aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04, 34/07 i 49/09) i člana 1. i 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine donosi

UPUTSTVO

ZA PRIMJENU INFORMACIONOG PROGRAMA RAČUN

(Objavljeno u "Sl. glasnik BiH", br. 19 od 15 marta 2011, 54/13)

GLAVAI. OPĆE ODREDBE

(Predmet)

Član 1.

Ovim Uputstvom bliže se propisuje način knjigovodstvenog evidentiranja u informacionom programu Račun obračuna i uplate indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi (u daljnjem tekstu: prihod) na uvoze i izvoze, koji se ne plaćaju na osnovu carinske prijave i ostalih prihoda i taksi i jednokratnih uplata prihoda za koje je odgovorna Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Uprava), a koji se uplaćuju na račune iz OdjeljkaIItačke 2. Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 99/07, 31/08 i 51/09), (u daljnjem tekstu: OdjeljkaIItačka 2. Pravilnika), kao i način knjigovodstvenog evidentiranja povrata prihoda.

(Pravni osnov)

Član 2.

(1) Obaveza knjigovodstvenog evidentiranja obračunatog i uplaćenog prihoda iz člana 1. ovog Uputstva regulirana je:
a) odredbama člana 1. do 8., 15. i 16. Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjelu prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04, 34/07 i 49/09), (u daljnjem tekstu: Zakon),
b) odredbama OdjeljkaIItačka 2. Pravilnika i
c) odredbama ovog Uputstva.

GLAVAII. VRSTE PRIHODA ZA KOJE SE VRŠI KNjIGOVODSTVENO EVIDENTIRANjE OBRAČUNA, UPLATE I POVRATA PRIHODA U INFORMACIONOM PROGRAMU RAČUN

(Vrste prihoda za koje se vrši knjigovodstveno evidentiranje obračuna, uplate i povrata prihoda u informacionom programu Račun)

Član 3.

(1) U informacionom programu Račun vrši se knjigovodstveno evidentiranje zaduženja obveznika po osnovu obaveze koja se uplaćuje na jedan od računa iz OdjeljkaIItačka 2. Pravilnika, i to:
a) obaveza obveznika utvrđena na osnovu odluke donesene u upravnom ili prekršajnom postupku, pri uvozu i izvozu koja se ne naplaćuje na osnovu carinske prijave;
b) ostali prihodi i takse koji se uplaćuju na jedan od računa iz OdjeljkaIItačka 2. Pravilnika:
1) ležarina,
2) prekršajni nalog za carinski prekršaj za pravno lice,
3) prekršajni nalog za carinski prekršaj za fizičko lice,
4) vanredni prihod,
5) zatezna kamata za carinsku dažbinu, ostali prihod i taksu,
6) administrativna taksa u carinskom postupku u gotovom novcu od pravnog lica i građanina,
7) prihod od carinske pratnje,
8) prihod po osnovu troška pregleda robe koji se vrši van mjesta rada i izvan radnog vremena carinskog organa,
9) prihod od prodaje robe predate Upravi ili robe oduzete u carinskom, upravnom ili prekršajnom postupku,
10) prihod od carinskog terminala,
11) prihod po osnovu zakupa prostora,
12) prihod od skladištenja,
13) prihod od prodaje obrasca,
14) prihod od uplate po potvrdi o naplati indirektnog poreza za robu prijavljenu usmenim putem,
15) trošak postupka prinudne naplate,
16) trošak naknadnog tereta po osnovu prinudne naplate,
17) zatezna kamata u postupku prinudne naplate,
18) prihod od upisa u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza,
19) prihod po osnovu davanja informacija za tarifno razvrstavanje robe ili utvrđivanja porijekla robe,
20) prihod po osnovu privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje od plaćanja dažbina,
21) prihod po osnovu jednokratne uplate PDV-a;
c) prihod od jednokratne uplate za koju je odgovorna Uprava i
d) ostali nepomenuti prihodi koji se uplaćuju na jedan od računa iz OdjeljkaIItačka 2. Pravilnika.
(2) U informacionom programu Račun vrši se knjigovodstveno evidentiranje obaveze Uprave po osnovu odobrenog povrata više uplaćenog ili pogrešno uplaćenog prihoda po odluci donesenoj u upravnom postupku, a koje ne podržava drugi informatički sistem u Upravi.

(Šifriranje)

Član 4.

