Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 41. stav 10. Zakona o Poreskoj upravi - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 112/07, 22/08 i 34/09) i člana 88. stav 3. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10 i 86/10), direktor Poreske uprave, uz saglasnost ministra finansija, d o n o s i

UPUTSTVO

ZA PODNOŠENjE I POPUNjAVANjE MJESEČNE PRIJAVE POREZA PO ODBITKU - OBRAZAC 1002

(Objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 73 od 20. jula 2011)

I- OSNOVNE ODREDBE

1.
Ovim uputstvom uređuju se način podnošenja i način popunjavanja mjesečne prijave poreza po odbitku na
Obrascu 1002 (u daljem tekstu: Obrazac 1002), čija sadržina i izgled se nalaze kao prilog Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.
2.
Obrazac 1002 sa dodatnim listovima podnose nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave (u daljem tekstu: PU) isplatioci dohotka na koji se obračunava i plaća porez po odbitku i uplatioci doprinosa koji vrše isplatu dohotka koji podliježe plaćanju doprinosa i/ili su obveznici plaćanja doprinosa.
3.
Nadležna područna jedinica PU određuje se prema mjestu registracije poreskog obveznika.
4.
Obrazac 1002 sa dodatnim listovima podnosi se:
4.1. za porez,
4.2. za doprinose i
4.3. za porez i doprinose.
4.1. Prijavu za porez isplatilac dohotka podnosi:
4.1.1. kada u poreskom periodu vrši isplate dohotka na koji se porez plaća po odbitku i koji podliježe plaćanju doprinosa, a koji se odnosi na isplatni period počev od 1. januara 2011. godine do početka poreskog perioda za koji se podnosi prijava i /ili
4.1.2. kada u poreskom periodu vrši isplatu dohotka na koji se porez plaća po odbitku a koji ne podliježe plaćanju doprinosa bez obzira na koji se isplatni period odnosi isplata dohotka.
4.1.3. Prijava za porez podnosi se do 10. u mjesecu za sve isplate izvršene u prethodnom mjesecu.
4.2. Prijavu za doprinose podnosi uplatilac doprinosa do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec kada isplata dohotka koji podliježe plaćanju doprinosa nije u potpunosti ili uopšte izvršena u mjesecu za koji se doprinosi obračunavaju.
4.3. Prijavu za porez i doprinose poreski obveznik, isplatilac dohotka i uplatilac doprinosa podnose:
4.3.1. kada je u tekućem mjesecu za tekući mjesec isplatio u potpunosti dohodak na koji se porez plaća po odbitku i koji podliježe plaćanju doprinosa i
4.3.2. kada vrši isplate dohotka koji podliježe plaćanju poreza po odbitku i doprinosa čiji je period isplate do 31. decembra 2010. godine.
4.3.3. Prijava za porez i doprinose podnosi se do 10. u mjesecu za sve isplate izvršene u prethodnom mjesecu.
5.
Obrazac 1002 podnosi se prvenstveno elektronskim putem, korišćenjem odgovarajuće aplikacije za podnošenje mjesečne prijave za porez po odbitku, slanjem na server PU ili dostavom propisane EPP datoteke posredstvom elektronskog medijuma (USBiliCD) nadležnoj područnoj jedinici PU. Ovaj način podnošenja prijave podrazumijeva dostavljanje odštampanog samo osnovnog lista prijave sa dodijeljenim barkodom, u dva primjerka, radi ovjere prijema, a ako nije moguće izvršiti podnošenje poreske prijave elektronskim putem, u tom slučaju podnošenje prijave vrši se lično ili putem pošte, u dva primjerka, sa svim dodatnim listovima.
6.
Ako su u jednom mjesecu izvršene isplate dohotka na koji se plaća porez po odbitku i koji podliježe plaćanju doprinosa za više isplatnih perioda, tada se za isti poreski period podnosi onoliko mjesečnih prijava poreza po odbitku - Obrazac 1002 koliko ima isplatnih perioda, osim ako je u jednom mjesecu izvršena isplata primanja iz radnog odnosa iz ranijih godina (po sudskoj presudi, zaostale isplate i sl.), tad isplatni period može obuhvatiti više mjeseci u okviru kalendarske godine ili kalendarsku godinu od 1. januara do 31. decembra, a za zaostale isplate iz tekuće godine isplatni period mora biti u okviru mjeseca.
7.
Ako su u jednom mjesecu izvršene isplate dohotka za prethodne mjesece iz tekuće godine (po sudskoj presudi, zaostale isplate i sl.) na koji se plaća porez po odbitku koji podliježe plaćanju doprinosa, na prijavi "poreza" isplatni period može obuhvatiti više mjeseci u okviru kalendarske godine, a na prijavi doprinosa isplatni period uvijek mora biti u okviru mjeseca.
8.
Ako su u jednom mjesecu izvršene isplate dohotka iz ranijih godina (po sudskoj presudi, zaostale isplate i sl.) na koji se plaća porez po odbitku i koji podliježe plaćanju doprinosa, na prijavi "poreza i doprinosa" isplatni period može obuhvatiti više mjeseci u okviru kalendarske godine ili kalendarsku godinu.

