Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o prekršajima ("Službeni glasnik SRS", br. 6/79) republički sekretar za pravosuđe i opštu upravu, donosi

POSLOVNIK

O RADU ORGANA ZA VOĐENjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

(Objavljen u "Sl. glasniku SRS" br. 13/80 i 101/2005)

<>C_ŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom uređuje se unutrašnje poslovanje organa za vođenje prekršajnog postupka (u daljem tekstu: organi za prekršaje).
Unutrašnje poslovanje obuhvata, vršenje organizacionih i administrativno-tehničkih poslova u organima za prekršaje.

Javnost rada

Član 2.

Organi za prekršaje su dužni da u svom poslovanju obezbede potrebne uslove za javnost rada organa, u granicama i na način određen ustavom, zakonom i statutom društveno-političke zajednice.
Obaveštenja predstavnicima štampe i predstavnicima drugih sredstava javnog informisanja, o radu organa, daje starešina organa ili sudija koga on za to ovlasti.

<>C_NUTRAŠNjE POSLOVANjE U ORGANIMA ZA PREKRŠAJE

Rukovođenje i organizovanje rada

Član 3.

Unutrašnjim poslovanjem u organu, rukovodi starešina organa.
Starešina organa organizuje rad u organu, vrši nadzor nad radom sudija i ostalih radnika i preduzima mere da se poslovi obavljaju prema utvrđenom programu rada organa, uredno i blagovremeno.
Starešina organa ostvaruje nadzor pregledom rokovnika, upisnika i drugih evidencija, a putem odgovarajućih evidencija predmeta i pregleda zaduženja, ostvaruje stalan uvid u ekspeditivnost i ažurnost sudija i ostalih radnika.
Na način iz stava 3. ovog člana, starešina vrši uvid u rad organa kao celine i preduzima mere za otklanjanje uzroka odugovlačenja poslova i otklanjanja drugih nedostataka u radu organa.

Član 4.

Starešina organa za prekršaje obezbeđuje da se prate i na odgovarajući način evidentiraju i proučavaju društveni odnosi i pojave, od interesa za ostvarivanje funkcije organa a koje se zapažaju u vezi sa radom organa za prekršaje i daje skupštini odgovarajuće društveno-političke zajednice, odnosno međuopštinske regionalne zajednice i drugim državnim organima i samoupravnim organizacijama i zajednicama predloge za sprečavanje društveno opasnih i štetnih pojava i za učvršćivanje zakonitosti, društvene odgovornosti i socijalističkog morala.
Predsednik veća za prekršaje, radi ostvarivanja zadataka iz stava 1. ovog člana, može tražiti od prvostepenih organa za prekršaje potrebna obaveštenja koja se odnose na praćenje i proučavanje društvenih odnosa i pojava i davati potrebna uputstva o načinu organizovanja izvršavanja ovih poslova.

Član 5.

Predsednik veća za prekršaje na području veća za prekršaje prati rad prvostepenih organa za prekršaje u oblasti unutrašnje organizacije, administrativno-tehničkih i finansijskih poslova i primene propisa o prekršajima.
Poslove iz stava 1. ovog člana, predsednik veća za prekršaje ostvaruje naročito pribavljanjem izveštaja, održavanjem sastanaka sa sudijama i drugim radnicima, kao i pregledom njihovog rada.
O stanju i problemima u vezi sa sprovođenjem Poslovnika i radu prvostepenog organa za prekršaje, predsednik veća za prekršaje dužan je da redovno obaveštava Republički sekretarijat za pravosuđe i opštu upravu (u daljem tekstu: Republički sekretarijat).

Član 6.

U veću za prekršaje, vodi se evidencija o radu opštinskih organa kojom se obezbeđuje uvid o urednom i blagovremenom vršenju poslova ovih organa i ujedno služi za orijentaciju prilikom obilaska tih organa; vrši se analiza rada opštinskih organa; preduzimaju se mere za ujednačavanje prakse i otklanjanje uočenih slabosti u radu i o svojim zapažanjima obaveštava se skupština opštine, skupština međuopštinske regionalne zajednice i Republički sekretarijat.

Program i plan rada

Član 7.

Radi ostvarivanja svojih funkcija i zadataka organi za prekršaje utvrđuju godišnji program rada u skladu sa zakonom.
Radi efikasnijeg izvršavanja programa rada, organi za prekršaje donose tromesečne a po potrebi i mesečne planove rada.

Član 8.

Planom rada vrši se raspored sudija za prekršaje za rešavanje po određenim vrstama prekršaja, a u veću za prekršaje, sastav veća koje odlučuje, sudija koji će obavljati dužnost predsednika veća i njegov zamenik.
Prilikom utvrđivanja rasporeda vodiće se računa o ravnomernoj opterećenosti u radu.

Član 9.

Planom rada određuje se sudija koji će zamenjivati predsednika veća kad je odsutan ili nije u mogućnosti da obavlja svoju funkciju, kao i sudija koji će zamenjivati starešinu prvostepenog organa za prekršaje, ako ima više sudija.

Član 10.

Starešina organa prati izvršenje programa i plana rada, razmatra izveštaje i podatke o radu sudija i ostalih radnika i ocenjuje, u zajednici sa sudijama i ostalim radnicima, da li se zadaci iz programa i plana izvršavaju redovno i sa kakvim uspehom.

Radni i stručni sastanci

Član 11.

Radi usklađivanja rada, praćenja izvršavanja zadataka, razmatranja stanja poslova i problema u radu, u organima za prekršaje održavaju se radni sastanci sudija i ostalih radnika.
Radne sastanke saziva starešina organa, odnosno rukovodilac službe.
U organima za prekršaje se povremeno održavaju sastanci sudija radi razmatranja pravnih i drugih pitanja iz oblasti prekršaja i prekršajnog postupka. Predmet razmatranja određuje starešina organa samoinicijativno ili na predlog sudija.

Član 12.

Organi za prekršaje prema potrebi održavaju savetovanja i konsultativne sastanke sa predstavnicima drugih organa, organizacija i zajednica, radi razmatranja mišljenja o pitanjima koja su od zajedničkog interesa.

<>C_RADNO VREME I ODMORI

Član 13.

Početak i završetak radnog vremena kao i vreme u toku dana u kome organ ili pojedine sudije i ostali radnici primaju stranke, objavljuju se blagovremeno na vidnom mestu u prostorijama organa (u hodniku, na ulaznim vratima, na portirnici i sl.).
Starešina organa određuje unapred sudije i ostale radnike koji će naizmenično dežurati u organu u neradne dane ili biti spremni da dođu u organ kada se za to ukaže potreba.
Neradnim danom objavljuju se samo poslovi koji ne trpe odlaganje.

<>C_EŠTACI I TUMAČI

Član 14.

Organi za prekršaje određuju veštake, po pravilu, iz spiska stalnih sudskih veštaka za određenu vrstu veštačenja.
Ukoliko organ za prekršaje oceni da pojedino veštačenje zahteva posebnu stručnost ili kad za pojedine vrste veštačenja nema dovoljno veštaka ili ih uopšte nema na spisku stalnih sudskih veštaka ili ako su sprečeni, može za veštake odrediti i lica sa spiska stalnih sudskih veštaka drugog organa za prekršaje, a u izuzetnim slučajevima veštačenje se može poveriti i licima koja nisu imenovana za stalne sudske veštake.

Član 15.

Za jednostavnije veštačenje organ za prekršaje može, po službenoj dužnosti ili na predlog stranaka, odrediti jednog ili više veštaka iz reda lica koja se bave odnosnim vrstama rada ili su im stvari inače po njihovom