Traženo: isplata regresa godišnji odmor

Ukupno nađeno: 41 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 39 pronadjenih primera ovde je prikazano 28 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine (BiH)

(Obračun i isplata regresa za godišnji odmor )

Zakon o porezu na dohodak (FBiH)

e) regres za godišnji odmor u visini prosječne neto plaće u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije isplate ili u visini 70% plaće zaposlenika utvrđene rješenjem o plaći, isplaćene u posljednja tri mjeseca,

Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH (BiH)

(3) Isplata regresa za godišnji odmor vrši se na osnovu pojedinačnih rješenja o korištenju godišnjeg odmora u institucijama Bosne i Hercegovine.

Odluka o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine (BiH)

Obračun i isplata regresa za godišnji odmor za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine za 2014. godinu vrši se u skladu sa odredbama Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na regres za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 38/09).

Kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti (FBiH)

Zaposleniku pripada regres za korištenje godišnjeg odmora minimalno u iznosu 70% prosječne plaće društva ostvarene u posljednjem tromjesečju pred isplatu ili minimalno od 70% prosječne plaće ostvarene u Federaciji BiH, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, ako je to povoljnije za zaposlenika.

Izuzetno od stava 1. ovog člana zaposlenicima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo će regres za korištenje godišnjeg odmora u 2013. godini biti isplaćen u neto iznosu od 907,00 KM (Slovima: Devetstotinasedamkonvertibilnihmaraka).

Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti (KS)

Izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije i savjetnik, sa izuzetkom lica koja ne ostvaruju plaću na osnovu poslaničke dužnosti (neprofesionalci), pravobranilac i zamjenik pravobranioca Kantona imaju pravo na naknadu za vrijeme godišnjeg odmora ( regres ), u visini 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine po zadnjem objavljenom statističkom podatku i naknadu za plaćeni dopust u dužini do 30 dana u visini svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca.

(1) Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u visini 50% prosječna neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine po zadnjem objavljenom statističkom podatku.

Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti (FBiH)

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba koji ne ostvaruju plaću na osnovu poslaničke/ delegatske dužnosti (neprofesionalci) imaju pravo na naknadu za vrijeme godišnjeg odmora ( regres ), u visini 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji po zadnje objavljenom statističkom podatku i naknadu za plaćeni dopust u dužini od 30 dana u visini svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca.

Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u visini 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji po zadnjem objavljenom statističkom podatku.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti prometa (FBiH)

Zaposlenik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u visini od najmanje 50% prosječne neto plaće svih zaposlenih, ostvarene kod poslodavca u mjesecu koji prethodi isplati regresa , pod uvjetom da privredni subjekt-poslodavac nije prethodnu godinu završio sa gubitkom, odnosno kada bi obračun i isplata regresa doveli do gubitka u poslovanju u tekućoj poslovnoj godini .

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak (BD)

a) za rad ili usluge obavljene izvan redovnog radnog vremena kao što su: prekovremeni rad, noćni rad, dežurstvo, dodatak za uslove rada, regres za godišnji odmor , topli obrok isplaćen u novcu i slično,

Pravilnik o Kontnom okviru, sadržaju konta i primjeni Kontnog okvira za privredna društva (FBiH)

ugovorima, općim i pojedinačnim aktima poslodavca i ugovorima o radu, na teret konta 523 - Troškovi službenih putovanja ili konta 524 - Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih. Na kontu 456 se iskazuju obaveze za dnevnice i naknade troškova na službenom putu, naknade troškova prijevoza na posao i sa posla, regres za godišnji odmor , naknade za smještaj i ishranu na terenu, otpremnina prilikom odlaska u penziju, jubilarne nagrade i druge slične isplate ...

Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja (KS)

Zaposlenik u osnovnoj školi ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u visini od 50% prosječne plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine, po zadnjem objavljenom statističkom podatku. Regres se isplaćuje jednako kao i za sve budžetske korisnike.

Kolektivni ugovor željezničara (FBiH)

Zaposlenik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u visini od 50% prosječne neto plaće svih zaposlenih ostvarene kod poslodavca u mjesecu koji prethodi isplati regresa , pod uslovom da poslodavac nije prethodnu poslovnu godinu završio sa gubitkom.

