Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


NAPOMENA:
Odlukom Ustavnog suda brojIUo-888/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 95 od 31. oktobra 2013), utvrđuje se da odredba člana 8. stav 2. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe ("Službeni glasnik RS", br. 95/08 i 86/11) nije u saglasnosti sa zakonom i odbredba prestaje da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u "Službenom glasniku Republike Srbije".
----------------
Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07 i 67/07 - ispravka), a u vezi sa članom 242. i članom 245. stav 1. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05 i 61/05),
Vlada i reprezentativni sindikati koji su osnovani za teritoriju Republike Srbije - Sindikat zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama Srbije, Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Srbije (u daljem tekstu: učesnici), zaključuju

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA DRŽAVNE ORGANE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 95 od 21. oktobra 2008, 86/11, 95/13)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe (u daljem tekstu: Ugovor), bliže se uređuje način ostvarivanja prava i dužnosti državnih službenika i nameštenika utvrđenih zakonom i podzakonskim opštim aktima kojima se uređuju radni odnosi u državnim organima, utvrđuju se, u skladu sa zakonom, veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom i podzakonskim opštim aktima kojima se uređuju radni odnosi u državnim organima, odgovornost nameštenika za povrede radnih obaveza, bezbednost i zdravlje na radu, rešavanje sporova, postupak praćenja primene ugovora, međusobni odnosi učesnika u zaključivanju ugovora i postupak izmena i dopuna ugovora.

Član 2.

Zaposleni, u smislu ovog ugovora, jesu državni službenici i nameštenici koji su u radnom odnosu kod poslodavca.
Poslodavac državnih službenika i nameštenika, u smislu ovog ugovora, jeste Republika Srbija, a prava i dužnosti poslodavca u ime Republike Srbije vrši rukovodilac državnog organa (u daljem tekstu: rukovodilac).

Član 3.

Ugovor se neposredno primenjuje.

II. OBRAZOVANjE, STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE I USAVRŠAVANjE

Član 4.

Za vreme dok se nalazi na stručnom usavršavanju na koje ga uputi rukovodilac zaposleni ostvaruje prava kao da se nalazi na radu.

Član 5.

Ako je ugovorom kojim se uređuju prava i dužnosti državnog službenika na izvršilačkom radnom mestu, koji se dodatno obrazuje, utvrđeno da se dodatno obrazovanje sprovodi u cilju stvaranja uslova za popunjavanje upražnjenog radnog mesta, a rukovodilac naknadno odluči da se to radno mesto ne popuni ili ako državni službenik ne bude premešten na to radno mesto - državni službenik nema obavezu da posle uspešno okončanog dodatnog obrazovanja ostane na radu u državnom organu najmanje dvostruko duže vremena od trajanja dodatnog obrazovanja, kao ni obavezu da vrati sve troškove dodatnog obrazovanja.

III. ODMORI I ODSUSTVA

1. Merila za utvrđivanje godišnjeg odmora

Član 6.

Dužina godišnjeg odmora zaposlenog utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava prema sledećim kriterijumima, i to:
1. Po osnovu doprinosa na radu:
1) zaposlenom sa ocenom "naročito se ističe" - za 5 radnih dana,
2) zaposlenom sa ocenom "ističe se" - za 3 radna dana,
3) zaposlenom sa ocenom "dobar" - za 1 radni dan;
2. Po osnovu uslova rada:
1) za rad na radnim mestima sa povećanim rizikom - za 3 radna dana,
2) za redovan rad subotom, nedeljom i rad u smenama - za 2 radna dana;
3. Po osnovu radnog iskustva:
1) zaposlenom od 25 do 30 godina rada provedenih u radnom odnosu - za 4 radna dana,
2) zaposlenom od 15 do 25 godina rada provedenih u radnom odnosu - za 3 radna dana,
3) zaposlenom od 5 do 15 godina rada provedenih u radnom odnosu - za 2 radna dana,
4) zaposlenom do 5 godina rada provedenih u radnom odnosu - za 1 radni dan;
4. Po osnovu stručne spreme, odnosno složenosti poslova, ovlašćenja i odgovornosti:
a) za državne službenike:
1) državnom službeniku sa visokom školskom spremom koji se nalazi na položaju i na izvršilačkom radnom mestu rukovodioca uže unutrašnje jedinice - za 5 radnih dana;
2) državnom službeniku sa visokom školskom spremom koji se nalazi na radnom mestu koje je razvrstano u zvanje višeg savetnika, samostalnog savetnika i savetnika - za 4 radna,
3) državnom službeniku sa visokom školskom spremom koji se nalazi na radnom mestu koje je razvrstano u zvanje mlađeg savetnika i državnom službeniku sa višom školskom spremom koji se nalazi na izvršilačkom radnom mestu rukovodioca uže unutrašnje jedinice - za 3 radna dana,
4) državnom službeniku sa višom školskom spremom i državnom službeniku sa srednjom školskom spremom koji se nalazi na izvršilačkom radnom mestu rukovodioca uže unutrašnje jedinice - za 2 radna dana,
7) državnom službeniku sa srednjom školskom spremom - za 1 radni dan,
b) za nameštenike:
1) namešteniku sa visokom školskom spremom koji se nalazi na radnom mestu rukovodioca uže unutrašnje jedinice - za 4 radna dana;
2) namešteniku sa visokom školskom spremom i namešteniku sa višom školskom spremom koji se nalazi na radnom mestu rukovodioca uže unutrašnje jedinice - za 3 radna dana;
3) namešteniku višom školskom spremom, vkv kvalifikacijom i namešteniku sa srednjom školskom spremom koji se nalazi na radnom mestu rukovodioca uže unutrašnje jedinice - za 2 radna dana;
4) namešteniku sa ostalim stepenima školske spreme - za 1 radni dan;
5. Po osnovu invalidnosti - za 5 radnih dana;
6. Po osnovu brige o deci i članovima uže porodice:
1) roditelju, usvojitelju, staratelju ili hranitelju sa jednim maloletnim detetom - za 2 radna dana, a za svako naredno maloletno dete po 1 radni dan,
2) samohranom roditelju sa detetom do 14 godina - za 3 radna dana, s tim što se ovaj broj dana uvećava za po 2 radna dana za svako naredno dete mlađe od 14 godina;
3) zaposlenom koji se stara o članu uže porodice koji je ometen u razvoju, ima teško telesno oštećenje ili bolest usled koje je potpuno ili vrlo slabo pokretan - za 5 radnih dana.
Rukovodilac, u svrhu primene merila iz stava 1. tačka 1. Ugovora, ocenjuje rad nameštenika.
Godišnji odmor po svim kriterijumima iz stava 1. ovog člana ne može da se koristi u trajanju dužem od 30 radnih dana.
Zaposleni sa navršenih 30 godina rada provedenih u radnom odnosu ima pravo na godišnji odmor u trajanju od 30 radnih dana.

