Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu članova 240, 248. i 253. Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009) i člana 3(a) Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe ("Službeni glasnik RS", broj 23/98, 11/2009 i 15/2012 - Sporazum), Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine i Sindikalna organizacija radnika pokrajinskih organa uprave i službi Autonomne Pokrajine Vojvodine zaključuju

KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

(Objavljen u "Sl. listu APV", br. 7 od 7. marta)

IOSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Kolektivnim ugovorom za organe Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Ugovor), bliže se uređuje način ostvarivanja prava i dužnosti zaposlenih u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrđenih zakonom, opštim aktima i drugim propisima kojima se uređuju radni odnosi, utvrđuju se, u skladu sa zakonom, veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, opštim aktima i drugim propisima kojima se uređuju radni odnosi u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine, bezbednost i zdravlje na radu, rešavanje sporova, postupak praćenja primene Ugovora, međusobni odnosi učesnika u zaključivanju ugovora, postupak izmena i dopuna ugovora i druga pitanja od značajna za zaposlenog i poslodavca.
Ugovor se neposredno primenjuje i obavezan je za ugovorne strane.

Član 2.

Organi Autonomne Pokrajine Vojvodine, u smislu Ugovora, jesu organi pokrajinske uprave, Sekretarijat Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, službe i uprave koje osniva Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, Služba Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, ako drugim pokrajinskim propisom nije drugačije utvrđeno (u daljem tekstu: pokrajinski organi).
Poslodavac, u smislu Ugovora, jeste Autonomna Pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu: AP Vojvodina), koju zastupa Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Poslodavac). Prava i dužnosti Poslodavca prema zaposlenom vrši rukovodilac pokrajinskog organa (u daljem tekstu: rukovodilac.
Reprezentativni sindikat u smislu Ugovora jeste Sindikalna organizacija radnika pokrajinskih organa uprave i službi Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Sindikat), upisana u registar sindikalnih organizacija Rešenjem Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, broj: 110-00-101/95 od 16. maja 1995. godine, a čiju je reprezentativnost utvrdila Vlada AP Vojvodine rešenjem broj 021-58/2010 od 23. novembra 2011. godine.
Zaposleni u smislu Ugovora jeste lice koje je u radnom odnosu u pokrajinskom organu.

Član 3.

Imenice koje označavaju službene pozicije i funkcije u pokrajinskim organima, koriste se u obliku koji izražava pol lica koje je njihov nosilac.

IIPRAVA IZ RADNOG ODNOSA

1. RADNO VREME

Član 4.

Radno vreme u pokrajinskim organima traje 40 časova u radnoj nedelji (puno radno vreme).
Raspored radnog vremena u pokrajinskim organima određuje Vlada AP Vojvodine.
Raspored radnog vremena u Službi Skupštine AP Vojvodine određuje lice ili telo određeno aktom Skupštine AP Vojvodine.

2. ODMORI I ODSUSTVA

Merila za utvrđivanje trajanja godišnjeg odmora

Član 5.

Dužina godišnjeg odmora zaposlenog utvrđuje se tako što se minimum od 18 radnih dana uvećava prema sledećim merilima:
1. nivo obrazovanja:
- visoko obrazovanje - pet radnih dana;
- srednje obrazovanje - tri radna dana;
- osnovno obrazovanje - jedan radni dan;
2. uslovi rada:
- rad sa oružjem, rad na sprovođenju mera zaštite od požara, rad sa izvorom jonizujućeg zračenja i rad sa opasnim materijama - tri radna dana;
- za redovan rad subotom i nedeljom i rad u smenama - dva radna dana;
3. radni odnos:
- do pet godina rada - jedan radni dan;
- od pet do 15 godina rada - dva radna dana;
- od 15 do 25 godina rada - tri radna dana;
- od 25 do 30 godina rada - četiri radna dana;
4. briga o deci i članovima uže porodice:
- roditelju, staratelju ili hranitelju jednog maloletnog deteta - dva radna dana, a za svako naredno maloletno dete - po jedan radni dan,
- samohranom roditelju deteta do 14 godina - tri radna dana, a za svako naredno dete do 14 godina - po dva radna dana,
- zaposlenom koji se stara o članu uže porodice s posebnim potrebama - pet radnih dana.
Zaposlenom se ne može kumulativno uvećati trajanje godišnjeg odmora po osnovu alineja 1. i 2. ove tačke.
5. invalidnost zaposlenog - pet radnih dana.
Godišnji odmor na osnovu uvećanja po svim merilima iz stava 1. ovog člana ne može da se utvrditi u trajanju dužem od 25 radnih dana.
Zaposleni s navršenih 30 godina rada u radnom odnosu ima pravo na godišnji odmor u trajanju od 30 radnih dana.