Pravilnik o plaćama, dodacima i naknadama osoblja u odbrambeno-diplomatskom predstavljanju u misijama, vojno-diplomatskim i vojnim predstavništvima Bosne i Hercegovine (BiH)

(2) Isplata regresa za godišnji odmor vrši se na osnovu pojedinačnih rješenja o korištenju godišnjeg odmora .

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na regres za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine (BiH)

(1) Obračun i isplata regresa za godišnji odmor za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine vrši se uz mjesečni obračun i isplatu plaća i naknada zaposlenih u institucijama BiH na osnovu pojedinačnih rješenja o korištenju godišnjeg odmora u institucijama Bosne i Hercegovine.

(2) Obračun i isplata regresa za godišnji odmor za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine može se vršiti u više dijelova s tim da u tom slučaju Vijeće ministara posebnom odlukom utvrđuje visinu svakog dijela".

Uredba o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika (FBiH)

Policijski službenik ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od najmanje 70% njegove plaće utvrđene rješenjem o plaći, odnosno najmanje u visini prosječne plaće isplaćene u Federaciji za prethodna tri mjeseca prije donošenja rješenja o regresu , ako je to za policijskog službenika povoljnije.

Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH)

Zaposlenik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u visini najmanje 50% prosječne neto plaće svih zaposlenih ostvarene kod poslodavca u mjesecu koji prethodi isplati regresa , pod uslovom da privredni subjekt - poslodavac nije prethodnu poslovnu godinu završio sa gubitkom.

Kolektivni ugovor za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke i gumarske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH)

Zaposlenik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u visini najmanje 50% prosječne plaće svih zaposlenih ostvarene kod poslodavca u mjesecu koji prethodi isplati regresa , pod uvjetom da privredni subjekt-poslodavac nije prethodnu poslovnu godinu završio sa gubitkom.

Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (FBiH)

Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od najmanje 70% njegove plaće utvrđene rješenjem o plaći, odnosno najmanje u visini prosječne plaće isplaćene u Federaciji za prethodna tri mjeseca prije donošenja rješenja o regresu , ako je to za državnog službenika, odnosno namještenika povoljnije.

Uputstvo o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na plaću (FBiH)

- regres za godišnji odmor isplaćen iznad iznosa od 70% plaće državnog službenika, odnosno zaposlenika (u daljnjem tekstu: službenik i zaposlenik) utvrđenog rješenjem o plaći odnosno ugovorom o radu, ili regres isplaćen iznad iznosa prosječne mjesečne plaće isplaćene u Federaciji za prethodna tri mjeseca prije donošenja odluke o regresu , u slučaju kada se za službenika i zaposlenika primjenjuje ovaj kriterij kao povoljniji;

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva (FBiH)

Zaposlenik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u visini od najmanje 50% prosječne neto plaće svih zaposlenika ostvarene kod poslodavca u mjesecu koji prethodi isplati regresa pod uslovom da zdravstvena ustanova-poslodavac nije prethodnu poslovnu godinu završila s gubitkom.

Kolektivni ugovor za zaposlene u MUP (ŽP)

Uposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora . O visini regresa Vlada Županije Posavske i Sindikat pregovarat će svake godine u postupku donošenja odluke o regresu i Prijedloga Županijskog proračuna. Novčani iznos u pravilu, isplaćuje se jednokratno, a najkasnije do 15.07. tekuće godine .

Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija (FBiH)

Zaposleniku pripada regres za korišćenje godišnjeg odmora u visini 70% prosječne neto plaće svih zaposlenih ostvarene kod Poslodavca u mjesecu koji prethodi isplati regresa .

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

NAKNADE PLAĆE, REGRESA ZA GODIŠNjI ODMOR , TOPLOG OBROKA I TROŠKOVA PREVOZA SU POVREMENA PLAĆANjA NA KOJA KAMATA TEČE OD DANA KAD JE SUDU PODNESEN ZAHTJEV ZA NjIHOVU ISPLATU .

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

- na ime materijalne štete zbog izgubljene zarade i regresa za godišnji odmor za period od , što ukupno iznosi dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od godine , kao dana lišenja slobode, do isplate ;