(1) Svakoj vrsti obaveze obveznika ili obaveze Uprave dodjeljuje se šifra iz Priloga broj: 4. ovog Uputstva, koja je jedinstvena na nivou Uprave.
(2) Organizaciona jedinica Uprave vrši obavještavanje Odsjeka za finansijsko upravljanje o obavezi obveznika ili obavezi Uprave koja se pojavljuju prvi put.
(3) Odsjek za finansijsko upravljanje dodjeljuje šifru obaveze koja se knjigovodstveno evidentira prvi put.
(4) Odsjek za finansijsko upravljanje dodjeljuje novu šifru obaveze dopunom šifrarnika iz Priloga broj: 4. ovog Uputstva, o čemu obavještava organizacione jedinice Uprave koje vrše knjigovodstveno evidentiranje u informacionom programu Račun, a o dodjeljivanju nove šifre obaveze obveznika ili obaveze Uprave, obavještava i Sektor za informacione tehnologije radi ažuriranja šifrarnika. (5) Jednom dodijeljenu šifru obaveze obveznika ili obaveze Uprave koriste sve organizacione jedinice Uprave za buduća šifriranja iste obaveze.

GLAVAIII. NAČIN PLAĆANjA

(Način plaćanja)

Član 5.

(1) Prilikom plaćanja uvozne i izvozne dažbine, akcize, putarine, PDV-a i svakog drugog poreza obračunatog na uvoz ili izvoz, a koji se ne plaća na osnovu carinske prijave, obveznik sačinjava platni nalog za svaku vrstu prihoda.
(2) Prilikom plaćanja jednokratne uplate porezni obveznik sačinjava platni nalog za svaku vrstu prihoda.
(3) Prilikom plaćanja ostalih prihoda i taksi porezni obveznik sačinjava po jedan platni nalog za svaku vrstu prihoda.
(4) Porezni obveznik obračunati prihod uplaćuje na račune iz OdjeljkaIItačka 2. Pravilnika.

GLAVAIV. NADLEŽNOST ORGANIZACIONE JEDINICE UPRAVE ZA KNjIGOVODSTVENO EVIDENTIRANjE OBRAČUNA I UPLATE PRIHODA

(Nadležnost organizacione jedinice Uprave)

Član 6.

(1) Za knjigovodstveno evidentiranje obračunatog i uplaćenog prihoda nadležna je organizaciona jedinica Uprave, i to:
a) Carinska ispostava nadležna je za knjigovodstveno evidentiranje obračuna prihoda:
1) za prodati CT obrazac za carinski terminal u vlasništvu Uprave,
2) po osnovu podataka iz Specifikacije o naplati indirektnih poreza za robu prijavljenu usmenim putem (CPD), (u daljem tekstu: Specifikacija CPD),
3) po osnovu carinske pratnje i troškova pregleda robe koji se vrši van mjesta rada i izvan radnog vremena carinskog organa,
4) po osnovu privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje od plaćanja uvozne dažbine,
5) po osnovu ležarine,
6) po osnovu prekršajnog naloga za carinski prekršaj za pravno lice,
7) po osnovu prekršajnog naloga za carinski prekršaj za fizičko lice,
8) po osnovu vanrednih prihoda iz carinskog postupka,
9) po osnovu administrativne takse u carinskom postupku u gotovom novcu od pravnog lica i građanina,
10) po osnovu razlike akcize u slučajevima kada je duhanska prerađevina obilježena s akciznom markicom koja je iznesena iz carinskog područja Bosne i Hercegovine prije stupanja na snagu propisa koji uređuje oblast akcize u Bosni i Hercegovini i
11) ostalih prihoda.
b) Carinski referat na graničnom prijelazu nadležan je za knjigovodstveno evidentiranje obračuna prihoda:
1) za prodati CT obrazac za carinski terminal u vlasništvu Uprave, u slučaju da se terminal nalazi na lokaciji gdje se nalazi carinski referat,
2) po osnovu podataka iz Specifikacije CPD),
3) po osnovu prekršajnog naloga za carinski prekršaj za pravno lice,
4) po osnovu prekršajnog naloga za carinski prekršaj za fizičko lice i
5) po osnovu administrativne takse u carinskom postupku u gotovom novcu od pravnog lica i građanina.
Nadležnost carinske ispostave, odnosno carinskog referata na graničnom prijelazu u pogledu knjigovodstvenog evidentiranja obračuna prihoda zavisi od infrastrukture na određenoj lokaciji.
c) Odsjek za pružanje usluga nadležan je za knjigovodstveno evidentiranje obračuna prihoda:
1) za dio naknade za usluge carinskog terminala koji nije u vlasništvu Uprave,
2) po