Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 15. stav 2, člana 34. stav 1. tačka 11) i člana 41. stav 4. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu ("Službeni glasnik RS", broj 101/05) i člana 15. tačka 9. Statuta Antidoping agencije Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 20/06),
Upravni odbor Antidoping agencije Republike Srbije, na sednici održanoj 21. decembra 2006. godine, doneo je

PRAVILNIK

O ODOBRAVANjU IZUZETAKA ZA TERAPEUTSKU UPOTREBU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 32 od 3. aprila 2007, 88/08, 118/08, 17/10, 86/10)

1. Opšte odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se kriterijumi i postupak odobravanja izuzetaka za terapeutsku upotrebu, odnosno oslobađanja sportiste zabrane upotrebe pojedinih doping sredstava.

Član 2.

Sportisti se može odobriti korišćenje zabranjenih supstanci i/ili metoda koji se nalaze na Listi zabranjenih doping sredstava, odnosno izuzeće radi primene doping sredstva u terapijske svrhe (u daljem tekstu: TUE), u slučaju kada postoji za to jasna i nužna medicinska potreba (indikacija).
Odobravanje TUE vrši se u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, ovim pravilnikom, pravilnikom kojim je utvrđena lista zabranjenih doping sredstava i međunarodnim standardima za odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu odobrenim od strane Svetske antidoping agencije.
Zahtevi za odobravanje TUE podnose se preko nadležne nacionalne sportske asocijacije. Sportista može direktno podneti zahtev za odobravanje TUE ukoliko nacionalna sportska asocijacija ne podnese zahtev bez odlaganja ili u hitnim slučajevima. Sportista može direktno podneti zahtev za odobravanje TUE ukoliko nacionalna sportska asocijacija ne podnese zahtev bez odlaganja ili u hitnim slučajevima.
Zahtev za odobravanje TUE može se podneti samo jednoj nadležnoj antidoping organizaciji. Sportisti međunarodnog ranga, ukoliko drugačije nije određeno pravilima nadležne međunarodne federacije ili ugovorom sa nadležnom međunarodnom federacijom, zahtev za odobravanje TUE podnose nadležnoj međunarodnoj federaciji.
Uz zahtev za odobrenje TUE obavezno se podnosi pismena izjava sportiste o pristanku: da se sve informacije koje se odnose na zahtev prenesu Odboru za odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu Antidoping agencije Republike Srbije (u daljem tekstu: TUE Odbor), nadležnoj međunarodnoj sportskoj asocijaciji, Svetskoj antidoping agenciji, i po potrebi drugim nezavisnim medicinskim ili naučnim stručnjacima, ili svom potrebnom osoblju Antidoping agencije Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping agencija) koje je uključeno u upravljanje, reviziju ili žalbe vezane za TUE; da TUE Odbor ili Svetska antidoping agencija može prikupiti zdravstvene informacije u njegovo/njeno ime od lekara koji su uključeni u zbrinjavanje sportiste; da se odluke TUE Odbora dostave Svetskoj antidoping agenciji i drugim antidoping organizacijama u skladu sa Svetskim antidoping kodeksom i ovim pravilnikom.

2. Kriterijumi za odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu

Član 3.

TUE se odobrava samo u skladu sa sledećim kriterijumima:
1) medicinsko stanje sportiste je dijagnostikovano u skladu sa postojećim međunarodnim standardima i verifikovano odgovarajućom medicinskom dokumentacijom;
2) ne postoji adekvatna terapijska alternativa zabranjenoj doping supstanci i/ili metodu za lečenje medicinskog stanja sportiste;
3) neuzimanje zabranjenih doping supstanci ili metoda tokom tretiranja nekog akutnog ili hroničnog medicinskog stanja značajno bi pogoršalo zdravlje sportiste;
4) terapijsko korišćenje zabranjenih doping supstanci i/ili metoda neće izazvati nikakvo dodatno poboljšanje sposobnosti sportiste osim onog koje bi se moglo očekivati usled vraćanja u normalno zdravstveno stanje nakon tretiranja legitimnog medicinskog stanja. Korišćenje zabranjenih supstanci i/ili metoda u cilju povećanja nivoa niskih/normalnih vrednosti endogenih hormona neće se smatrati opravdanim;
5) neophodnost korišćenja zabranjenih doping supstanci i/ili metoda nije, u potpunosti ili delom, posledica njihovog prethodnog neterapeutskog korišćenja.
TUE se neće odobriti ukoliko tražena primena zabranjenog doping sredstva ili metode služi prikrivanju dejstva prethodne povrede antidoping pravila, posebno upotrebe zabranjene doping supstance.
Ukoliko protiv sportiste postoji osnovana sumnja (npr. postojanje pozitivnog A uzorka) o povredi jednog ili više antidoping pravila, posebno onog iz člana 3. stav 1. tač. 1), 2) i 6) Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, sportisti se može odobriti TUE pre okončanja postupka izricanja sankcija samo ako pretpostavke iz stava 1. ovog člana postoje bez ikakve razumne sumnje.