Rešenje o godišnjem odmoru

Član 6.

Rukovodilac donosi raspored korišćenja godišnjih odmora u zavisnosti od potreba posla i uz prethodnu saglasnost zaposlenog, najkasnije do kraja aprila za tekuću godinu.
Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora sadrži broj utvrđenih dana godišnjeg odmora zaposlenog i planirano vreme korišćenja prvog dela, odnosno celog godišnjeg odmora, u skladu s rasporedom korišćenja godišnjeg odmora.
Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora uručuje se zaposlenom najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora.

Naknada za neiskorišćen godišnji odmor

Član 7.

Ako krivicom rukovodioca zaposleni do kraja tekuće godine ne iskoristi prvi deo godišnjeg, ima pravo na naknadu štete za ceo neiskorišćeni godišnji odmor u visini plate koju je zaposleni ostvario za decembar godine u kojoj mu je taj godišnji odmor utvrđen.
Ako krivicom rukovodioca zaposleni ne iskoristi drugi, odnosno preostali deo godišnjeg odmora do 30. juna naredne godine, ima pravo na naknadu štete u visini plate koju je zaposleni ostvario za jun u godini u kojoj mu je taj godišnji odmor uskraćen.
Visina naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor zaposlenog utvrđuje se srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.
Zaposleni podnosi pisani zahtev za naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor rukovodiocu, koji je dužan da u roku od 15 dana postupi po tom zahtevu.

Član 8.

Rukovodilac je kriv za to što zaposleni nije iskoristio godišnji odmor kada:
- zbog potrebe rada pokrajinskog organa rukovodilac ne omogući zaposlenom da koristi godišnji odmor u kalendarskoj godini, kao i drugi deo godišnjeg odmora do 30. juna naredne godine;
- rukovodilac nije doneo rešenje o korišćenju godišnjeg odmora;
- zbog potrebe rada pokrajinskog organa rukovodilac pozove na rad zaposlenog koji koristi godišnji odmor, a pisanim aktom mu ne odredi vreme korišćenja preostalog godišnjeg odmora.
Rukovodilac nije kriv za to što zaposleni nije iskoristio godišnji odmor:
- ako zbog odsustva zaposlenog, za rukovodioca može nastati materijalna šteta;
- ako je obavljanje posla zaposlenog uslovljeno rokom. Rukovodilac može da izmeni vreme određeno za korišćenje godišnjeg odmora zaposlenog ako to zahtevaju potrebe posla, najkasnije pet radnih dana pre dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora.

Član 9.

Zaposleni kome se na lični zahtev promeni utvrđeno vreme korišćenja godišnjeg odmora, osim ako je u pitanju prekid godišnjeg odmora zbog privremene sprečenosti za rad usled bolesti zaposlenog ili korišćenja plaćenog odsustva zbog dobrovoljnog davanja krvi, a kome zbog potreba posla nije moguće utvrditi korišćenje godišnjeg odmora u drugo vreme do isteka zakonskih rokova za korišćenje godišnjeg odmora, nema pravo na naknadu štete po osnovu nekorišćenja godišnjeg odmora zbog krivice rukovodioca.

Plaćeno odsustvo

Član 10.

Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u slučaju:
1) porođaja supruge ili usvojenja deteta - pet radnih dana;
2) porođaja drugog člana uže porodice - jedan radni dan;
3) polaganja stručnog ispita koji je obavezan uslov za rad na radnom mestu na koje je raspoređen - do sedam radnih dana;
4) stupanja u brak - pet radnih dana;
5) otklanjanja posledica u domaćinstvu zaposlenog izazvanih elementarnim nepogodama,