Traženo: upotreba faksimil

Ukupno nađeno: 24 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 24 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike ( videograme ) (RS)

Poslovnik o radu organa za vođenje prekršajnog postupka (RS)

Upotreba telefona i telegrama

Poseban kolektivni ugovor za državne organe (RS)

3) administrativnu i tehničku pomoć ( upotrebu telefona, telefaksa , računarske tehnike i opreme poslodavca za umnožavanje i kopiranje materijala);

Sudski poslovnik (RS)

Pored štambilja propisanih ovim poslovnikom sud može upotrebljavati i druge štambilje koje sam uvede ( faksimil za potpis i sl.).

Protokol o primeni Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu i načinu uređenja plaćanja posebne naknade pre stupanja na snagu Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu (RS)

1) Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike ( videograme ) ("Službeni glasnik RS", br. 6/2008 i 119/2008);

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja članova posade brodova trgovačke mornarice (RS)

(1) radiokomunikacija i rukovanje radiotelefonskim uređajem: osnovni pojmovi o vršenju radio-službe; vrste i upotreba radio-stanice u plovidbi; tablice kanala i frekvencija; opšti postupak za uspostavljanje veze; red prvenstva u radio saobraćaju, priprema poziva i pozivanje; radio- telegrami ; vrste poruka; postupci kod obavljanja komunikacije u slučaju opasnosti - početak komunikacije opasnosti, odgovor na poziv, prosleđivanje poruke o opasnosti, ograničeni režim rada na kanalima za opasnost i njegov

Kolektivni ugovor za organe Autonomne Pokrajine Vojvodine (APV)

4) administrativnu i tehničku pomoć, upotrebu telefona, telefaksa , računarske tehnike i opreme za umnožavanje i kopiranje materijala;

Statut Narodne banke Srbije (RS)

Način izrade, upotreba i čuvanje faksimila , kao i druga pitanja u vezi s faksimilom , uređuju se unutrašnjim opštim aktom.

Zakon o privrednim društvima (RS)

Sednice odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan direktor u pisanoj formi, ako statutom ili poslovnikom o radu odbora direktora nije drugačije određeno.

Uredba o posebnim merama fizičko-tehničke zaštite tajnih podataka (RS)

Fotokopir aparat, telefaks i drugu opremu neophodnu za obradu tajnih podataka, može upotrebljavati samo lice koje ima odgovarajući sertifikat za pristup tajnim podacima.

Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (RS)

8443 Mašine za štampanje koje se upotrebljavaju za štampanje pomoću ploča, cilindara i drugih štamparskih formi iz tarfinog broja 8442; ostali štampači, mašine za kopiranje i telefaks mašine, kombinovane ili ne, njihovi delovi i pribor:

Uredba o sindikalnom organizovanju profesionalnih pripadnika Vojske Srbije (RS)

3) tehničku pomoć ( upotrebu telefona, telefaksa , računarske tehnike i opreme za umnožavanje i kopiranje materijala);

Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike (RS)

3. administrativnu i tehničku pomoć ( upotrebu telefona, telefaksa , računarske tehnike i opreme poslodavca za umnožavanje i kopiranje);

4. administrativnu i tehničku pomoć ( upotrebu telefona, telefaksa , računarske tehnike i opreme poslodavca za umnožavanje i kopiranje);

Pravilnik o odobravanju izuzetaka za terapeutsku upotrebu (RS)

U hitnim slučajevima iz stava 1. ovog člana koji se dese izvan radnog vremena ADAS, vikendom ili praznikom, ili kada zbog prirode lečenja nema vremena ni za telefonski kontakt, sportista može upotrebiti zabranjeno doping sredstvo, s tim da o tome bez odlaganja obavesti ADAS na faks ili i-mejl i naknadno i bez odlaganja zatraži odobrenje od Antidoping agencije (TUE Odbora), na odgovarajućem obrascu.

