Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Ovaj zakon je ukinut na osnovu Zakona o javnom informisanju ("Sl. glasnik RS", br. 43/03), osim odredaba kojima se uređuje položaj inostranih informativnih ustanova i predstavnika inostranih sredstava informisanja.
-------------------

ZAKON

O UNOŠENjU I RASTURANjU INOSTRANIH SREDSTAVA MASOVNOG KOMUNICIRANjA I O INOSTRANOJ INFORMATIVNOJ DELATNOSTI U JUGOSLAVIJI

(Objavljen u "Sl. listu SFRJ", br. 39/74, 74/87, "Sl. listu SRJ", br. 24/94, 28/96 i "Sl. glasniku RS", br. 43/03)

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Unošenje u Jugoslaviju, rasturanje i širenje strane štampe i drugih sredstava javnog informisanja i masovnog komuniciranja i položaj inostranih informativnih ustanova i predstavnika inostranih sredstava informisanja uređuju se ovim zakonom, ako posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.
Radi svestranijeg međusobnog upoznavanja Jugoslavije i drugih zemalja, inostrane informativne ustanove i predstavnici inostranih sredstava uživaju u Jugoslaviji, po načelu reciprociteta, posebne pogodnosti za širu razmenu informacija i komunikacija, u skladu sa načelima ovog zakona.

Član 2.

Inostrane informativne ustanove i predstavnici inostranih sredstava informisanja dužni su da se u vršenju informativne delatnosti pridržavaju propisa Jugoslavije i da postupaju u skladu sa međunarodnim običajima, u duhu poštovanja istine, ljudskih prava i razvijanja miroljubive saradnje među narodima i državama.

Član 3.

Komuniciranje s inostranstvom, korišćenjem sredstava javnog informisanja i komuniciranja, slobodno je.
Razmena informacija između Jugoslavije i drugih zemalja može se ograničiti, u slučajevima predviđenim u zakonu, radi zaštite nezavisnosti, bezbednosti i slobodnog razvitka zemlje, poštovanja slobode i prava čoveka, javnog reda i morala, kao i radi razvijanja međunarodne saradnje u duhu Povelje Ujedinjenih nacija.
Zloupotreba slobode javnog informisanja i komuniciranja povlači odgovornost predviđenu zakonom.

II. STRANA ŠTAMPA

Član 4.

Pod stranom štampom (inostrane štampane stvari), u smislu ovog zakona, podrazumevaju se periodične publikacije (novine i drugi listovi, časopisi, bilteni i slično) i druge publikacije (knjige, brošure, spisi, katalozi, prospekti, plakati, leci, slike, geografske karte, crteži sa tekstom ili bez teksta, muzičke note sa tekstom ili objašnjenjem i druge slične stvari), koje su štampane ili na drugi način umnožene u inostranstvu, kao i stavri koje su štampane ili na drugi način umnožene u Jugoslaviji od strane inostranog izdavača ili po njegovom nalogu, odnosno za njegov račun.
Kao inostrane štampane stvari, u smislu ovog zakona, smatraju se i bilteni stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Jugoslaviji, ako se rasturaju izvan diplomatskog kora ili kruga određenih državnih funkcionera, organa i organizacija, koje odredi Savezni komitet za informacije.
Kao inostrane štampane stvari, u smislu ovog zakona, smatraju se i bilteni koje izdaju inostrane informativne ustanove u Jugoslaviji.
Kao inostrane štampane stvari ne smatraju se, u smislu ovog zakona, štampane ili na drugi način umnožene inostrane štampane stvari koje isključivo služe kao uputstva za korišćenje aparata ili za upotrebu lekova, kao ni tehnička dokumentacija, cenovnici, pozivnice i slično, ako imaju uobičajenu sadržinu.

Član 5.

Bilteni koje u Jugoslaviji izdaju diplomatska ili konzularna predstavništva mogu da sadrže samo obaveštenja koja služe upoznavanju njihovih zemalja.
Na svakom primerku biltena iz stava 1. ovog člana naznačuju se naziv i adresa diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva, naziv i adresa izdavača i štampara, broj umnoženih primeraka i mesto i datum štampanja, odnosno umnožavanja.

Član 6.

