Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 14. st. 1. i 3. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 36/09) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),
Vlada donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANjU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLjANjE ODREĐENIH ISPRAVA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 58 od 5. avgusta 2011)

1.
Ovom odlukom određuje se roba za čiji se uvoz, izvoz ili tranzit pribavljaju određene isprave.
2.
Roba za čiji se uvoz, izvoz, odnosno tranzit pribavljaju isprave navedena je u prilozima koji su odštampani uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.
3.
Roba za čiji uvoz, odnosno izvoz dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja navedena je Prilogu 1.
4.
Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit dozvolu, odnosno odobrenje izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja navedena je u Prilogu 2.
5.
Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit dozvolu, odnosno odobrenje izdaje ministarstvo nadležno za poslove životne sredine navedena je u Prilogu 3.
6.
Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit dozvolu izdaje Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije navedena je u Prilogu 4.
7.
Roba za čiji je uvoz potrebno obezbediti ispravu o usaglašenosti ili akt nadležnog ministra o priznavanju važenja inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti navedena je u Prilogu 5A. Ispravu o usaglašenosti izdaje proizvođač, imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti ili nadležni organ državne uprave u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 36/09) i odgovarajućim tehničkim propisima.
Roba za čiji uvoz ispravu o homologaciji izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja, navedena je u Prilogu 5B.
8.
Roba za čiji uvoz saglasnost izdaje Republička agencija za elektronske komunikacije, do donošenja tehničkog propisa na osnovu člana 44. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", broj 44/10) i imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti, u skladu sa tim propisom, navedena je u Prilogu 6.
9.
Izvoz, odnosno uvoz naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene vrši se na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, u skladu sa Zakonom o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene ("Službeni list SCG", br. 7/05 i 8/05), Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme ("Službeni glasnik RS", broj 53/11) i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene ("Službeni glasnik RS", broj 53/11).
10.
Uvoz, odnosno provoz (tranzit) pošiljki životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla i pratećih predmeta vrši se na osnovu rešenja o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova za uvoz ili za tranzit pošiljaka koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u skladu sa Zakonom o veterinarstvu ("Službeni glasnik RS", br. 91/05 i 30/10).
11.
Uvoz, odnosno izvoz hemikalija vrši se u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini sa izmenama i dopunama ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovor", broj 38/09), Zakonom o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), Pravilnikom o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija ("Službeni glasnik RS", broj 89/10) i Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 89/10).
Hemikalije i proizvodi čiji je uvoz, odnosno izvoz zabranjen navedeni su u Prilogu 7.
12.
Uvoz, izvoz, odnosno tranzit otpada vrši se na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove životne sredine u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon i 72/09 - dr. zakon), Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), Zakonom o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/99), Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 60/09), Uredbom o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine ("Službeni glasnik RS", broj 60/09) i Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Službeni glasnik RS", br. 60/09 i 101/10).
Uvoz, izvoz i tranzit određenih vrsta neopasnog otpada vrši se u skladu sa Uredbom o Listi neopasnog otpada za koje se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje ("Službeni glasnik RS", broj 102/10).
13.
Uvoz, izvoz, odnosno tranzit zaštićenih biljnih i životinjskih divljih vrsta, njihovih delova i derivata vrši se na osnovu isprava koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove životne sredine, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon i 72/09 - dr. zakon), Zakonom o zaštiti prirode ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 91/10), Zakonom o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/01), Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik RS", br. 31/05, 45/05, 22/07, 38/08 i 9/2010), Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva ("Službeni glasnik RS", br. 5/10) i Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama ("Službeni glasnik RS", broj 99/09).
14.
Uvoz i/ili izvoz kontrolisanih supstanci vrši se na osnovu dozvole a uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance (supstance koje oštećuju ozonski omotač) vrši se na osnovu mišljenja, koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove životne sredine na osnovu Zakona o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik RS", broj 36/09) i Uredbe o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 22/10).
15.
Izvoz kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, odnosno dobara za koja se pretpostavlja da imaju svojstva od posebnog značaja za kulturu, umetnost i istoriju vrši se u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima ("Službeni glasnik RS", broj 71/94), Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni glasnik RS", broj 99/09) i propisima donetim na osnovu tih zakona. Dozvole za izvoz kulturnih dobara izdaje ministarstvo nadležno za poslove kulture, dozvole za izvoz dobara koja uživaju prethodnu zaštitu - Republički zavod za zaštitu spomenika kulture (osim za publikacije) i Narodna biblioteka Srbije (za publikacije), a dozvole za izvoz dobara koja uživaju prethodnu zaštitu za područje Autonomne pokrajine Vojvodine - Pokrajinski sekretarijat za kulturu.
16.
Dozvolu za stavljanje leka u promet, odnosno rešenje o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, odnosno odobrenje za uvoz lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje leka u promet, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava, izdaje Agencija za lekove i medicinska sredstva, u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS", broj 30/10).
17.
Prilikom primene ove odluke, pri svrstavanju robe primenjuju se odredbe Zakona o Carinskoj tarifi ("Službeni glasnik RS", br. 62/05, 61/07 i 5/09) i propisa donetih na osnovu tog zakona.

18. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava ("Službeni glasnik RS", br. 7/10).

19. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 broj 335-5991/2011

U Beogradu, 28. jula 2011. godine

Vlada

Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade, Ivica Dačić, s.r.

Prilog 1

ROBA ČIJI SE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ VRŠI NA OSNOVU DOZVOLE


Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Mere
1 2 3
2904 Sulfo-, nitro-, ili nitrozo- derivati ugljovodonika, halogenovani ili nehalogenovani:
2904 20 00 00 - Derivati koji sadrže samo nitro ili nitrozo grupe -
3601 00 00 00 Barut -
3602 00 00