Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


ZAKON

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O MEĐUNARODNOJ TELEKOMUNIKACIONOJ SATELITSKOJ ORGANIZACIJI, SA PRILOGOM I AMANDMANA NA EKSPLOATACIONI SPORAZUM

(Objavljen u "Sl. listu SRJ - Međunarodni ugovori", br. 4 od 31. januara 2003)

Član 1.

Potvrđuju se Sporazum o Međunarodnoj telekomunikacionoj satelitskoj organizaciji, sa Prilogom i Amandman na Eksploatacioni sporazum usvojeni na 25. vanrednom zasedanju Skupštine ugovornicaINTELSAT-a, održanom 13-17. novembra 2000. godine u Vašingtonu, u originalu na engleskom, francuskom i španskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma sa Prilogom, i Amandmana u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glase:

SPORAZUM

O MEĐUNARODNOJ TELEKOMUNIKACIONOJ SATELITSKOJ ORGANIZACIJI

Preambula

Države ugovornice ovog sporazuma,
smatrajući da principi koji su utvrđeni u Rezoluciji 1721 (XVI) Generalne skup{tine Ujediwenih nacija da komunikacije pomo}u satelita treba da budu na raspolagawu svim narodima sveta kada to bude izvodqivo i to na globalnoj osnovi i bez razlika,
smatraju}i da odgovaraju}e odredbe Ugovora o principima koji odre|uju aktivnosti dr`ava u istra`ivawu i upotrebi svemira, ukqu~uju}i Mesec i druga nebeska tela, a naro~ito ~lan I, koji navodi da bi svemir trebalo koristiti za dobrobit i u interesu svih država,
priznajući da je Međunarodna telekomunikaciona satelitska organizacija uspostavila, u skladu sa svojom izvornom svrhom, globalni satelitski sistem za pružanje telekomunikacionih usluga svim delovima sveta, a koji je doprineo svetskom miru i razumevanju,
uzimajući u obzir da je 24. Skupština ugovornica Međunarodne telekomunikacione satelitske organizacije odlučila da ga restruktuira i privatizuje osnivanjem privatne kompanije nadgledane od strane međuvladine organizacije,
priznajući da je povećana konkurencija u pružanju telekomunikacionih usluga učinila potrebnim da Međunarodna telekomunikaciona satelitska organizacija prenese svoj svemirski sistem kompaniji određenoj u članuI(d) ovog sporazuma kako bi svemirski sistem nastavio da radi na tržišno održiv način,
nameravajući da Kompanija poštuje Osnovna načela utvrđena u članu III ovog sporazuma i da će ona dati, na komercijalnoj osnovi, svemirski segment koji je potreban za međunarodne javne telekomunikacione službe visokog kvaliteta i pouzdanosti,
odlučivši da postoji potreba za međunarodnom nadzornom organizacijom, čija članica može postati svaka država članica Ujedinjenih nacija ili Međunarodnog saveza za telekomunikacije, kako bi osigurala da Kompanija ispunjava Osnovne principe na trajnoj osnovi,
sporazumele su se o sledećem:

