hor001


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


hor002
Na osnovu člana 74. stav 2. Zakona o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/08 i 104/09),
Ministar pravde uz prethodno pribavljeno mišljenje predsednika Vrhovnog kasacionog suda, donosi

SUDSKI POSLOVNIK

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 110 od 28. decembra 2009, 70/11, 19/12, 89/13)

IGLAVA

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Sudskim poslovnikom propisuje se unutrašnje uređenje i rad sudova u Republici Srbiji.
Primenom Sudskog poslovnika (u daljem tekstu: Poslovnik) obezbeđuje se uredno i blagovremeno obavljanje poslova sudske uprave i drugih poslova važnih za unutrašnju organizaciju i rad suda.

Član 2.

Unutrašnja organizacija i rad suda odvojeni su od suđenja i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informacione, finansijske i ostale prateće poslove značajne za sudsku vlast.
Ovi poslovi organizuju se tako da sud svoju funkciju vrši zakonito, blagovremeno i efikasno, kako bi se strankama olakšalo obavljanje poslova u sudu sa što manje troškova.

Član 3.

O sprovođenju i pravilnoj primeni Poslovnika stara se predsednik suda (u daljem tekstu: predsednik) izdavanjem naredbi i uputstava.
Primenu Poslovnika nadzire ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: ministarstvo), preko lica ovlašćenog za nadzor.

Član 4.

Ministarstvo preko lica ovlašćenog za nadzor kontroliše obavljanje poslova sudske uprave, postupanje u predmetima u propisanim rokovima, postupanje po pritužbama i predstavkama, kancelarijsko poslovanje u sudu i druge poslove vezane za unutrašnju organizaciju i rad suda.
Nadzor se obavlja pribavljanjem izveštaja od Predsednika ili neposrednim uvidom. U sudu se naročito kontroliše primena Poslovnika, postupanje u rokovima i postupanje po pritužbama.
Posle obavljenog nadzora, lice ovlašćeno za nadzor sačinjava zapisnik o izvršenom nadzoru kojim konstatuje uočene nedostatke koji dostavlja predsedniku suda u kome je vršen nadzor, predsedniku neposredno višeg suda, predsedniku Vrhovnog kasacionog suda i ministru nadležnom za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: ministar).

Član 5.

Predsednik neposredno višeg suda u roku od 30 dana od dana prijema zapisnika o izvršenom nadzoru, obaveštava predsednika Vrhovnog kasacionog suda i ministra o merama preduzetim da se uočeni nedostaci otklone, rokovima za otklanjanje nedostataka, kao i o razlozima zbog kojih su nedostaci i propusti nastali.

IIGLAVA

SUDSKA UPRAVA

1. Poslovi sudske uprave

Član 6.

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom, ovim poslovnikom, a naročito:
- uređivanje unutrašnjeg poslovanja u sudu;
- pozivanje i raspoređivanje sudija porotnika;
- poslovi vezani za stalne sudske veštake i tumače;
- razmatranje pritužbi i predstavki;
- vođenje statistike i izrada izveštaja;
- izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija;
- finansijsko i materijalno poslovanje suda;
- overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu;
- stručni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu;
- donošenje opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutrašnju organizaciju, radne odnose i druge opšte akte kojima se uređuju odnosi u sudu;
- poslovi u vezi sa stručnim usavršavanjem i obukom sudija i sudskog osoblja;
- poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na korišćenje;
- poslovi u vezi sa naplatom sudskih taksi;
- drugi poslovi vezani za unutrašnju organizaciju i poslovanje suda kada je to određeno zakonom ili opštim aktom suda.

2. Ovlašćenja i dužnosti predsednika

Član 7.

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja.
U poslovima sudske uprave predsedniku pomažu sekretar suda i organizator poslova u sudu (menadžer suda).
U većim sudovima može se organizovati i posebna organizaciona jedinica za vršenje poslova sudske uprave kojom rukovodi organizator poslova u sudu (menadžer suda).

Član 8.

Predsednik nadzire rad sudskih odeljenja i službi pregledom upisnika i pomoćnih knjiga, rokovnika i ročišta, stalnim evidentiranjem predmeta čije rešavanje duže traje, pribavljanjem izveštaja i na drugi pogodan način.
Koristeći odgovarajuće evidencije i pregledom zaduženja i ekspeditivnosti, predsednik ostvaruje stalni uvid u rad suda kao celine i preduzima mere za zakonit, pravilan, tačan i blagovremen rad.
Predsednik vrši poslove u vezi sa programom stručnog usavršavanja i obuke sudijskih pomoćnika i sudijskih pripravnika.

Član 9.

Predsednik razmatra pritužbe stranaka i drugih učesnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod i preduzima odgovarajuće mere, u skladu sa zakonom.
Predsednik je dužan da o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama pisano obavesti podnosioca pritužbe i predsednika neposredno višeg suda u roku od 15 dana od prijema pritužbe.
Ako je pritužba podneta preko ministarstva, višeg suda ili Visokog saveta sudstva, o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama obaveštavaju se, istovremeno ministar, predsednik neposredno višeg suda i Visoki savet sudstva.

Član 10.

Ako je predmet pritužbe raspored mesta suđenja ili preduzimanja pojedine sudske radnje, predsednik može odrediti drugo mesto suđenja ili preduzimanja sudske radnje, najkasnije do pripremnog ročišta ili prvog ročišta za glavnu raspravu, ukoliko se time omogućava ostvarivanje prava stranke na nesmetan pristup sudu i poštovanje zakonom utvrđene mesne nadležnosti.
Odluku iz stava 1. ovog člana predsednik donosi najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja pritužbe sudu.
Ako predsednik ne odluči o podnetoj pritužbi, odluku iz stava 1. ovog člana donosi predsednik neposredno višeg suda.
Odredbe st. 1 do 3. ovog člana primenjuju se i u slučaju kada sudija koji postupa po predmetu predloži izmenu rasporeda mesta suđenja ili preduzimanja pojedine sudske radnje.

Član 11.

U poslovima sudske uprave predsednik neposredno višeg suda ima pravo da nadzire sudsku upravu nižeg suda i da pri nečinjenju predsednika nižeg suda donese akte iz njegovog delokruga.
U obavljanju nadzora, viši sud može tražiti od nižeg suda obaveštenja o primeni propisa, toku postupka, izveštaje kao i druge potrebne podatke.
Predsednik neposredno višeg suda može naložiti neposredan uvid u rad nižeg suda o čemu se sačinjava pisani izveštaj.

Član 12.

Ako se pri razmatranju godišnjeg izveštaja o radu utvrdi da u sudu postoji veći broj nerešenih predmeta, predsednik donosi Program rešavanja starih predmeta (u daljem tekstu: Program) najkasnije do 31. januara za tekuću godinu.
Programom se mogu uvoditi mere radi blagovremenog obavljanja poslova u sudu,

hor002