Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 163. stav 6, Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni list SCG", broj 61/2004),
Upravni odbor Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora - PI je na sednici 18. oktobra 2007. godine, usvojio

TARIFU

ZA UPOTREBU INTERPRETACIJA IZ REPERTOARA PI SNIMLjENIH NA KOMERCIJALNE NOSAČE ZVUKA (FONOGRAME), ODNOSNO ZVUKA I SLIKE (VIDEOGRAME)

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 6 od 18. januara 2008, 119/08)

Član 1.

Ovom tarifom određuje se visina naknada za različite vidove korišćenja interpretacija iz repertoara PI, koji čine sve interpetacije snimljene na komercijalne fonograme i/ili videograme i zaštićene u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima (u daljem tekstu: ZASP), međunarodnim konvencijama i ugovorima PI sa nosiocima prava, kao i iznos posebne naknade od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i nosača zvuka i/ili slike.
Naknada se plaća za sledeće vidove korišćenja repertoara PI:
1. emitovanje interpretacija iz repertoara PI definisanog u stavu 1. ovog člana, bez obzira na način emitovanja (putem analognih i digitalnih radio i TV stanica, satelita, kablovskih i drugih telekomunikacionih sistema, interneta i sl);
2. javno saopštavanje interpretacija iz repertoara PI definisanog u stavu 1. ovog člana, u različitim javnim prostorima (diskoteke, noćni klubovi, restorani, trgovački objekti, sportski objekti, plesne škole, prevozna sredstva i drugi javni prostori u kojima se repertoar PI koristi neposredno sa komercijalnih nosača zvuka, odnosno zvuka i slike, ili posredno preko odgovarajućih uređaja za sekundarnu reprodukciju repertoara PI snimljenog na nosače zvuka i/ili zvuka i slike) i saopštavanje javnosti putem interaktivnog davanja repertoara PI na raspolaganje javnosti;
3. davanje u zakup primeraka svoje interpretacije snimljene na nosače zvuka i/ili zvuka i slike.
Posebna naknada naplaćuje se po osnovu uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i nosača zvuka i/ili slike koji su podobni za umnožavanje snimka interpretacije za ličnu, nekomercijalnu namenu.

Član 2.

PI će sa svakim zainteresovanim korisnikom, pod ravnopravnim i primerenim uslovima zaključiti ugovor o neisključivom ustupanju prava iskorišćavanja predmeta zaštite iz njenog repertoara.
Korisnici su u skladu sa odredbama ZASP obavezni da plaćaju naknadu za korišćenje predmeta zaštite iz repertoara PI i dostavljaju podatke o predmetu zaštite i obimu iskorišćavanja.
Korisnici koji nisu zaključili odgovarajući ugovor o neisključivom ustupanju prava iskorišćavanja predmeta zaštite iz repertoara PI, dužni su da plate naknadu prema odredbama ove tarife u skladu sa odredbama člana 172. ZASP.

Član 3.

Svaki korisnik je dužan da dostavi podatke od značaja za utvrđivanje iznosa naknada. Podaci moraju biti dostavljeni u formi i na način koji omogućava nesporno utvrđivanje osnove za obračun naknade, prema tarifi koja je utvrđena za odgovarajuću vrstu korišćenja repertoara PI.
Ukoliko korisnik namerno ili krajnjom nepažnjom izvrši povredu imovinskog prava, PI će u skladu sa odredbama člana 178. ZASP podneti tužbu i zahtevati naknadu do trostrukog iznosa uobičajene naknade koju bi primenio za konkretni oblik korišćenja predmeta zaštite, da je to korišćenje bilo zakonito.

Član 4.

Naknade za korišćenje repertoara PI određuju se u zavisnosti od načina korišćenja predmeta zaštite, i to:
1. ukoliko korisnik ostvaruje prihod, primenom odgovarajućeg procenta od ukupnog prihoda koji korisnik ostvaruje obavljajući delatnost u okviru koje i/ili u vezi sa kojom koristi predmete zaštite iz repertoara PI. Pod ukupnim prihodom se podrazumeva prihod koji korisnik ostvaruje po svim osnovama (pretplata, subvencije ili druga sredstva od republičkih, pokrajinskih, i/ili lokalnih državnih organa, marketing, sponzorstva, prodaja ulaznica, konzumacije, itd) bez ikakvih umanjenja, ili
2. ukoliko korisnik ne ostvaruje prihod, primenom odgovarajućeg procenta od troškova obavljanja delatnosti u okviru koje i/ili u vezi sa kojom koristi predmete zaštite iz repertoara PI, ili
3. ukoliko se prihodi odnosno troškovi korisnika ne mogu pouzdano utvrditi, ili je utvrđivanje prihoda, odnosno troškova ili srazmernosti tarifnog iznosa prihodima nerazumno teško, naknada će se odrediti u paušalnom iznosu.
Način obračuna i visina naknade za svako korišćenje predmeta zaštite iz repertoara PI utvrđen je i određen u odgovarajućoj tarifnoj klasi i tarifnom broju.