Definicije

ČlanI

U svrhu ovog sporazuma:
(a) "Sporazum" znači sadašnji Sporazum, uključujući njegov Prilog, i bilo koje amandmane na Sporazum, ali isključujući sve nazive članova, a koji je otvoren za potpisivanje od strane vlade u Vašingtonu, 20. avgusta 1971. godine, kojim je Međunarodna telekomunikaciona satelitska organizacija ustanovljena;
(b) "Svemirski segment" znači telekomunikacione satelite i sredstva i uređaje za praćenje, telemetriju, komandovanje, upravljanje, nadgledanje i druge slične radnje potrebne radi podržavanja rada ovih satelita;
(c) "Telekomunikacije" znače svaki prenos, emisiju ili prijem znakova, signala, pisma, slika i zvukova ili obaveštenja bilo koje prirode preko žičnih, radijskih, optičkih ili drugih elektromagnetnih sistema;
(d) "Kompanija" znači privatni entitet ili entitete ustanovljene prema zakonima jedne ili više država, na koje je svemirski sistem Međunarodne telekomunikacione satelitske organizacije prenet, a to uključuje i sledbenike njihovih interesa;
(e) "Na komercijalnoj osnovi" znači u saglasnosti sa uobičajenom i ustaljenom komercijalnom praksom u telekomunikacionoj industriji;
(f) "Javne telekomunikacione službe" znači fiksne ili mobilne telekomunikacione službe koje mogu biti dostupne preko satelita i koje su na raspolaganju za javnu upotrebu, kao što su telefonija, telegrafija, teleks, faksimil, prenos podataka, prenos radijskih i televizijskih programa između utvrđenih zemaljskih stanica koje imaju pristup svemirskom segmentu Kompanije, a za dalji javni prenos, kao i iznajmljena elektronska kola za bilo koju od tih svrha. Ovo ne uključuje one mobilne službe koje po svojoj kategoriji nisu date u Privremenom sporazumu i Posebnom sporazumu pre otvaranja postupka potpisivanja ovog sporazuma, koje se ostvaruju preko mobilnih stanica koje direktno rade preko satelita, koji je projektovan, u celini ili delimično, da pruža usluge koje se odnose na sigurnost aviona ili na upravljanje letom, ili na vojne vazduhoplove ili na pomorsku radio-navigaciju;
(g) "Privremeni sporazum" znači Sporazum kojim se ustanovljavaju sporazumi za Globalni komercijalni satelitski sistem, potpisan od vlada u Vašingtonu 20. avgusta 1964;
(h) "Obaveza dugoročne vezanosti" iliLCOznači obavezu preuzetu od strane Kompanije kako je određeno uLCOugovoru radi pružanja neprekidnih telekomunikacionih uslugaLCOkorisnicima;
(i) "Posebni sporazum" znači sporazum potpisan 20. avgusta 1964. godine od strane vlada ili telekomunikacionih entiteta određenih od vlada shodno odredbama Privremenog sporazuma;
(j) "Sporazum o javnim službama" znači pravno obavezujući instrument pomoću kojegITSOobezbeđuje da Kompanija poštuje Osnovne principe;
(h) "Osnovni principi" znače one principe utvrđene u članuIII;
(l) "Zajedničko nasleđe" znači one frekvencijske dodele pridružene orbitalnim položajima u postupku prethodnog objavljivanja, koordinacije ili registracije u ime ugovornica u okviru Međunarodnog saveza za telekomunikacije (ITU) u skladu sa odredbama utvrđenim uITUPravilniku o radio-komunikacijama, a koje su prenete ugovornici ili ugovornicama shodno članuXII;
(m) "Globalno pokrivanje" znači maksimalno geografsko pokrivanje Zemlje do najsevernijeg i najjužnijeg uporednika vidljivih sa satelita postavljenih u geostacionarne orbitalne položaje;
(n) "Globalna povezanost" znači sposobnost povezivanja raspoloživog Kompanijinim kupcima preko globalnog pokrivanja, a koje Kompanija pruža radi omogućavanja komunikacija u i između pet regiona Međunarodnog saveza za telekomunikacije, definisanih od strane Konferencije opunomoćenikaITUodržane u Montreu 1963. godine;
(o) "Nediskriminatorski pristup" znači pravičnu i jednaku mogućnost pristupa Kompanijinom sistemu;
(p) "Ugovornica" znači državu za koju je ovaj sporazum stupio na snagu ili za koju je privremeno primenjen;
(q) "Svojina" uključuje svaki subjekat bilo koje prirode kojem se može pridružiti pravo svojine, kao i ugovorna prava;
(r) "LCOkorisnik" znači sve kupce koji su kvalifikovani zaLCOugovor i koji su mu pristupili;
(s) "Uprava" znači svaki vladin organ ili agenciju odgovornu za ispunjavanje obaveza koje proističu iz Ustava Međunarodnog saveza za telekomunikacije, iz Konvencije Međunarodnog saveza za telekomunikacije i iz njegovih upravnih pravilnika.

UstanovljavanjeITSO

ČlanII

Ugovornice ustanovljavaju, poštujući u svemu načela utvrđena u Preambuli ovog sporazuma, Međunarodnu telekomunikacionu satelitsku organizaciju (u daljem tekstu:ITSO).

Glavna svrha i Osnovni principiITSO

ČlanIII

(a) Uzimajući u obzir uspostavljanje Kompanije, glavna svrhaITSOjeste da obezbedi preko Sporazuma o javnim službama kojeg Kompanija pruža na komercijalnoj osnovi, međunarodne javne telekomunikacione službe radi garantovanja izvršavanja Osnovnih principa.
(b) Osnovni principi su:
(i) održavanje globalne povezanosti i globalnog pokrivanja;
(ii) opsluživanje njenih kupaca po obavezi dugoročne vezanosti; i
(iii) pružanje pristupa bez razlike Kompanijinom sistemu.

Zamena za domaće javne telekomunikacione službe

ČlanIV

Sledeće službe se smatraju, u svrhu primene članaIII, da su na istoj osnovi kao međunarodne javne telekomunikacione službe:
(a) domaće javne telekomunikacione službe između oblasti razdvojenih oblastima koje nisu pod nadležnošću odnosne države, ili službe između oblasti razdvojenih otvorenim morem; i
(b) domaće javne telekomunikacione službe između oblasti koje nisu povezane bilo kojim terestričkim širokopojasnim instalacijama i koje su razdvojene prirodnim preprekama takve vrste da te prepreke smetaju primeni i uspostavljanju terestričkih širokopojasnih instalacija između tih