aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 43. stav 7. Zakona o Vladi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/08), a nakon razmatranja Informacije u vezi sa Projektom

PRAVILNIK

O OBRASCU I SADRŽINI POZICIJA U OBRASCU BILANS TOKOVA GOTOVINE ZA BANKE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 67 od 24. jula 2009)

Član 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuju se obrazac i sadržina pozicija u obrascu Bilans tokova gotovine (Izvještaj o tokovima gotovine) za banke i druge finansijske organizacije.
(2) Obrazac Bilansa tokova gotovine (u daljem tekstu: obrazac) nalazi se u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 2.

(1) Prilikom popunjavanja obrasca, podaci se unose na određene pozicije iz kolone 2, odnosno oznake za AOP iz kolone 3, prema sadržini određenoj čl. 3, 4. i 5. ovog pravilnika.
(2) U kolone 4. i 5. obrasca upisuju se iznosi u hiljadama konvertibilnih maraka.

Član 3.

U obrazac se na redne brojeve od 1.1. do 1.10, odnosno AOP pozicije 301 do 311, unose novčani prilivi i odlivi iz poslovnih aktivnosti banke i druge finansijske organizacije, i to: primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga (prilivi gotovine na osnovu naplate aktivnih kamata, izuzev kamata na dugoročna ulaganja u hartije od vrijednosti, prilivi od naplate svih naknada i provizija iz redovnog poslovanja banke i prilivi po poslovima lizinga), isplate kamata (odlivi gotovine na osnovu plaćanja pasivnih kamata), naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (prilivi na osnovu naplate glavnice i kamate po tim kreditima), novčane isplate zaposlenim i dobavljačima (odlivi na osnovu isplaćenih bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda, iznosi isplaćenih poreza, doprinosa i drugih dažbina koje ne zavise od rezultata poslovanja, odlivi na osnovu nabavke materijala, isplata za izvršene usluge i druge nematerijalne troškove i isplate na osnovu ostalih troškova poslovanja), isplate po vanbilansnim ugovorima (novčana plaćanja za terminske ugovore:futureiforwardsugovori, ugovore o opciji iswapugovore koji se odnose na postojeće instrumente koji su za svrhu novčanih tokova klasifikovani kao poslovne aktivnosti, primici i isplate po vanrednim stavkama, novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih (iskazuje se razlika između ukupnog iznosa novih plasmana i ukupnog iznosa naplaćenih plasmana), računi depozita kod državnih institucija (iskazuje se izdvajanje ili povlačenje obavezne rezerve kod Centralne banke Bosne i Hercegovine), depoziti klijenata (iskazuje se razlika između ukupnog iznosa novih depozita i ukupnog iznosa isplaćenih depozita) i plaćeni iznosi poreza na dobit (iznosi plaćenih akontacija poreza na dobit i po konačnom obračunu umanjeni za izvršene povrate u toku izvještajnog perioda).

Član 4.

U obrazac se na redne brojeve od 2.1 do 2.14, odnosno AOP pozicije od 313 do 326, unose novčani prilivi i odlivi po osnovu aktivnosti investiranja kod banke i druge finansijske organizacije, i to: kratkoročni plasmani finansijskim institucijama (povećanje ili smanjenje prihoda na osnovu zajedničkih ulaganja), primici kamata (prilivi gotovine od naplate kamata na osnovu ulagačkih aktivnosti), primici dividendi (iznosi naplaćenih prinosa na osnovu investiranja u vidu dividendi), ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća (isplate na osnovu investiranja putem kupovine vrijednosnih papira namijenjenih investiranju, osim akcija, naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do roka dospijeća (naplaćeni iznosi po osnovu dezinvestiranja putem naplate dugoročnih plasmana i prodaje vrijednosnih papira namijenjenih investiranju, osim akcija i naplaćeni iznosi kamata na dugoročne vrijednosne papire namijenjene investiranju), kupovina (prodaja) nematerijalne aktive (iznosi po osnovu dezinvestiranja kroz prodaju pojedinih nematerijalnih ulaganja i isplaćeni iznosi na osnovu pribavljanja pojedinih nematerijalnih ulaganja), kupovina (prodaja) materijalne aktive (iznosi stečeni prodajom pojedinih osnovnih sredstava i isplaćeni iznosi nabavne vrijednosti na osnovu pribavljanja pojedinih osnovnih sredstava), sticanje (prodaja) učešća u kapitalu supsidijarnih lica (iskazuju se naplaćeni iznosi po osnovu dezinvestiranja putem prodaje učešća u kapitalu supsidijarnih lica i odlivi na osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu supsidijarnih lica), sticanje (prodaja) učešća u drugim povezanim preduzeć ima (naplaćeni iznosi po osnovu dezinvestiranja putem prodaje učešća u kapitalu drugih povezanih preduzeća i odlivi na osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu drugih povezanih preduzeća), krediti (povrat kredita) supsidijarnim licima (iskazuju se dati i naplaćeni krediti supsidijarnim licima, krediti (povrat kredita) drugim povezanim preduzećima (iskazuju se dati i naplaćeni krediti drugim povezanim licima), kupovina (prodaja) drugih ulaganja iskazuju se naplaćeni iznosi putem prodaje drugih ulaganja i odlivi na osnovu kupovine drugih ulaganja), isplate po vanbilansnim ugovorima (iskazuju se novčana plaćanja za terminske ugovore -futureiforwardsugovori, ugovori o opciji iswapugovori, kao i ugovori kojim se neutrališe rizik određene pozicije -hedge, koji se odnose na postojeće instrumente koji su za svrhu novčanih tokova klasifikovani kao ulaganja) i primici i isplate po vanrednim stavkama.

Član 5.

U obrazac se na redne brojeve od 3.1 do 3.9, odnosno AOP pozicije od 328 do 336, unose prilivi i odlivi gotovine