Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1) Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012 i 106/2012), na predlog Izvršnog odbora Narodne banke Srbije,
Savet guvernera Narodne banke Srbije donosi

STATUT

NARODNE BANKE SRBIJE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 12 od 5. februara 2013)

I. OSNOVNE ODREDBE

Pravni status

Član 1.

Narodna banka Srbije je centralna banka Republike Srbije, koja obavlja funkcije i poslove utvrđene Zakonom o Narodnoj banci Srbije (u daljem tekstu: Zakon) i drugim zakonom.
Narodna banka Srbije je pravno lice koje je Republika Srbija osnovala zakonom i ne upisuje se u registar pravnih lica.
Za obaveze Narodne banke Srbije jamči Republika Srbija.

Organi

Član 2.

Organi Narodne banke Srbije su:
1) Izvršni odbor Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: Izvršni odbor);
2) guverner Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: guverner);
3) Savet guvernera Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: Savet).
Delokrug i međusobni odnos organa Narodne banke Srbije utvrđen je Zakonom.
U skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim Zakonom, Savet može Izvršnom odboru podnositi inicijative i predloge, odnosno davati preporuke i mišljenja.

Sedište

Član 3.

Sedište Narodne banke Srbije je u Beogradu, Kralja Petra 12.

Naziv u poslovnoj komunikaciji sa inostranstvom

Član 4.

U poslovnoj komunikaciji sa inostranstvom Narodna banka Srbije može koristiti engleski prevod svog naziva, koji glasi: "National Bank of Serbia".

Pečat i štambilj

Član 5.

Narodna banka Srbije ima svoj pečat i štambilj.
Pečat Narodne banke Srbije je okruglog oblika i sadrži naziv Republike Srbije i naziv i sedište Narodne banke Srbije, kao i Veliki grb Republike Srbije.
Štambilj Narodne banke Srbije je pravougaonog oblika i sadrži naziv Narodne banke Srbije, a može sadržati i druge elemente.
Način upotrebe i čuvanja pečata i štambilja Narodne banke Srbije, njihov broj, vrstu i sadržinu, kao i druga pitanja u vezi s pečatom i štambiljem - uređuju se unutrašnjim opštim aktom Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: unutrašnji opšti akt).

Logo

Član 6.

Narodna banka Srbije ima svoj logo, čiji se način upotrebe, izgled i sadržina utvrđuju unutrašnjim opštim aktom.

II. ZASTUPANjE I PREDSTAVLjANjE NARODNE BANKE SRBIJE

Zastupanje

Član 7.

Guverner zastupa Narodnu banku Srbije.
Guverner može viceguvernere Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: viceguverneri), direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama (u daljem tekstu: direktor Uprave za nadzor), zaposlene s posebnim ovlašćenjima u Narodnoj banci Srbije (u daljem tekstu: zaposleni s posebnim ovlašćenjima) i druge zaposlene u Narodnoj banci Srbije (u daljem tekstu: zaposleni) ovlastiti da u ime i za račun Narodne banke Srbije zaključuju pojedine pravne poslove i/ili preduzimaju određene pravne radnje.
Guverner može viceguvernere, direktora Uprave za nadzor, zaposlene s posebnim ovlašćenjima, kao i druge zaposlene, ovlastiti da odlučuju o određenim pravima i obavezama zaposlenih.
Guverner može zaposlene i lica koja nisu zaposlena u Narodnoj banci Srbije ovlastiti da Narodnu banku Srbije zastupaju pred sudovima i/ili drugim organima i organizacijama, kao i u zaštiti njenih imovinskih i drugih interesa u zemlji i inostranstvu.
Ovlašćenja iz st. od 2. do 4. ovog člana daju se u pismenom obliku i u njima se određuju obim i sadržina tih ovlašćenja.

Odlučivanje u upravnim stvarima

Član 8.

