Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


---------------------------
Dokument sadrži:
1. PROTOKOL O PRIMENI JEDINSTVENE TARIFE ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU I NAČINU UREĐENjA PLAĆANjA POSEBNE NAKNADE PRE STUPANjA NA SNAGU JEDINSTVENE TARIFE ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 92 od 26. septembra 2012)
2. ANEKS PROTOKOLA O PRIMENI JEDINSTVENE TARIFE ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU I NAČINU UREĐENjA PLAĆANjA POSEBNE NAKNADE PRE STUPANjA NA SNAGU JEDINSTVENE TARIFE ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 70 od 7. avgusta 2013)
---------------------------
Organizacija muzičkih autora Srbije, SOKOJ, Beograd, Mišarska 12-14, koju zastupa predsednik Upravnog odbora Srđan Hofman (u daljem tekstu: SOKOJ)
Organizacija za kolektivno ostvarivanja prava interpretator, PI, Beograd, Majke Jevrosime 38, koju zastupa direktor Aleksandar Cvetković (u daljem tekstu: PI)
Organizacija proizvođača fonograma Srbije, OFPS, Beograd, Tabanovačka 27, koju zastupa direktor Petar Đurić (u daljem tekstu: OFPS)
(SOKOJ, PI I OFPS se u daljem tekstu zajednički označavaju: Kolektivne organizacije), i
Privredna komora Srbije - Udruženje informatičke delatnosti, Beograd, Resavska 13-15, koje zastupa Mihailo Vesović, potpredsednik Privredne komore (u daljem tekstu: Udruženje),
zaključuju u Beogradu, 6. septembra 2012. godine

PROTOKOL

O PRIMENI JEDINSTVENE TARIFE ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU I NAČINU UREĐENjA PLAĆANjA POSEBNE NAKNADE PRE STUPANjA NA SNAGU JEDINSTVENE TARIFE ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 92 od 26. septembra 2012)

I

Ovim protokolom Kolektivne organizacije i Udruženje utvrđuju principe za regulisanje potraživanja Kolektivnih organizacija prema obveznicima posebne naknade, načine i instrumente obezbeđenja isplate utvrđenih potraživanja, kao i međusobna prava i obaveze u primeni Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu i tarifa kolektivnih organizacija koje su se primenjivale pre stupanja na snagu Jedinstvene tarife naknada za ostvarivanje prava na posebnu naknadu.
Protokolom se, uzimajući u obzir ekonomsku situaciju, utvrđuje prelazni period primene Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu, kako bi se obveznicima naknade omogućilo regulisanje obaveze plaćanja posebne naknade iz ranijeg perioda i obezbedila dalja redovna naplata posebne naknade.

II

Ugovorne strane zajednički konstatuju da postoji njihov zajednički interes u stvaranju povoljnijih uslova naplate posebne naknade.
Članovi Udruženja su pravna lica i preduzetnici koji se bave proizvodnjom i uvozom praznih nosača zvuka i slike i tehničkih uređaja za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade.
Imajući u vidu interese svojih članova, Udruženje načelno dogovara uslove plaćanja već dospelih obaveza po osnovu posebne naknade, kao i budućih obaveza obveznika posebne naknade omogućavajući na taj način da svi obveznici posebne naknade ostvare jednaka prava i povoljne uslove u regulisanju obaveza prema Kolektivnim organizacijama.
Interes Kolektivnih organizacija jeste naplata posebne naknade bez vođenja dugotrajnih sudskih postupaka zbog čega obveznicima posebne naknade daju određene pogodnosti za dobrovoljno izmirenje obaveza iz prethodnog perioda, a pod uslovom redovne naplate naknade za određeni budući period.

III

Ovaj protokol predstavlja osnov za zaključenje posebnih sporazuma između Kolektivnih organizacija i obveznika posebne naknade kojima će se regulisati plaćanja obaveza dospelih do stupanja na snagu ovog protokola, kao i obaveza plaćanja posebne naknade za period od stupanja na snagu ovog protokola pa do 31. decembra 2012. godine, a pod uslovima i na način predviđenim ovim protokolom.
Ovim protokolom se obveznici plaćanja posebne naknade
ne obavezuju da sa Kolektivnim organizacijama zaključe sporazume i/ili ugovore iz ovog Protokola, već zaključenje tih sporazuma i ugovora zavisi isključivo od diskrecione odluke svakog pojedinog obveznika plaćanja posebne naknade i njihove procene koliko su uslovi plaćanja predviđeni ovim protokolom u njihovom interesu.

