aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

(Objavljeno u "Sl. novine FBiH", br. 67 od 23 oktobra 2008, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13)

I. OSNOVNE ODREDBE

1. Uvodna odredba

Član 1.

(1) Ovim pravilnikom detaljnije se propisuje primjena odredaba Zakona o porezu na dohodak (u daljnjem tekstu: Zakon), način utvrđivanja oporezivog dohotka, način utvrđivanja godišnje porezne osnovice, način obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak, kriteriji plaćanja poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti u godišnjem paušalnom iznosu, oblik i način vođenja porezne kartice, oblik i način popunjavanja poreznih prijava i drugih evidencija, oblik i sadržaj poslovnih knjiga i evidencija na osnovu kojih se utvrđuje dohodak od samostalnih djelatnosti, način obračuna ubrzane amortizacije oblik i sadržaj evidencija o dobicima koji se daju u nagradnim igrama i igrama na sreću, i dr.
(2) Sastavni dio ovog pravilnika su obrasci: Zahtjev za izdavanje porezne kartice PK-1001, Porezna kartica PK-1002, Obračunski list plaća OLP-1021, Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima GIP-1022 Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak MIP-1023, Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti PMIP - 1024, Akontacija poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti AUG-1031, Akontacija poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti ASD-1032, Prijava poreza na dohodak od ulaganja kapitala dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti PDN-1033, Prijava poreza na prihod od imovine i imovinskih prava PIP-1034, Knjiga prihoda i rashoda KPR-1041, Knjiga prometa KP-1042, Popisna lista dugotrajne imovine PLDI-1043, Evidencija potraživanja i obaveza EPO-1044, Godišnja prijava poreza na dohodak GPD-1051, Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti GPZ-1052, Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti SPR-1053, Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja nepokretne imovine PRIM -1054 i Zahtjev za utvrđivanje mjesečnog paušalnog iznosa ZMP-1055.

2. Porezni obveznik

Član 2.

(1) Porezni obveznik poreza na dohodak je fizičko lice iz člana 2. Zakona.
(2) Pored rezidenata Federacije iz člana 2. stav (3) Zakona, obveznicima poreza na dohodak u smislu člana 2. stav (1) tačka 1) Zakona, smatraju se i ona fizička lica koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske i/ili Brčko Distrikta, ako dohodak od obavljanja nesamostalne djelatnosti ostvaruju kao zaposlenici kod pravnog ili fizičkog lica koje ima sjedište na području Federacije.
(3) Fizička lica - zaposlenici, koji se, u smislu stava (2) ovog člana, smatraju rezidentnim poreznim obveznicima u Federaciji, obveznici su poreza na dohodak koji ostvare obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod jednog ili više poslodavaca koji imaju sjedište na području Federacije. Obračunavanje i plaćanje mjesečnih akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti za ova fizička lica vrši se na način propisan odredbama člana 27. Zakona i odredbama čl. 16. i 17. ovog Pravilnika. Za ove porezne obveznike poslodavac je, shodno odredbama člana 37. stav (2) Zakona odnosno člana 21. stav (4) Pravilnika, dužan mjesečne akontacije poreza na dohodak uplaćivati na propisane račune za uplatu javnih prihoda prema mjestu gdje se nalazi sjedište poslodavca odnosno isplatioca prihoda od nesamostalne djelatnosti.
(4) Fizička lica iz stava (3) ovog člana, shodno odredbama Zakona o porezu na dohodak, pored poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, obveznici su i poreza na dohodak koji u toku poreznog perioda ostvare na području Federacije obavljanjem samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav (2), tač. 1), 2) i 3), kao i obavljanjem drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav (4) Zakona. Poslodavac odnosno isplatilac dužan je za ove porezne obveznike prilikom isplate prihoda po ovom osnovu, obračunati, obustaviti i na propisane račune uplatiti akontaciju poreza na dohodak i to prema mjestu gdje se nalazi sjedište poslodavca odnosno isplatioca prihoda.
(5) U smislu člana 2. Zakona, i člana 3. tačka (2) Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Herecegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09 40/10 i 27/12), poreznim obveznikom smatra se i lice/a koje(a) iza umrlog poreznog obveznika naslijedi(e) imovinu umrlog poreznog obveznika i to za neprijavljene i neplaćene porezne obaveze koje su nastale po osnovu oporezivog dohotka koji je umrli ostvario do svoje smrti, i to samo do vrijednosti nasljeđene imovine. Dohodak ostavioca utvrđuje se na osnovu prijave koju podnosi nasljednik ili na osnovu procjene Porezne uprave Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Porezna uprava).

3. Predmet oporezivanja

Član 3.

(1) Predmet oporezivanja je dohodak koji fizičko lice iz člana 2. Zakona ostvari u toku poreznog perioda iz svih izvora utvrđenih članom 4. Zakona, a koji čini razliku između ostvarenih prihoda koji se, u smislu odredbi Zakona, smatraju oporezivim prihodima i rashoda koji se kao nužni za ostvarenje tih prihoda, mogu odbiti.
(2) U skladu sa članom 14. stav (1) Zakona, predmet oporezivanja su i svi prihodi od nesamostalne i/ili samostalne djelatnosti, kao i po osnovu imovine i imovinskih prava, ostvareni u novcu i/ili u stvarima i/ili uslugama, po osnovu obavljanja neregistrirane djelatnosti (radom na crno ili obavljanjem samostalne djelatnosti bez odobrenja nadležnog organa).
(3) Kod utvrđivanja osnovice za oporezivanje prihoda iz stava (2) ovog člana, rashodi koje je imalo fizičko lice koje je te prihode ostvarilo, ne mogu se odbiti.

II. OPĆI PRINCIPI UTVRĐIVANjA DOHOTKA I OPOREZIVOG DOHOTKA

1. Prihodi koji se ne smatraju dohotkom

Član 4.

(1) U skladu sa tačkom 3) člana 5. Zakona, dohotkom se ne smatraju pomoći i druga primanja, osim plaće, koja se stiču po osnovu:
- Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica;
- Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica;
- Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica;
- Zakona o pravima ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata.
(2) U skladu sa tačkom 4) člana 5. Zakona, donacija koju pravno i/ili fizičko lice doznači na poseban, samo za tu priliku otvoren bankovni račun, u korist fizičkog lica kao novčanu pomoć u svrhu podmirenja troškova njegovog liječenja odnosno operativnog zahvata, nabavke lijekova i/ili nabavke ortopedskih pomagala, ukoliko ti troškovi nisu prije ili kasnije podmireni ili primaocu donacije nadoknađeni iz sredstava osnovnog,