Upravne akte iz nadležnosti Narodne banke Srbije donose Izvršni odbor, guverner i Uprava za nadzor nad finansijskim institucijama (u daljem tekstu: Uprava za nadzor), u skladu sa svojim nadležnostima.
Guverner može viceguvernere i zaposlene s posebnim ovlašćenjima ovlastiti da donose određene upravne akte iz nadležnosti Narodne banke Srbije za koje je zakonom utvrđena nadležnost guvernera.
Direktor Uprave za nadzor može zaposlene s posebnim ovlašćenjima u ovoj upravi ovlastiti da donose upravne akte iz nadležnosti te uprave, u skladu sa unutrašnjim opštim aktom.
Ovlašćenja iz st. 2. i 3. ovog člana daju se u pismenom obliku i u njima se određuju obim i sadržina tih ovlašćenja.

Predstavljanje

Član 9.

Guverner predstavlja Narodnu banku Srbije u zemlji i inostranstvu.
Narodnu banku Srbije u zemlji i inostranstvu mogu predstavljati i viceguverneri i direktor Uprave za nadzor, u skladu sa svojim ovlašćenjima.
Guverner može odrediti da u pojedinim slučajevima Narodnu banku Srbije u zemlji i inostranstvu predstavljaju i zaposleni s posebnim ovlašćenjima i drugi zaposleni.
Viceguverneri, direktor Uprave za nadzor i zaposleni s posebnim ovlašćenjima, ako ih za to guverner pismeno ovlasti, mogu, u skladu s poslovima koji su im povereni, odnosno delokrugom organizacione jedinice Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: organizaciona jedinica) kojom rukovode, odrediti da u pojedinim slučajevima Narodnu banku Srbije u zemlji i inostranstvu predstavljaju zaposleni s posebnim ovlašćenjima i drugi zaposleni.

Faksimil

Član 10.

Akti iz nadležnosti Narodne banke Srbije koje potpisuju guverner, viceguverneri, direktor Uprave za nadzor i zaposleni s posebnim ovlašćenjima, ako se izrađuju tipski i u velikom broju primeraka - mogu, umesto potpisnika ovih akata, da sadrže njihov faksimil.
Način izrade, upotreba i čuvanje faksimila, kao i druga pitanja u vezi s faksimilom, uređuju se unutrašnjim opštim aktom.

Specimeni

Član 11.

Narodna banka Srbije obezbeđuje specimene potpisa guvernera, viceguvernera, direktora Uprave za nadzor, zaposlenih s posebnim ovlašćenjima i drugih lica ovlašćenih za zastupanje Narodne banke Srbije.
Način, uslove i postupak obezbeđivanja specimena potpisa iz stava 1. ovog člana, kao i druga pitanja u vezi sa specimenima, uređuju se unutrašnjim opštim aktom.

III. POSLOVI VICEGUVERNERA

Poslovi koji se mogu poveriti viceguvernerima

Član 12.

Guverner može viceguvernerima poveriti da upravljaju pojedinim poslovima iz čl. 15, 17. i 18. ovog statuta i da koordiniraju te poslove, osim poslova za koje je propisana isključiva nadležnost guvernera.
Guverner ovlašćenjem u pismenom obliku određuje koje poslove iz stava 1. ovog člana poverava pojedinom viceguverneru.
Za zakonito, stručno i blagovremeno izvršavanje poslova koji su im povereni viceguverneri su odgovorni guverneru, Savetu i Narodnoj skupštini.

Viceguverner koji zamenjuje guvernera

Član 13.

Guverner, na početku svog mandata, posebnim aktom imenuje viceguvernera koji ga, kad je guverner sprečen da obavlja svoju funkciju, zamenjuje sa istim pravima i dužnostima.
Guverner može u toku svog mandata imenovati drugog viceguvernera koji će ga zamenjivati kad je sprečen da obavlja svoju funkciju.

IV. ORGANIZACIJA POSLOVANjA NARODNE BANKE SRBIJE

Organizacija poslova u Narodnoj banci Srbije

Član 14.

Poslovi Narodne banke Srbije utvrđeni zakonom i drugim propisom obavljaju se u osnovnim organizacionim jedinicama Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: osnovne organizacione jedinice), Upravi za nadzor, Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider (u daljem tekstu: Zavod) i filijalama Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: filijale).
Guverner može, radi obavljanja pojedinih poslova, po potrebi, obrazovati stalna i povremena stručna i savetodavna radna tela