Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 248. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05 i 61/05),
Reprezentativni sindikati u NIS-u a.d Novi Sad Jedinstvena sindikalna organizacija "NIS", a.d. i Jedinstvena sindikalna organizacija "NIS - Naftagas", s jedne strane i predsednik Upravnog odbora NIS a.d. i generalni direktor NIS a.d., sa druge strane na osnovu odluke Upravnog odbora broj 80/47-9đ od 18. januara 2007. godine (u daljem tekstu: učesnici ugovora), zaključuju:

KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA NIS A.D. NOVI SAD

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 12 od 1. februara 2007)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim kolektivnim ugovorom (u daljem tekstu: ugovor), u skladu sa zakonom, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, obaveze NIS a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: poslodavac) u obezbeđivanju i ostvarivanju prava zaposlenih iz radnih odnosa, međusobni odnosi učesnika ugovora, postupak izmena i dopuna ovog ugovora i druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavca.
Na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih i učesnika ugovora, koja nisu uređena ovim ugovorom, primenjuju se odredbe zakona, ratifikovane međunarodne konvencije, drugi propisi i opšti akti poslodavca.
U postupku donošenja opštih akata poslodavca iz stava 2. ovog člana kojima se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, poslodavac je dužan da zatraži mišljenje reprezentativnih sindikata.
Reprezentativni sindikati su dužni da mišljenje, iz stava 3. ovog člana, dostave u roku od 15 dana.
Reprezentativni sindikati učestvuju u izradi opštih akata kojima se regulišu pitanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i rešavanja stambenih potreba zaposlenih.

Član 2.

Učesnici ugovora i zaposleni su dužni da se pridržavaju prava i obaveza utvrđenih zakonom, ovim ugovorom i ugovorom o radu i opštih akata poslodavca.

II. ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA

Član 3.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, lice koje zasniva radni odnos sa poslodavcem mora da ispunjava i posebne uslove predviđene zakonom i aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Član 4.

Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim zaposlenim, donosi izvršni direktor ogranka NIS-a, odnosno lice koje on ovlasti, uz saglasnost predsednika Upravnog odbora NIS-a ili generalnog direktora NIS-a na osnovu Programa poslovanja.
Na osnovu odluke iz stava 1. ovog člana, nadležnoj organizaciji za zapošljavanje dostavlja se odgovarajuća prijava sa uslovima koje kandidat treba da ispunjava, sa rokom za podnošenje prijave.
Predsednik Upravnog odbora NIS-a ili generalni direktor NIS-a, odnosno lice koje oni ovlaste, dužan je da o podnetim prijavama odluči u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, o čemu se obaveštavaju podnosioci prijava i nadležna organizacija za zapošljavanje.

1. Ugovor o radu

Član 5.

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu.
Ugovor o radu zaključuju zaposleni i poslodavac.
Ugovor o radu može da se zaključi na neodređeno ili određeno vreme.
Ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu u skladu sa stavom 3. ovog člana, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.
U ime poslodavca ugovor o radu zaključuje predsednik Upravnog odbora NIS-a ili generalni direktor NIS-a, odnosno lice koje oni ovlaste.
Ugovor o radu zaključuje se pre stupanja zaposlenog na rad u pisanom obliku, čijom sadržinom u bitnim elementima se na isti način obezbeđuju prava i obaveze zaposlenih u NIS-u a.d. i ograncima NIS-a.

Član 6.

Ugovor o radu sadrži sledeće elemente:
1. naziv i sedište poslodavca,
2. ime i prezime zaposlenog, mesto prebivališta, odnosno boravišta zaposlenog,
3. vrstu i stepen stručne spreme zaposlenog,
4. vrstu i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja,
5. mesto rada,
6. način zasnivanja radnog odnosa (na neodređeno ili određeno vreme),
7. trajanje ugovora o radu na određeno vreme,
8. dan početka rada,
9. radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno),
10. novčani iznos osnovne zarade i elemente za utvrđivanje radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog,
11. rokove za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo,
12. pozivanje na Kolektivni ugovor, odnosno Pravilnik o radu koji je na snazi,
13. obaveze poslodavca oko obezbeđivanja zaštite života i zdravlja zaposlenog,
14. trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena.
Pored navedenih, ugovorom o radu se mogu ugovoriti i druga prava i obaveze.

Član 7.

Poslodavac može zaposlenom ponuditi izmenu ugovorenih uslova rada aneksom ugovora o radu u slučajevima predviđenim zakonom.

2. Radni odnos na određeno vreme

Član 8.

Radni odnos na određeno vreme zasniva se u slučajevima sezonskih poslova, rada na određenom projektu, povećanja obima posla koji traje određeno vreme - za vreme trajanja tih poslova, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, kao i u slučajevima predviđenim Planom razvoja i programom rada.

3. Radni odnos sa nepunim radnim vremenom

Član 9.

Radni odnos se može zasnovati i sa nepunim radnim vremenom pod uslovom da su aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova utvrđeni poslovi sa nepunim radnim vremenom.
Poslovi sa nepunim radnim vremenom mogu se utvrditi pod uslovom da postoji potreba za obavljanje poslova u manjem obimu od punog radnog vremena, a to je neophodno zbog organizacije i prirode posla.
Prilikom raspoređivanja zaposlenog sa punog na nepuno radno vreme, odluka se donosi uz saglasnost reprezentativnog sindikata čiji je zaposleni član.
Zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ima sva prava iz radnog odnosa srazmerno vremenu provedenom na radu.

4. Pripravnici

Član 10.

Radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika, može da se zasnuje samo ako je to kao uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova.
Pripravnički staž traje:
- na poslovima za koje se zahteva visoka stručna sprema - 9 meseci;
- na poslovima za koje se zahteva viša stručna sprema - 6 meseci;
- na poslovima za koje se zahteva srednja stručna sprema - 3 meseca.
Ugovorom o radu bliže će se urediti obaveza pripravnika da polaže pripravnički ispit, način obrazovanja komisije i postupak polaganja ispita.

III. UPUĆIVANjE ZAPOSLENIH NA RAD U INOSTRANSTVO

Član 11.

Uslovi za upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvo uređuju se posebnim aktom koji donosi Upravni odbor NIS-a uz saglasnost reprezentativnih sindikata.

IV. OBRAZOVANjE, STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE I USAVRŠAVANjE

Član 12.

Poslodavac je dužan da zaposlenom omogući obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje u skladu sa planom i programom obrazovanja i kada to zahteva potreba procesa rada i uvođenja novog načina i organizacije rada.
Posebnim aktom, koji donosi Upravni odbor NIS-a, uređuju se prava i obaveze zaposlenih kod poslodavca, u vezi sa svim oblicima obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja.
Međusobna prava i obaveze između poslodavca i zaposlenog koji je upućen na stručno osposobljavanje i usavršavanje uređuju se posebnim ugovorom.
Izdaci iz st. 1. i 2. ovog člana predviđaju se Planom razvoja i Programom rada poslodavca.

Član 13.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenog, odnosno poslodavca iz oblasti pronalazaka i tehničkog unapređenja uređuju se posebnim aktom u NIS-u.
Za pronalazak ostvaren na radu ili u vezi sa radom, ili za primenjeno tehničko unapređenje koje je predložio, zaposleni ima pravo na naknadu utvrđenu posebnim aktom iz