opštine mjesta rada uplatioca doprinosa, sa poreskim periodom početak i kraj mjeseca za koji se obračun doprinosa vrši.

39.1. DL3 kojim se prijavljuju doprinosi podnosi se uz Obrazac 1002 sa šifrom opštine mjesta rada uplatioca doprinosa, sa poreskim periodom početak i kraj mjeseca za koji se obračun doprinosa dostavlja.

Uputstvo o provedbi pojednostavljenog postupka prijavljivanja robe na temelju nepotpune carinske prijave (BiH)

... naplate mogućeg carinskog duga po prihvaćenoj nepotpunoj prijavi u slučajevima iz člana 9. stav (3) tačka b), stav (4) tačka a) druga alineja i stav (4) tačka b) ovog Uputstva, a garanciju obezbjeđuje davanjem posebne izjave, čiji je izgled i sadržaj dat na obrascu iz Priloga 2. ovog Uputstva, osim za akciznu robu. Izjava mora biti u svemu popunjena, tj. u istoj moraju biti navedeni svi traženi podaci o garanciji kojom se osigurava naplata ... kod ...

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (BiH)

(1) Podnosiocu zahtjeva iz člana 53. Zakona UIO će izvršiti povrat plaćenog PDV-a ako isti u roku od 14 mjeseci od dana izdavanja računa od strane prodavca kod koga je kupljeno dobro ili izvršena usluga dostavi UIO ovjeren original obrasca "PDV-SL-1", pod uvjetima navedenim u članu 94. Pravilnika. Zahtjev se podnosi za period koji obuhvata najmanje 3 mjeseca, a najviše 12 mjeseci. Za svako razdoblje podnosi se samo jedan zahtjev.

Pravilnik o obrascu i sadržini pozicija u obrascu Bilans tokova gotovine za banke i druge finansijske organizacije (RS)

... obrazac se na redne brojeve od 2.1 do 2.14, odnosno AOP pozicije od 313 do 326, unose novčani prilivi i odlivi po osnovu aktivnosti investiranja kod banke i druge finansijske organizacije, i to: kratkoročni plasmani finansijskim institucijama (povećanje ili smanjenje prihoda na osnovu zajedničkih ulaganja), primici kamata (prilivi gotovine od naplate kamata na osnovu ulagačkih aktivnosti), primici dividendi (iznosi naplaćenih ... naplativi ... naplaćeni ... naplate ... naplaćeni ...

Uputstvo o carinskom postupku vanjske obrade (BiH)

(2) U trenutku puštanja zamjenskog proizvoda u slobodan promet, carinski ured, po IM 6 carinskoj prijavi utvrđuje elemente za obračun carinskog duga na obrascu iz Priloga 3. ovog Uputstva, te potpuno ili djelimično oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, pri čemu postupa u skladu sa članom 30. stav (3) i (4) ovog Uputstva. Kod ovog sistema standardne razmjene nastaje obaveza plaćanja iznosa carinskog duga obračunatog za plaćanje po IM 6 carinskoj prijavi (polje 47), dok je za

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit (FBiH)

Za priznavanje oslobađanja od plaćanja poreza na dobit po osnovu izvoza iz člana 31. Zakona, kod pravdanja obveznik je dužan uz porezni bilans podnijeti i kopiju obrasca Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja, kao dokaz o postignutom cenzusu.

Uputstvo o prinudnoj naplati (BiH)

(1) Pljenidbu gotovine kod dužnika izvršilac prinudne naplate konstatuje zapisnikom ( obrazac : PN-8) koji sačinjava u dva primjerka, od kojih se jedan zadržava u spisu predmeta prinudne naplate , a drugi daje dužniku. Zapljenjena gotovina se odmah, odnosno najkasnije sljedećeg radnog dana polaže na odgovarajući račun UIO.

Uputstvo o planiranju i računovodstvenom evidentiranju vanjskog duga federacije BiH u glavnoj knjizi trezora (FBiH)

organizaciona jedinica za vanjski dug, koja prati dugoročni kredit i o istom vodi pomoćnu knjigu, sastavlja nalog za knjiženje za otplatu anuiteta ( Obrazac 2), tako što u tom nalogu zadužuje odgovarajući analitički konto iz glavne grupe 823200 - Spoljne otplate , za iznos rate i zadužuje odgovarajući analitički konto iz glavne grupe 616200 - Izdaci za inostrane kamate, za iznos kamate, a odobrava konto 311111 - Obaveze prema dobavljačima u ukupnom iznosu, uz unos organizacinog koda ...

... Kod ... Obrazac ... plaćanja ...

hor003