Unošenje inostranih štampanih stvari u Jugoslaviju slobodno je.
Izuzetno, za unošenje radi rasturanja ili za rasturanje inostranih štampanih stvari koje su po svom sadržaju namenjene građanima Jugoslavije, potrebna je dozvola.
Dozvolu iz stava 2. ovog člana izdaje Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove, i to posebno za svaku inostranu štampanu stvar.
Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, za periodične publikacije dozvola se može izdati na određeno vreme.
Za unošenje i rasturanje inostranih štampanih stvari koje izdaju Ujedinjene nacije i specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija, nije potrebna dozvola iz stava 2. ovog člana.

Član 7.

Unošenjem u Jugoslaviju inostranih štampanih stvari radi rasturanja mogu se baviti organizacije udruženog rada koje za to dobiju dozvolu po propisu republike, odnosno autonomne pokrajine, na čijoj je teritoriji njihovo sedište i koje, u skladu sa upisom u sudski registar, obavljaju poslove uvoza inostranih štampanih stvari, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 8.

Organizacija udruženog rada ovlašćena za unošenje inostranih štampanih stvari (član 7) dužna je da o svakoj unesenoj inostranoj štampanoj stvari, namenjenoj rasturanju, obavesti Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove i to odmah kad je primi.
Organizacija udruženog rada iz stava 1. ovog člana dužna je da Saveznom sekretarijatu za unutrašnje poslove, na njegov zahtev, odmah dostavi na uvid primerak unesene inostrane štampane stvari.

Član 9.

Inostrane štampane stvari mogu rasturati organizacije udruženog rada koje za to dobiju dozvolu po propisu republike, odnosno autonomne pokrajine, na čijoj je teritoriji njihovo sedište.

Član 10.

Inostrane štampane stvari namenjene za sajmove ili za kulturne, naučne, privredne, sportske i slične priredbe koje se održavaju u Jugoslaviji mogu, pored organizacija udruženog rada iz člana 7. ovog zakona, unositi i druge domaće i strane organizacije koje učestvuju na tim sajmovima, odnosno priredbama, ako se inostrane štampane stvari odnose na izložene predmete ili na temu priredbe, odnosno sajma.
Inostrane štampane stvari iz stava 1. ovog člana ne mogu se rasturati na sajmu, odnosno na priredbi, pre nego što ih, pojedinačno označene, organizacija udruženog rada, odnosno druga organizacija iz stava 1. ovog člana, koja ih je unela prijavi organu određenom republičkim, odnosno pokrajinskim propisom.
Organizacija udruženog rada, odnosno druga organizacija iz stava 1. ovog člana, dužna je da organu određenom republičkim, odnosno pokrajinskim propisom, na njegov zahtev, odmah dostavi na uvid primerak unesene inostrane štampane stvari.

Član 11.

Izuzetno od odredbe člana 7. ovog zakona, diplomatska i konzularna predstavništva i inostrane informativne ustanove u Jugoslaviji mogu, na osnovu posebne dozvole, uneti radi rasturanja u Jugoslaviji pojedine periodične i neperiodične publikacije koje se izdaju u njihovoj zemlji.
Dozvolu iz stava 1. ovog člana daje Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove, po slobodnoj oceni i to posebno za svaku publikaciju.
U dozvoli iz stava 2. ovog člana naznačuju se naročito naziv publikacije, na kom jeziku je publikacija štampana, datum i mesto izdavanja publikacije i broj primeraka koji se može uneti u Jugoslaviju.
U pogledu publikacija iz stava 1. ovog člana unesenih u Jugoslaviju, shodno važe odredbe člana 8. ovog zakona.
Izuzetno od odredbe člana 9. ovog zakona, diplomatska i konzularna predstavništva i inostrane informativne ustanove u Jugoslaviji mogu isključivo neposredno rasturati u Jugoslaviji publikacije iz stava 1. ovog člana. Na taj način mogu diplomatska i konzularna predstavništva rasturati u Jugoslaviji i biltene koje izdaju u Jugoslaviji (član 5).

Član 12.

Štampar u Jugoslaviji može inostranu štampanu stvar umnožiti samo na osnovu dozvole organa određenog propisom republike, odnosno autonomne pokrajine, na čijoj se teritoriji nalazi njegovo sedište.
Štampar koji je umnožio inostranu štampanu stvar dužan je da organu određenom propisom republike, odnosno autonomne pokrajine, na njegov zahtev, odmah dostavi na uvid primerak umnožene inostrane štampane stvari.
Pod