Član 5.

Naknada se plaća mesečno na osnovu računa PI. Ukoliko se naknada plaća u tačno određenom paušalnom iznosu, korisnik može prihvatiti plaćanje unapred za određeni vremenski period (kvartalno, polugodišnje ili godišnje).
Sve naknade u Tarifi su date u neto iznosima na koje se dodaje PDV.

Član 6.

Visina naknade se menja godišnje u skladu sa zvaničnim podacima o promeni indeksa cena na malo. Visina naknade se može promeniti i u kraćem vremenskom periodu, ako se indeks cena na malo poveća za više od 5% od početka kalendarske godine.

Član 7.

Svaki korisnik je dužan da dostavi overene izveštaje o korišćenim interpretacijama iz repertoara PI, koji sadrže sledeće podatke:
- naziv interpretacije (muzičkog dela);
- prezime i ime interpretatora, odnosno naziv izvođačke grupe ili orkestra
- prezime i ime dirigenta;
- naziv izdavača odnosno proizvođača fonograma/videograma;
- katalošku oznaku fonograma/videograma;
- trajanje izvođenja za svaku pojedinačnu interpretaciju u minutima i sekundama.
Ukoliko repertoar PI koriste radiodifuzne organizacije prilikom emitovanja svojih programa, onda moraju navesti i naziv emisije u kojoj je korišćen repertoar PI. Ukoliko radiodifuzna organizacija emituje više različitih programa onda mora podatke iz 1. stava ovog člana, slati za svaki program posebno.
Podaci o korišćenim interpretacijama su osnova za obračun interpretatorskih naknada i predstavljaju finansijski dokument. Korisnik je moralno i materijalno odgovoran za potpunost, pravilnost i tačnost dostavljenih podatka.
Korisnicima koji prijavljuju podatke o korišćenim interpretacijama u skladu sa odredbama 1. stava ovog člana i u elektronskoj formi, biće priznat popust u visini od 5%.

Član 8.

Svako korišćenje repertoara PI obavezuje korisnika da plati interpretatorsku naknadu i ispuni sve druge obaveze propisane zakonom i ovom tarifom, nezavisno od toga da li je zaključio ugovor sa PI i dobio prethodnu dozvolu za korišćenje repertoara PI.

Član 9.

Za izvršenje finansijskih obaveza koje su posledica odgovarajućeg korišćenja repertoara PI, su, zavisno od vrste korišćenja solidarno odgovorni:
- organizator, vlasnik, držalac i zakupac prostora u kome se iskorišćava repertoar PI;
- provajder sadržaja, servis provajder (vlasnik interaktivne mreže, mobilne mreže, internet provajder i sl.), odnosno lica koja svojim neposrednim ili posrednim delovanjem čine repertoar PI dostupnim javnosti.

Član 10.

PI ima pravo potraživanja interpretatorske naknade za tri godine unazad, za sve slučajeve neispunjenja obaveze plaćanja naknade, koje su nastale posle stupanja na snagu ove tarife.

Član 11.

Korisnik je dužan da prijavi PI svako korišćenje repertoara PI, u pismenoj formi, putem redovne ili elektronske pošte ili putem obrasca na sajtu PI, u roku od 15 dana od početka korišćenja.
Ukoliko korisnik ne prijavi korišćenje repertoara PI u predviđenom roku, ovlašćeni zastupnik PI utvrdiće korišćenje i elemente relevantne za obračun interpretatorske naknade.
Ovlašćeni zastupnik PI dužan je da o tome sačini odgovarajući zapisnik.

Član 12.

Iznosi paušala i minimalne naknade izraženi su u bodovima.
Vrednost boda iznosi 3,00 dinara.

Član 13.

Korisnik je dužan da naknadu plati u roku od 8 dana od dana prijema računa.

Član 14.

Korisnicima koji sami prijave, odnosno potpišu ugovor za korišćenje repertoara PI i pravovremeno plate svoje obaveze biće priznat popust u visini od 10%.

Član 15.

Tumačenje odredbi ove tarife daje Upravni odbor PI.

Član 16.

Za različite načine korišćenja repertoara PI određene su sledeće tarifne klase:
Tarifna klasaI- Javno emitovanje,
Tarifna klasaII- Javno saopštavanje,
Tarifna klasaIII- Davanje u zakup.

TARIFNA KLASA 1

EMITOVANjE REPERTOARA PI

Radiodifuzija

Tarifni broj 1

Osnovu za obračun naknade čini ukupan prihod koji radiodifuzna organizacija ostvaruje obavljajući delatnost u okviru koje koristi repertoar PI, a u skladu sa odredbama člana 4. ove tarife. Ako radiodifuzna organizacija ne ostvaruje prihod, osnovu za obračun naknade čini trošak koji radiodifuzna organizacija ima obavljajući delatnost u okviru koje koristi repertoar PI.
Dozvola za emitovanje repertoara PI uključuje i dozvolu za žično reemitovanje programa radiodifuzne organizacije, pod uslovom da se reemitovanje programa obavlja istovremeno sa