2. Naknada štete

Član 7.

Ako krivicom poslodavca zaposleni ne iskoristi godišnji odmor, ima pravo na naknadu štete u visini 100% plate koju je ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kojem je rukovodilac odlučio da zaposleni zbog potreba rada državnog organa ne može da koristi godišnji odmor za kalendarsku godinu, odnosno u visini plate koju ostvari za mesec u kome se, saglasno zakonu, najkasnije može koristiti godišnji odmor za kalendarsku godinu.
Ako krivicom poslodavca zaposleni ne iskoristi drugi deo godišnjeg odmora ima pravo na naknadu štete koja se utvrđuje tako što se iznos utvrđen na način u stavu 1. ovog člana umanjuje za srazmeran broj iskorišćenih dana godišnjeg odmora.
Naknada štete iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuje se rešenjem - u roku od 30 dana od podnošenja zahteva.
Isplata štete dospeva u roku od 8 dana od dana donošenja rešenja iz stava 3. ovog člana.
Zaposleni kome se na lični zahtev promeni utvrđeno vreme korišćenja godišnjeg odmora, a kome se zbog potreba rada državnog organa ne odobri korišćenje godišnjeg odmora u drugo vreme i zaposleni koji ne podnese pisani zahtev da mu se odobri korišćenje godišnjeg odmora nema pravo na naknadu štete po osnovu nekorišćenja godišnjeg odmora zbog krivice poslodavca.

3. Plaćeno odsustvo

Član 8.

Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u slučaju:
1) porođaja supruge ili usvojenje deteta - 5 radnih dana;
2) porođaja drugog člana uže porodice - 1 radni dan;
3) polaganja stručnog ispita koji je obavezan uslov za rad na radnom mestu na koje je raspoređen - do 7 radnih dana;
4) stupanje u brak - 5 radnih dana;
5) otklanjanja posledica u domaćinstvu zaposlenog izazvanih elementarnim nepogodama, havarijama, požarom ili drugim nepredvidivim razlozima više sile - do 3 radna dana;
6) selidbe - 3 radna dana;
7) polaska deteta zaposlenog u prvi razred osnovne škole - 2 radna dana;
8) ispraćaja sina, odnosno pastorka, usvojenika ili hranjenika u vojsku - 2 radna dana;
9) polaganja ispita u okviru stručnog usavršavanja ili obrazovanja - po 1 radni dan, a najviše do 7 radnih dana u toku kalendarske godine;
10) teže bolesti člana uže porodice - 7 radnih dana;
11) smrti člana uže porodice - 5 radnih dana;
12) dobrovoljnog davanje krvi, računajući i dan davanja krvi - 3 radna dana;
13) učešća u takmičenju u organizaciji sindikata - do 7 radnih dana;
14) rekreativnog odmora u organizaciji sindikata - do 7 radnih dana;
15) obavljanja volonterskih dužnosti u humanitarnim udruženjima i organizacijama - do 2 radna dana, a najviše 4 radna