II- OSNOVNI LIST OBRASCA 1002

9.
Osnovni list Obrasca 1002 podnose svi isplatioci dohotka na koji se porez plaća po odbitku i uplatioci doprinosa, uz odgovarajući dodatni list, u zavisnosti od vida isplate oporezivog dohotka i osnova uplate doprinosa.
10.
Osnovni list se popunjava na sljedeći način:
10.1. rubrika "Poslodavci iz kožarske i tekstilne industrije" popunjava se tako što poslodavci koji su razvrstani u oblast kožarske i tekstilne industrije (oblasti 13, 14 i 15) prema klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (u daljem tekstu: RS) označavaju polje "Da", a ostali poslodavci označavaju polje "Ne".
11.
Rubrika "JIB poslodavca" popunjava se na sljedeći način:
11.1. poreski obveznici sa sjedištem u Republici Srpskoj u ovu rubriku unose osnovni jedinstveni identifikacioni broj (u daljem tekstu: JIB),
11.2. poslovne jedinice na teritoriji RS pravnih lica iz Federacije BiH i Brčko Distrikta unose podbroj poslovne jedinice,
11.3. uplatioci doprinosa čije je mjesto rada van teritorije RS unose osnovni JIB,
11.4. poreski obveznici, fizička lica koja ostvaruju prihode od samostalne djelatnosti, a koja nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti i fizička lica koja ostvaruju prihode po osnovu ličnih primanja u inostranstvu i drugim dijelovima BiH, kao i fizičko lice koje ostvaruje prihode po osnovu ličnih primanja kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane zemlje, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika ili službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije koja ima diplomatski imunitet, u rubriku "JIB poslodavca" unose jedinstveni matični broj (u daljem tekstu: JMB) i
11.5. fizička lica koja individualno (samostalno) plaćaju doprinose u skladu sa Zakonom o doprinosima u rubriku "JIB poslodavca" unose JMB.
12.
Rubrika "Poreski period" popunjava se na sljedeći način:
12.1. kada se prijavljuje porez ili kada se prijavljuju istovremeno i porez i doprinosi, upisuje se početak i kraj mjeseca u kome je isplaćen oporezivi dohodak,
12.2. kada se prijavljuju doprinosi, upisuje se početak i kraj mjeseca za koji se obračun doprinosa dostavlja. Početak poreskog perioda mjesečne prijave za doprinose ne može biti stariji od 1. januara 2011. godine.
13.
Rubrika "Isplata za period" popunjava se na sljedeći način:
13.1. kada se prijavljuje porez ili kada se prijavljuju istovremeno i porez i doprinosi, upisuje se početak i kraj mjeseca za koji je isplaćen oporezivi dohodak,
13.1.1. isplatni period u poreskoj prijavi za porez može obuhvatiti više mjeseci u kalendarskoj godini, ali ne duži od kalendarske godine,
13.2. kada se prijavljuju doprinosi, upisuje se početak i kraj mjeseca za koji se obračun doprinosa prijavljuje. Početak isplatnog perioda mjesečne prijave poreza po odbitku za doprinose ne može biti stariji od 1. januara 2011. godine.
14.
U rubriku "Šifra opštine" upisuje se šifra opštine prebivališta poreskog obveznika - fizičkog lica, odnosno mjesto rada uplatioca doprinosa:
14.1. u mjesečnu prijavu poreza po odbitku kojom se prijavljuje porez unosi se šifra opštine prebivališta poreskog obveznika - fizičkog lica,
14.2. u mjesečnu prijavu poreza po odbitku kojom se prijavljuju doprinosi unosi se šifra opštine mjesta rada uplatioca doprinosa,
14.3. ako je mjesto prebivališta zaposlenog izvan teritorije Republike Srpske, tada je šifra opštine za prijavljivanje i poreza na dohodak i doprinosa šifra opštine mjesta rada isplatioca dohotka, odnosno uplatioca doprinosa.
15.
U rubrici "Prijava" označava se odgovarajuće polje, u zavisnosti od vrste poreske obaveze za koju se prijava podnosi.
15.1. Kada se prijavljuje porez, polje 12 (Porez na dohodak) označava se sa "X",
15.2. kada se prijavljuju porezi i doprinosi, polje 13 (Porez i doprinosi) označava se sa "X" i
15.3. kada se prijavljuju doprinosi, polje 14 (Doprinosi) označava se sa "X",
15.3.1. ako se prijavljuju doprinosi na primanja koja su isplaćena, tada se polje 14.1. (Primanje je isplaćeno) označava sa "X",
15.3.2. ako se prijavljuju doprinosi na primanja koja su djelimično isplaćena, tada se polje 14.2. (Primanje djelimično isplaćeno) označava sa "X" i
15.3.3. ako se prijavljuju doprinosi na primanja koja nisu isplaćena, tada se polje 14.3. (Primanje nije isplaćeno) označava sa "X".
16.
U zaglavlju Obrasca 1002, u redni broj 16. "Broj zaposlenih:" unosi se


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: