aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi

UPUTSTVO

O PROVEDBI POJEDNOSTAVLjENOG POSTUPKA PRIJAVLjIVANjA ROBE NA TEMELjU NEPOTPUNE CARINSKE PRIJAVE

(Objavljeno u "Sl. glasnik BiH", br. 46 od 15 juna 2009, 95/10)

GLAVAI. OPĆE ODREDBE

(Predmet)

Član 1.

(1) Ovim Uputstvom bliže se propisuju uvjeti, postupak odobravanja i provedbe pojednostavljenog prijavljivanja robe za određene carinske postupke na temelju nepotpune carinske prijave (u daljnjem tekstu: nepotpuna prijava), podnošenje dodatne carinske prijave i druga pitanja u vezi pojednostavljenog postupka po nepotpunoj prijavi.
(2) Pojednostavljeni postupak na temelju nepotpune prijave iz stava (1) ovog člana može se koristiti samo kod prijavljivanja robe za sljedeće carinske postupke: stavljanje u slobodan promet, unutrašnju obradu, privremeni uvoz, obradu pod carinskom kontrolom, carinsko skladištenje i izvoz, u slučajevima i pod uvjetima propisanim ovim Uputstvom.

(Pravni osnov)

Član 2.

Pojednostavljeni postupak na temelju nepotpune prijave iz člana 1. ovog Uputstva reguliran je:
a) odredbama člana 73. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06 i 93/08), (u daljnjem tekstu: Zakon),
b) odgovarajućim odredbama GLAVE 1 do GLAVE 3 u NASLOVUVIIIPOJEDNOSTAVLjENI POSTUPCI Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08), (u daljnjem tekstu: Odluka),
c) propisima o popunjavanju carinske prijave i
d) odredbama ovog Uputstva.

(Korištenje odgovarajućeg opisa i šifri)

Član 3.

U primjeni pojednostavljenog postupka na temelju nepotpune prijave iz člana 1. ovog Uputstva, kod popunjavanja polja 30 i polja 44 nepotpune i dodatne prijave u slučajevima i na način propisan ovim Uputstvom, koristit će se odgovarajući opisi (riječi) i šifre koje označavaju sljedeće:
a) opis "NEPOTPUNA" - koristi se za označavanje nepotpune prijave,
b) opis "POTPUNA" - koristi se za označavanje dodatne (potpune) prijave,
c) šifra "ZNP" - oznaka za dodatni obrazac uz nepotpunu prijavu iz člana 6. stav (2) tačka a) ovog Uputstva (kao priloženi dokument),
d) šifra "ZPP" - oznaka za zahtjev za dopunu nepotpune prijave iz člana 11. stav (2) ovog Uputstva (kao priloženi dokument).

GLAVAII. NEPOTPUNA PRIJAVA ZA STAVLjANjE ROBE U SLOBODAN PROMET

(Nepotpuna prijava)

Član 4.

(1) Nepotpuna prijava je pojednostavljena carinska prijava, koja se, u opravdanim slučajevima, podnosi u pisanom obliku na obrascu Jedinstvene carinske deklaracije (JCI) ili korištenjem tehnike obrade podataka (DTI prijava), a:
a) koja ne sadrži sve podatke koji bi morali biti navedeni za odobravanje stavljanja robe u slobodan promet, ali obavezno mora sadržavati podatke koji, shodno članu 162. Odluke, moraju biti navedeni u toj prijavi, ili
b) kojoj nisu priložena sva propisana dokumenta, s tim da moraju biti priložena ona dokumenta koja se moraju predočiti prije nego se prijavljena roba može staviti u slobodan promet (odobrenje, dozvola i slična dokumenta).
(2) Izuzetno od stava (1) tačka b) ovog člana, može se prihvatiti nepotpuna prijava kojoj nisu priložena sva dokumenta potrebna za odobravanje stavljanja robe u slobodan promet, uz uvjet da nadležnom carinskom uredu prethodno dokaže da:
a) dokument koji nije priložen postoji i da je važeći (npr. original uvoznu dozvolu deklarant ne može predočiti uz nepotpunu prijavu jer s istom još ne raspolaže, ali ima njenu kopiju; original EUR.1 ili original faktura s izjavom o porijeklu još nije pristigla deklarantu, ali on već ima kopiju),
b) dokument nije mogao biti priložen nepotpunoj prijavi iz razloga na koje deklarant nije mogao utjecati (npr. deklarant je podnio zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz i ima dokaz od nadležnog organa da će ona biti izdata),
c) bi svako kašnjenje u prihvatanju nepotpune prijave spriječilo stavljanje robe u slobodan promet ili učinilo da roba podliježe većoj stopi dažbina.
(3) Nepotpuna prijava za stavljanje robe u slobodan promet se može koristiti samo u opravdanim slučajevima, kada deklarantu u trenutku podnošenja nepotpune prijave nije dostupan original dokaza o porijeklu robe za koju pri stavljanju u slobodan promet zahtjeva povlašteni preferencijalni tretman, uz uvjet da je uz nepotpunu prijavu priložio kopiju dokaza o porijeklu robe u kojoj su podaci jasni, zatim u slučajevima kada deklarantu u trenutku podnošenja nepotpune prijave nisu poznati konačni podaci vezani za carinsku vrijednost robe ili ne raspolaže sa svim dokumentima (originalom), te u drugim sličnim slučajevima.

(Popunjavanje nepotpune prijave)

Član 5.

