Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", 32/02), člana 23. stav 3. Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), direktor Uprave za indirektno oporezivanje, donosi

UPUTSTVO

O PRINUDNOJ NAPLATI

(Objavljeno u "Sl. glasnik BiH", br. 1 od 08 januara 2007)

GLAVAI. OPĆE ODREDBE

(Predmet)

Član 1.

Ovim Uputstvom bliže se propisuje način i postupak obavještavanja dužnika o dugu, prikupljanje informacija o imovini, izdavanje naloga za prinudnu naplatu i naloga za pljenidbu, redoslijed postupanja u postupku pljenidbe imovine, kao i način vođenja evidencija.

(Definicije)

Član 2.

(1) Pod pojmom "nadležni regionalni centar" podrazumijeva se regionalni centar na čijem području dužnik ima sjedište odnosno prebivalište.
(2) Pod pojmom "služba za prinudnu naplatu" podrazumijeva se organizaciona jedinica Uprave za indirektno oporezivanje nadležna za poslove prinudne naplate.
(3) Pod pojmom "izvršilac prinudne naplate" podrazumijeva se ovlašteni radnik službe za prinudnu naplatu.

(Pravni osnov)

Član 3.

Postupak prinudne naplate reguliran je:
a) odredbama člana 18. do 47. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05),
b) Zakonom o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i
c) Pravilnikom o provedbi Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 21/06), u daljnjem tekstu: Pravilnik.

GLAVAII. OBAVJEŠTAVANJE DUŽNIKA I PODACI O IMOVINI

(Izvještaj o dugu)

Član 4.

(1) Utvrđeni dug po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi naplaćuje se u postupku prinudne naplate na osnovu izvještaja o dugu.
(2) Izvještaj o dugu preuzima služba za prinudnu naplatu nadležnog regionalnog centra iz informacionog sistema Uprave za indirektno oporezivanje (program "Alice" i program "Račun").

(Nalog za prinudnu naplatu)

Član 5.

Na osnovu izvještaja o dugu, šef Grupe za prinudnu naplatu u regionalnom centru potpisuje nalog za prinudnu naplatu na propisanom obrascu (obrazac: PN-1C, PN-1P, PN-1R, PN-1A ili PN-1OPT) koji se dostavlja dužniku sa nalozima za plaćanje popunjenim u skladu sa Pravilnikom o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05 i 76/06).

(Izmirenje duga)

Član 6.

(1) Ukoliko dužnik po prijemu naloga za prinudnu naplatu prije isteka utvrđenog roka od 10 dana u cijelosti izmiri dug, postupak prinudne naplate se okončava.
(2) Ako dužnik u propisanom roku ne izmiri dug u cijelosti, a podnese zahtjev za odgodu plaćanja odnosno plaćanje u ratama i obezbijedi garanciju u skladu sa članom 29. stav 1. Pravilnika (obrazac: PN-G), namirenje duga vršit će se iz prihvaćene garancije nakon proteka roka za odobreno odgođeno plaćanje odnosno plaćanje u ratama, ukoliko dužnik ne plati dug.

(Nalog za pljenidbu i informacije o imovini)

Član 7.

(1) Ukoliko dužnik u propisanom roku ne izmiri dug u cijelosti, šef Grupe za prinudnu naplatu nadležnog regionalnog centra izdaje nalog za pljenidbu (obrazac: PN- 2) shodno članu 45. Pravilnika.
(2) Po izdatom nalogu za pljenidbu, služba za prinudnu naplatu nadležnog regionalnog centra će prikupiti informacije o imovini dužnika shodno članu 48. Pravilnika.

(Nesolventnost i supsidijarna odgovornost)

Član 8.

(1) Ako se na osnovu prikupljenih informacija utvrdi da dužnik nema imovine za zapljenu ili vrijednost zaplijenjene imovine nije dovoljna za izmirenje čitavog duga, šef Grupe za prinudnu naplatu nadležnog regionalnog centra proglašava dužnika nesolventim donošenjem zaključka u skladu sa članom 96. Pravilnika.
(2) Poslije proglašenja nesolventnosti glavnog dužnika i pojedinačno i solidarno odgovornih osoba, ako postoje, šef Grupe za prinudnu naplatu u nadležnom regionalnom centru donosi rješenje o proglašenju supsidijarne odgovornosti, ukoliko postoje supsidijarno odgovorna lica. Ovo Rješenje se uručuje tom licu.
(3) Postupak prinudne naplate protiv supsidijarno odgovornog lica je identičan postupku prinudne naplate protiv glavnog dužnika.

GLAVA


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: