Traženo: izvod iz Centralnog registra

Ukupno nađeno: 41 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 41 pronadjenog primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravila o obavljanju kastodi poslova (CG)

Kastodi izdaje obavještenje iz stava 1 ovog člana kao izvod stanja i promjena na računu iz registra Centralne Depozitarne Agencije.

Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu (CG)

Uz obavještenje iz stava 1 ovog člana, domaći poslodavac prilaže: ovjereni izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata za obavljanje odgovarajuće djelatnosti u inostranstvu; ugovor o poslovnoj saradnji; kolektivni ugovor i spisak zaposlenih koje upućuje.

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja zahtjeva za pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane (CG)

1) naziv, sjedište, predmet poslovanja svih učesnika u sporazumu i izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata za sve učesnike u sporazumu i povezana lica, koja direktno ili indirektno obavljaju promet na teritoriji Crne Gore;

Uputstvo o sadržaju i načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije (CG)

a) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata za učesnike u koncentraciji;

b) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata za sve učesnike na tržištu koji direktno ili indirektno imaju više od 25% učešća u kapitalu učesnika u koncentraciji, odnosno koji direktno ili indirektno imaju odlučujući uticaj na upravljanje i vođenje poslova privrednog društva kod učesnika u koncentraciji bez obzira na učešće u vlasništvu;

Zakon o hartijama od vrijednosti (CG)

Izvod iz registra Centralne Depozitarne Agencije je jedini i isključivi dokaz o vlasništvu nad hartijama od vrijednosti.

Uredba o vršenju podvodnih aktivnosti u vodama Republike Crne Gore (CG)

1) izvod iz Centralnog registra privrednog suda;

3. Original ili ovjerena kopija izvoda iz Centralnog registra Privrednog suda za investitora sa sjedištem u Crnoj Gori, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sjedište;

Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore (CG)

Banka koja koristi mogućnost iz člana 8 ove odluke dužna je da dostavi i odgovarajući izvod iz registra Centralne Depozitarne Agencije.

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja evidencija iz oblasti zaštite lica i imovine (CG)

- broj i datum izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata za privredno društvo, odnosno broj i datum potvrde o registraciji za preduzetnika;

Carinski zakon (CG)

Carinski posrednik može da bude privredno društvo ili preduzetnik koji ima sjedište u Crnoj Gori i koji je evidentiran kod carinskog organa. Carinski organ će evidentirati carinskog posrednika na pisani zahtjev privrednog društva ili preduzetnika, uz koji se prilaže izvod iz Centralnog registra Privrednog suda.

Pravila o obavljanju depozitarnih poslova (CG)

Depozitar je dužan da, na zahtjev društva za upravljanje, izda obavještenje o stanju na njegovom računu hartija od vrijednosti, najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva. Depozitar izdaje obavještenje iz stava 1 ovog člana kao izvod stanja i promjena na računu iz registra Centralne Depozitarne Agencije.

Statut Pošte Crne Gore AD Podgorica (CG)

Izvodi iz registra koje vodi Centralna Depozitarna Agencija su valjani dokazi o spisku vlasnika obveznica koje je emitovalo Akcionarsko društvo.

Zakon o optičkim diskovima (CG)

1) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata o registraciji djelatnosti za koju se licenca traži;

1) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata o registraciji djelatnosti za koju se odobrenje za rad traži;

1) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata o registraciji djelatnosti spoljnotrgovinskog prometa;

Zakon o kinematografiji (CG)

- izvod iz Centralnog registra Privrednog suda o registraciji djelatnosti za koju se traži odobrenje za rad;

Zakon o oružju (CG)

1) izvod iz Centralnog registra privrednog suda za privredno društvo, odnosno potvrdu o registraciji za preduzetnika;

Zakon o privrednim društvima (CG)

(2) Izvodi iz registra koje vodi Centralna Depozitarna Agencija su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovalo društvo.

Zakon o zapaljivim tečnostima i gasovima (CG)

1) izvod iz Centralnog registara Privrednog suda o registrovanoj djelatnosti;

Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene (CG)

1) izvod iz Centralnog registra Privrednog suda o registrovanoj djelatnosti;

Zakon o zaštiti lica i imovine (CG)

1) izvod iz Centralnog registra Privrednog suda za privredno društvo, odnosno potvrdu o registraciji za preduzetnika;

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za mjerenje i istraživanje potencijala obnovljivih izvora energije (CG)

1) izvod iz Centralnog registra u koji se registruju privredni subjekti, odnosno drugog odgovarajućeg registra ;

2) izvod iz Centralnog registra u koji se registruju privredni subjekti za pravno lice sa kojim podnosilac zahtjeva ima zaključen ugovor o mjerenju i istraživanju potencijala obnovljivih izvora energije;

Uredba o slobodnim carinskim prodavnicama (CG)

1. izvod iz Centralnog registra Privrednog suda da je privredno društvo registrovano za obavljanje trgovinske djelatnosti;

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licenci za izvođenje rudarskih radova i izradu rudarskih projekata (CG)

1) izvoda iz Centralnog registra Privrednog suda;

Pravilnik o načinu izrade i kontrole tehničke dokumantacije za izvođenje geodetskih radova, sticanja ovlašćenja za projektovanje i izvođenje geodetskih radova, dnevniku radova i knjizi inspekcije, licenci za rad i legitimaciji za obavljanje geodetskih radova (CG)

1. opšte podatke i dokumentacija o projektu (podatke o nazivu i adresi investitora radona, podatke o radilištu i prodmetu projekta, izvod iz Centralnog registra Privrednog suda za izvođenje geodetskih radova i izradu tehničke dokumentacije, odnosno drugog odgovarajućeg registra , za gsodstsku organizaciju koja je izradila projekat, rješenje o ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije - licencu za projektovanje, ovlašćenja za projektovanje za lica koja učestvuju u izradi projekta;

Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za odobravanje objekata za proizvodnju i promet hrane biljnog porijekla nakon primarne proizvodnje, kombinovane hrane i ostale hrane (CG)

- rješenje ili izvod iz Centralnog registra privrednog suda;