Kolektivni ugovor za NIS a.d. Novi Sad (RS)

- tehničku pomoć ( upotrebu telefona, telefaksa , računarske tehnike i opreme NIS-a, ogranka NIS-a i njihovih delova, umnožavanje i kopiranje materijala, daktilografske usluge informisanje);

Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti i drugih slučajeva utvrđenih zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (RS)

O pojavi epidemije zarazne bolesti nastale upotrebom životnih namirnica i vode poreklom iz objekata pod sanitarnim nadzorom, odmah se putem telefona, u elektronskom obliku, telegrama , teleksa ili na drugi način pogodan za brzo obaveštavanje, obaveštava i organ uprave nadležan za poslove sanitarnog nadzora na teritoriji na kojoj je epidemija utvrđena.

Poslovnik o radu organa za vođenje prekršajnog postupka (RS)

Telegraf će se upotrebiti u najhitnijim slučajevima ili ako se na drugi način ne bi mogla otkloniti šteta za stranke. Po pravilu, telegramom će se saopštiti odlaganje usmenog pretresa, opozivanje poziva i sl.

Zakon o unošenju i rasturanju inostranih sredstava masovnog komuniciranja i o inostranoj informativnoj delatnosti u Jugoslaviji (SCG)

Zabranjuje se unošenje, rasturanje i javna reprodukcija inostranih dijapozitiva, fonograma, videograma i drugih sličnih sredstava, unošenje i rasturanje inostranih filmova za privatno prikazivanje, kao i unošenje, rasturanje i javna upotreba značaka i drugih predmeta inostranog porekla kojima se vrši koja od radnji iz člana 13. stav 1. ovog zakona.

3) o zabrani unošenja, rasturanja i javne reprodukcije inostranih dijapozitiva, fonograma, videograma i drugih sličnih sredstava, unošenja i rasturanja inostranih filmova za privatno prikazivanje, kao i unošenja, rasturanja i javne upotrebe značaka i drugih predmeta inostranog porekla (član 22).

protivno zabrani, izrečenoj izvršnim rešenjem prema odredbi člana 59. ovog zakona, unese ili rastura inostranu štampanu stvar, unese ili javno prikaže inostrani film, emituje putem radija ili televizije inostrani film ili drugi inostrani videomaterijal ili auditivni materijal, unese ili rastura ili javno reprodukuje inostrane dijapozitive, fonograme, videograme ili druga slična sredstva, unese ili rastura inostrani film za privatno prikazivanje, unese ili rastura ili javno upotrebi značke ili

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o Međunarodnoj telekomunikacionoj satelitskoj organizaciji (mp)

(f) "Javne telekomunikacione službe" znači fiksne ili mobilne telekomunikacione službe koje mogu biti dostupne preko satelita i koje su na raspolaganju za javnu upotrebu , kao što su telefonija, telegrafija, teleks, faksimil , prenos podataka, prenos radijskih i televizijskih programa između utvrđenih zemaljskih stanica koje imaju pristup svemirskom segmentu Kompanije, a za dalji javni prenos, kao i iznajmljena elektronska kola za bilo koju od tih svrha. Ovo ne uključuje one mobilne službe koje po

Pravilnik o programu stručnog ispita i načinu polaganja za sticanje zvanja članova posade pomorskih brodova jugoslovenske trgovačke mornarice (SCG)

a) Pravila o radio-službi: isprave radio-telefonske stanice; službe bdenja; ispitivanje uređaja; rad u luci; nadzor i inspekcija; tajnost u radio-saobraćaju; smeštaj radio-stanice; delovi radio-stanice; opšti postupak za uspostavljanje veze; vreme čitanja; signal za opasnost; poziv i poruka o opasnosti u radio-telefoniji; signali i poruke o hitnosti i signali isporuke o sigurnosti u radio-telefoniji; red prvenstva u radio-saobraćaju; radio- telegrami ; upotreba Međunarodne tabele za sricanje slova i

radio-telefonskih signala za uzbunu; stanica čamca za spasavanje; radio-plutača; izvori električne energije na brodu; uspostavljanje veze; vreme ćutanja, signal za opasnost; poziv i poruka o opasnosti u radio-telefoniji; signali i poruke o hitnosti i signali i poruke o sigurnosti u radio-telefoniji i red prvenstva u radio-saobraćaju; služba radio-smeranja; meteorološka služba; radio- telegrami ; radio-telefonski razgovori; upotreba međunarodne tabele za sricanje slova i brojeva; upotreba ...