Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09 i 101/10 - dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),
Vlada donosi

UREDBU

O SINDIKALNOM ORGANIZOVANjU PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE

(Objavljeno u "Sl. glasnik RS", br. 29 od 30 aprila 2011)

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se sindikalno organizovanje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

Član 2.

Sindikat profesionalnih pripadnika Vojske Srbije (u daljem tekstu: sindikat), osniva se u skladu sa opštim aktom sindikata.
Sindikat se upisuje u registar sindikata pod uslovima propisanim odredbama propisa kojim se uređuje način upisa sindikata u registar.
Brisanje sindikata iz registra vrši se u slučajevima propisanim odredbama propisa iz stava 2. ovog člana.

Član 3.

Sindikat je dužan da poslodavcu dostavi akt o upisu u registar sindikata i odluku o izboru predsednika i članova organa sindikata, u roku od osam dana od dana dostavljanja akta o upisu sindikata u registar, odnosno od dana izbora organa sindikata, u skladu sa odredbama opštih propisa o radu.

Član 4.

Profesionalni pripadnici Vojske Srbije sindikalno se organizuju u skladu sa odredbama zakona i opštih propisa o radu.
Profesionalni pripadnici Vojske Srbije mogu slobodno da pristupaju sindikatu, da organizuju organe sindikata i da utvrđuju i sprovode programe i aktivnosti organizacije sindikata, u skladu sa odredbama zakona i opštih propisa o radu.

Član 5.

Aktima sindikalne organizacije utvrđuju se naziv, adresa i sedište sindikata, ime lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje sindikata, organi sindikata i način izbora i opoziva organa i njihova ovlašćenja, postupak učlanjivanja i prestanak članstva, način donošenja i izmene opštih i drugih akata i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad sindikata.

Član 6.

Poslodavac je dužan da, u skladu sa odredbama opštih propisa o radu, za rad sindikata obezbedi:
1) korišćenje odgovarajućih prostorija za rad sindikata, na način i u vreme kojima se ne utiče na efikasno obavljanje poslova iz utvrđene nadležnosti i delokruga organizacione jedinice Vojske Srbije;
2) plaćeno odsustvo predstavnicima sindikata radi obavljanja sindikalnih funkcija srazmerno broju članova sindikata u skladu sa odredbama opštih propisa o radu;
3) tehničku pomoć (upotrebu telefona, telefaksa, računarske tehnike i opreme za umnožavanje i kopiranje materijala);
4) naplatu sindikalne članarine prema aktima sindikata;
5) mogućnost isticanja obaveštenja na oglasnoj tabli.
Prava i obaveze poslodavca, u smislu ove uredbe, vrši starešina komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije i vojne jedinice i vojne ustanove organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane, direktor organa uprave u sastavu Ministarstva odbrane, odnosno rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice Ministarstva odbrane na položaju komandanta brigade, njemu ravnom ili višem položaju.

Član 7.

Sindikat ima pravo da, u skladu sa odredbama opštih propisa o radu, od strane poslodavca bude obavešten o radnim, ekonomskim i socijalnim pitanjima od značaja za položaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i da preduzima aktivnosti radi poboljšanja uslova rada, bezbednosti i zdravlja na radu, unapređenja radne i životne sredine i poboljšanja socijalnog položaja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

Član 8.

Predstavnik sindikata može, u skladu sa odredbama opštih propisa o radu, zastupati profesionalnog pripadnika Vojske Srbije u ostvarivanju prava iz službe u Vojsci Srbije u postupku pred organima Vojske Srbije i pred nadležnim sudom, na njegov zahtev ili uz njegov pristanak.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
05 broj 110-3179/2011
U Beogradu, 21. aprila 2011. godine
Vlada Prvi potpredsednik Vlade -zamenik predsednika Vlade, Ivica Dačić, s.r.