3. TUE Odbor

Član 4.

TUE odobrava Odbor za odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu Antidoping agencije.
TUE Odbor ima devet članova koji se imenuju na period od dve godine.
Predsednika i članova TUE Odbora imenuje i razrešava Upravni odbor Antidoping agencije na predlog direktora Antidoping agencije.
Za člana TUE Odbora može biti imenovan samo lekar specijalista, sa iskustvom u radu sa sportistima i znanjem u oblasti kliničke, sportske medicine i fiziologije fizičke aktivnosti.
Većina članova TUE Odbora i TUE Pododbora ne smeju imati bilo kakvu zvaničnu funkciju ili biti zaposleni u Antidoping agenciji.
Svaki član TUE Odbora potpisuje izjavu u kojoj potvrđuje da ne postoji sukob interesa u obavljanju njegovih dužnosti.
TUE Odbor usvaja poslovnik o svom radu.
TUE Odbor usvaja zaključke i donosi poslovnik o svom radu većinom glasova od ukupnog broja članova.
TUE Odbor podnosi godišnji izveštaj o svom radu Upravnom odboru Antidoping agencije.

Član 5.

U pojedinačnim slučajevima, TUE Odbor odlučuje, po pravilu, preko TUE Pododbora koga čine najmanje 3 člana TUE Odbora.
Predsednika i članove TUE Pododbora imenuje predsednik TUE Odbora u svakom pojedinačnom slučaju.
Predsednik TUE Odbora može biti predsednik TUE Pododbora.
U slučaju sprečenosti predsednika TUE Odbora da vrši svoje funkcije njega zamenjuje najstariji član TUE Odbora.
Kada TUE Odbor, odnosno Pododbor odlučuje u slučaju sportiste sa invaliditetom, bar jedan njegov član mora posedovati iskustvo iz oblasti nege i lečenja sportista sa invaliditetom.
TUE Pododbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Pododbora.
TUE Pododbor može da traži svaku stručnu pomoć vezanu za nauku ili medicinu za koju smatra da je potrebna u pogledu okolnosti bilo kojeg zahteva za odobrenje TUE.

Član 6.

Sve medicinske informacije koje daje sportista i lekar(i) uključeni u zbrinjavanje sportiste i svi detalji podnetog zahteva za odobrenje TUE, imena jednog ili više lekara koji su uključeni u proces odobravanja, strogo su poverljive i čuvaju se kao poslovna tajna.
Članovi TUE Odbora i zaposleni u Antidoping agencije uključeni u organizaciju, razmatranje prijava i žalbi vezanih za odobrenje TUE imaju obavezu čuvanja poverljivosti podataka iz stava 1. ovog člana.
Ukoliko postoji potreba za angažovanjem nezavisnih medicinskih ili drugih stručnjaka, svi detalji vezani za prijavu odobrenja TUE biće dostavljani bez otkrivanja ličnih podataka sportiste.

4. Standardni postupak za odobravanje TUE

Član 7.

Sportista je dužan da dostavi TUE Odboru zahtev za odobravanje TUE najkasnije 30 dana pre sledećeg sportskog takmičenja na kome želi učestvovati, odnosno u fazi treninga, pre davanja zabranjenog doping sredstava.
Uz podneti zahtev za odobrenje TUE, nadležna nacionalna sportska asocijacija, odnosno sportista obavezno prilaže pismenu izjavu iz člana 2. stav 5. ovog pravilnika, a ako ta izjava ne bude priložena, TUE Odbor neće razmatrati takav zahtev.
Ukoliko sportista poželi da poništi pravo Antidoping agencije, odnosno TUE Odbora ili TUE Odbora Svetske antidoping agencije da prikupi bilo kakve zdravstvene informacije u njegovo/njeno ime, sportista je dužan da pismeno obavesti svog lekara o toj činjenici, s tim da je posledica takve odluke da sportisti neće biti odobreno TUE ili obnovljeno postojeće TUE.

Član 8.

TUE Odbor odobrava TUE za određeni vremenski period.

Član 9.

TUE Odbor će razmatrati samo one zahteve koje sadrže: kompletno popunjen Obrazac za odobrenje TUE, podnet u