aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 95., a u vezi sa članom 14. stav 1. alineja 3., članom 20. st. 3. i 6. čl. 21., 22., 24., članom 25. stav 2. i članom 26. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/02), federalni ministar finansija-federalni ministar financija, donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU PODNOŠENjA POREZNIH PRIJAVA

(Objavljeno u "Sl. novine FBiH", br. 66 od 25 decembra 2002, 54/03, 74/04, 38/09, 7/11, 53/12)

I- OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom reguliše se postupak podnošenja poreznih prijava koje je porezni obveznik dužan podnositi Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava), a koji je propisan Zakonom o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09 i 40/10). - u daljem tekstu: Zakon), drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima, te razloge, način i postupak podnošenja i rješavanja zahtjeva za produženje roka za podnošenje poreznih prijava.

Član 2.

Vrste poreznih prijava čije se podnošenje reguliše ovim pravilnikom su:
- porezne prijave koje podnosi porezni obveznik u skladu sa poreznim zakonima,
- izmijenjene porezne prijave,
- prijave koje Porezna uprava podnosi u ime poreznog obveznika i
- obavijesne prijave,
- prijave poreza po odbitku.
Obrasci poreznih prijava iz stava 1. ovog člana, koje su porezni obveznici dužni podnositi u skladu sa poreznim zakonima, sastavni su dio pravilnika kojim je regulisano provođenje odredbi Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 97/07 i 14/08), Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08) i Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), kao i odredbi zakona o porezima kantona.

Član 3.

Porezna uprava je dužna osigurati obrasce poreznih prijava za sve vrste poreza u obliku elektronskih formulara na svojoj Internet stranici i omogućiti njihovo besplatno printanje poreznim obveznicima.

Član 4.

Obrada poreznih prijava vrši se u nadležnim ispostavama Porezne uprave, osim ako direktor Porezne uprave (u daljem tekstu: direktor) ne odluči drugačije.

II- POREZNE PRIJAVE KOJE PODNOSE POREZNI OBVEZNICI

Član 5.

Porezna prijava je prijava porezne obaveze koju je porezni obveznik dužan podnijeti Poreznoj upravi, a koja se sastoji od izvještaja i drugih relevantnih dokumenata, te iznosa porezne obaveze koju je utvrdio sam porezni obveznik, a koja se podnosi na propisanom obrascu porezne prijave (u elektronskoj ili u papirnoj formi).
Prijave koje su podnesene elektronskim putem potpisuju se u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu ("Službeni glasnik BiH", broj 91/06).
Obrasci poreznih prijava i rokovi za njihovo podnošenje propisani su poreznim zakonima i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Član 6.

Pravna lica, druge organizacije, fizička lica - preduzetnici i fizička lica - građani dužni su, za sve vrste poreznih obaveza kojima podliježu u skladu sa poreznim zakonima, podnositi porezne prijave.
Pravna lica i druge organizacije podnose porezne prijave ispostavi Porezne uprave u čijoj se nadležnosti nalazi sjedište tog pravnog lica ili druge organizacije odnosno kod koje je to sjedište upisano prilikom njihove registracije i uzimanja identifikacionog broja.
Fizičko lice - preduzetnik podnosi svoju poreznu prijavu ispostavi Porezne uprave u čijoj se nadležnosti nalazi mjesto na kojem se obavlja većina njegovih poslovnih aktivnosti odnosno kod koje se to fizičko lice-preduzetnik upisalo prilikom registracije i dobilo identifikacioni broj.
Fizička lica - građani svoje porezne prijave podnose ispostavi Porezne uprave u čijoj nadležnosti se nalazi mjesto stanovanja tog fizičkog lica - građana prema odredbama zakona, a ako se radi o poreznim obavezama fizičkih lica -građana u vezi nekretnina, porezne prijave se podnose ispostavi Porezne uprave na čijem području se nalaze te nekretnine.

Član 7.

Porezne prijave podnose se na jedan od slijedećih načina:
1. ličnom predajom,
2. predajom putem Interneta i
3. poštom preporučeno.

Član 8.

Porezne prijave moraju biti potpune.
Porezna prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve podatke iz obrasca porezne prijave potrebne za obradu poreznih prijava u Poreznoj upravi kao i sljedeće podatke:
- identifikacioni broj poreznog obveznika, zastupnika poreznog obveznika i lica koje je ispunilo bilo koji dio porezne prijave i potpis poreznog obveznika ili lica ovlaštenog da potpisuje u ime poreznog obveznika, zastupnika poreznog obveznika i lica koje je ispunilo bilo koji dio porezne prijave.
- potpis (ručni ili elektronski) poreznog obveznika ili lica ovlaštenog da potpisuje u ime poreznog obveznika, zastupnika poreznog obveznika i lica koje je ispunilo bilo koji dio porezne prijave.
Predaja poreznih prijava putem Interneta omogućena je samo onim poreznim obveznicima koji o tom načinu predaje daju odgovarajuću izjavu i prijave svoje zaposlenike ovlaštene za komunikaciju sa Poreznom upravom putem Interneta.
Knjigovodstveni servisi mogu podnositi porezne prijave putem Interneta za porezne obveznike za koje vrše knjigovodstvene usluge ukoliko je to regulisano ugovorom između knjigovodstvenog servisa i poreznog obveznika.
Obrasci izjave i prijava iz st. 3. i 4. ovog člana nalaze se u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.
Porezna uprava neće razmatrati porezne prijave koje su nepotpune i koje zbog toga ne mogu biti procesuirane i takve porezne prijave se vraćaju poreznom obvezniku. U takvim slučajevima smatra se kao da porezni obveznik nije podnio poreznu prijavu, te će se postupati u skladu sa odredbama poglavljaIV. ovog pravilnika.

Član 9.

Porezne prijave moraju biti podnesene u roku.
Porezna prijava se smatra podnesenom u roku ukoliko je primljena u Poreznoj upravi u roku utvrđenom poreznim zakonima ili odgovarajućim podzakonskim aktima ili u produženom roku odobrenom nakon podnošenja zahtjeva za produženje roka za podnošenje porezne prijave kao i u slučaju kada porezna prijava može biti obrađena u obliku u kojem je podnesena.
Porezna prijava se smatra primljenom od Porezne uprave na dan:
- kada je poslana preporučenom poštom,
- kada je uspješno poslana putem Interneta,
- kada je poreznu prijavu lično predao porezni obveznik ili njegov zastupnik.

III- IZMIJENjENE POREZNE PRIJAVE

Član 10.

Izmijenjena porezna prijava je prijava koju porezni obveznik podnosi radi ispravljanja grešaka ili dopune podataka na prijavi koja je prethodno podnesena.
Izmijenjenu poreznu prijavu porezni obveznik podnosi na istom obrascu na kojem je podnesena porezna prijava koja je predmetom izmjena. Izmijenjena porezna prijava sadrži informacije kojima se potpuno objašnjavaju razlozi zbog kojih se ranije podnesena porezna prijava mijenja. Uz izmijenjenu poreznu prijavu porezni obveznik prilaže i dokumente, informacije i izjave koje je prema poreznim zakonima dužan priložiti uz poreznu prijavu koja je predmetom izmjena.
Porezni obveznik je dužan na izmijenjenu poreznu prijavu staviti