IV

Kolektivne organizacije i Udruženje saglasno konstatuju:
- da autori, interpretatori i proizvođači fonograma imaju pravo na posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka i slike za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima (u daljem tekstu: Zakon);
- da autori, interpretatori i proizvođači fonograma ostvaruju svoje pravo na posebnu naknadu preko Kolektivnih organizacija, u skladu sa odredbama Zakona;
- da su Kolektivne organizacije, na osnovu Mišljenja Komisije za autorsko i srodna prava broj 5272/11/1 od 5. decembra 2011. godine, donele Jedinstvenu tarifu za ostvarivanje prava na posebnu naknadu, koja je stupila na snagu dana 31. decembra 2011. godine, nakon objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 98/11;
- da su pre stupanja na snagu Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu kolektivne organizacije imale posebne tarife, i to:
1) Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike (videograme) ("Službeni glasnik RS", br. 6/2008 i 119/2008);
2) Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje O.F.P.S. ("Službeni glasnik RS", br. 94/09 i 30/11);
3) Tarifa naknada koje naplaćuje SOKOJ - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava ("Službeni glasnik RS", br. 85/07, 31/09 i 75/09).

V

Lista tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade utvrđena je Uredbom Vlade Republike Srbije o utvrđivanju Liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava ("Službeni glasnik RS", broj 45/10 od 3. jula 2010. godine) (u daljem tekstu: Lista).
Ugovorne strane saglasno konstatuju da se digitalnim audio uređajem navedenim u Listi u smislu odredbi ovog protokola, smatraju samo MP3 uređaji.

VI

Plaćanje posebne naknade koja je dospela do stupanja na snagu ovog protokola regulisaće se vansudskim poravnanjima koji će biti zaključeni između Kolektivnih organizacija, s jedne strane, i svakog zainteresovanog obveznika posebne naknade, s druge strane (u daljem tekstu: Vansudsko poravnanje).
Plaćanje posebne naknade koja dospeva od momenta stupanja na snagu ovog protokola reguliše se ugovorom o plaćanju posebne naknade.
Obaveze dospele do stupanja na snagu ovog protokola
- Vansudska poravnanja

VII

Kolektivne organizacije se obavezuju da sa obveznicima plaćanja posebne naknade vansudskim poravnanjem u celini regulišu obaveze plaćanja posebne naknade koje su dospele do momenta stupanja na snagu ovog protokola.

VIII

Posebna naknada za tehničke uređaje i prazne nosače zvuka i slike koji su proizvedeni, odnosno uvezeni u periodu od 1. januara 2011. godine do 31. marta 2012. godine čije plaćanje se reguliše Vansudskim poravnanjem, obračunava se na sledeći način:
- za prazne nosače zvuka i slike - u visini 3% od vrednosti praznih nosača zvuka i slike navedenih u Listi,
- za tehničke uređaje - u visini 0,50% od vrednosti tehničkih uređaja navedenih u Listi.
Posebna naknada za tehničke uređaje i prazne nosače zvuka i slike koji su proizvedeni, odnosno uvezeni u periodu od 1. aprila 2012. godine do stupanja na snagu ovog protokola čije plaćanje se reguliše Vansudskim poravnanjem, obračunava se na sledeći način:
- za prazne nosače zvuka i slike u visini 3% od vrednosti praznih nosača zvuka i slike navedenih u Listi,
- za tehničke uređaje u visini 1,06% od vrednosti tehničkih uređaja navedenih u Listi.
Kao vrednost tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka i slike koji se proizvode na teritoriji Republike Srbije, u smislu st. 1. i 2. ovog člana uzima se njihova prodajna cena bez PDV-a pri prvoj prodaji, a u slučaju uvoza kao vrednost se uzima njihova nabavna cena preračunata u dinare po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan carinjenja, uvećana za carinu.
Na naknadu obračunatu u skladu sa ovim članom obračunava se porez na dodatu vrednost.
Obveznici posebne naknade koji zaključe vansudsko poravnanje o isplati posebne naknade u skladu sa odredbama ovog protokola biće u obavezi da iznose utvtrđene u skladu sa odredbama ovog