(1) Izuzetno od člana 4. stav (1) tačka a) ovog Uputstva, u nepotpunoj prijavi, radi njene tehničke podrške u informacionom sistemuASCYUDA, deklarant treba popuniti sva polja koja se, prema propisima kojima je regulirano pitanje popunjavanja carinske prijave, popunjavaju za carinski postupak zahtijevan nepotpunom prijavom (kao da se radi o redovnoj carinskoj prijavi), na način propisan tim propisima, uključujući i pravila navedena u stavu (2) ovog člana.
(2) Kod popunjavanja nepotpune prijave, pored stava (1) ovog člana, primjenjuju se i sljedeća pravila:
a) u polje 30 (Mjesto robe) upisuje se riječ "NEPOTPUNA" (uvijek velikim latiničnim slovima),
b) u polju 44 (Dodatne informacije, priložene isprave, uvjerenja i odobrenja), pored ostalog, mora biti naveden i dodatni obrazac uz nepotpunu prijavu iz člana 6. stav (2) tačka a) ovog Uputstva koji se označava šifrom "ZNP", koju šifru će sistemASCYUDAsam unijeti u to polje, odnosno u dodatni ekran "priloženi dokumenti" kada se u polje 30 upiše riječ "NEPOTPUNA", dok deklarant upisuje podatke o broju i datumu tog obrasca iz njegove evidencije,
c) u polju 44 unose se i podaci koji se odnose na dokument koji nedostaje uz nepotpunu prijavu, ako je u pitanju ta situacija (npr. broj i datum EUR.1 ili fakture s izjavom o porijeklu iz njihove kopije).
(3) Opis robe u nepotpunoj prijavi mora biti dovoljno tačan, precizan i nedvosmislen i da carinskom uredu omogući momentalnu identifikaciju robe i njeno ispravno svrstavanje po carinskoj i drugim tarifama, te utvrđivanje mogućeg iznosa uvoznih dažbina i drugih indirektnih poreza (u daljnjem tekstu: carinski dug) za koji je potrebno položiti garanciju prije puštanja robe.
(4) Ako pri prijavljivanju robe po nepotupunoj prijavi deklarant ne može dati podatke o carinskoj vrijednosti robe iz razloga što mu konačni podaci o tome nisu poznati (npr. u kupoprodajnom ugovoru je naznačena klauzula da će se cijena prodate robe utvrditi prema cijeni na berzi određenog dana, a roba stigne prije naznačenog dana), dužan je u nepotpunoj prijavi navesti privremene podatke o carinskoj vrijednosti kojima raspolaže.
(5) Ako deklarant zahtijeva primjenu preferencijalne tarifne mjere ili preferencijalne tarifne mjere u okviru tarifnog kontigenta (kvota) ili u okviru gornjeg tarifnog limita, a u trenutku podnošenja nepotpune prijave ne posjeduje original dokaza o porijeklu robe (bez obzira koji dokaz o porijeklu robe je u pitanju) koji je uvjet za odobravanje tražene preferencijalne tarifne mjere za tu robu, dužan je uz nepotpunu prijavu podnijeti kopiju tog dokumenta, o kojem podaci trebaju biti unijeti u polje 44 nepotpune prijave.

(Podnošenje nepotpune prijave)

Član 6.

(1) Pojednostavljeno prijavljivanje robe shodno članu 73. stav 1. tačka (a) Zakona vrši se podnošenjem nepotpune prijave carinskom uredu (carinskoj ispostavi) kod kojeg je roba predočena, koja prijava se smatra i zahtjevom za navedeni pojednostavljeni postupak.
(2) Uz nepotpunu prijavu, deklarant podnosi:
a) dodatni obrazac uz nepotpunu prijavu ("ZNP"), popunjen u dva primjerka, čiji izgled i sadržaj je dat u Prilogu 1. ovog Uputstva. U tom obrascu, koji ne podliježe naplati administrativne takse, treba biti navedeno koja polja nepotpune prijave, tj. koji podaci u toj prijavi su privremeni i koja dokumenta nedostaju, uz obrazloženje razloga za to, te navedeni i drugi podaci neophodni za prihvatanje nepotpune prijave, obzirom da se ti podaci ne mogu unijeti u nepotpunu prijavu,
b) kopiju nedostajućeg dokumenta, ako je u pitanju ta situacija,
c) izjavu iz člana 10. ovog Uputstva za osiguranje mogućeg carinskog duga (s kopijom garancije navedene u toj izjavi) u slučajevima gdje je to predviđeno, dok se u drugim slučajevima taj dug se obezbjeđuje na način propisan navedenim članom.
(3) Prihvatanje nepotpune prijave od strane carinskog ureda je ujedno i odobrenje za pojednostavljeni postupak po toj prijavi. Priloženi dodatni obrazac uz nepotpunu prijavu iz stava (2) tačka a) ovog člana dobiva broj i datum prihvaćene nepotpune prijave (podaci iz polja A te prijave), a na istom (IIdio) carinski ured stavlja zabilješku da se odobrava prijavljivanje robe na temelju nepotpune prijave, što postupajući službenik potvrđuje potpisom (uz navođenje i službene šifre) i ovjerava službenim pečatom. Navedena zabilješka treba da sadrži i: šifru "ZNP", te vrstu, broj i datum prihvaćene nepotpune prijave (npr. "ZNP/IM4 C 756/07.05.09.").
(4) Carinski ured na dodatnom obrascu uz nepotpunu prijavu (IIdio), pored podataka iz stava (3) ovog člana, navodi i druge podatke u vezi postupka po nepotpunoj prijavi (npr.