Traženo: diplomat

Ukupno nađeno: 2243 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 2212 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o vrstama posebnih usluga diplomatsko -konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi (RS)

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (RS)

Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko -konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize (RS)

Uredba o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije (RS)

Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko -konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize (RS)

Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Španije o zapošljavanju članova porodica diplomatskog , konzularnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava (mp)

Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o obavljanju lukrativnih delatnosti izvesnih članova porodice osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava (mp)

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Holandije o lukrativnoj delatnosti izdržavanih članova porodice diplomatskog i drugog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava (mp)

Singapurski ugovor o žigovnom pravu, Pravilnik za sprovođenje Singapurskog ugovora o žigovnom pravu i Rezolucija diplomatske konferencije kojom se dopunjuju Singapurski ugovor o žigovnom pravu i Pravilnik za sprovođenje (mp)

Uredba o korišćenju, održavanju i upravljanju nepokretnostima za potrebe diplomatsko -konzularnih predstavništava Republike Srbije (RS)

Sporazum između Srbije i Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država o zapošljavanju lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatsko -konzularnih predstavništava koji službuju u Srbiji i Crnoj Gori (mp)

Pravilnik o upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije u diplomatsko -konzularnim predstavništvima Republike Srbije i na zvaničnim dokumentima Ministarstva spoljnih poslova (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 14 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Između Republike Austrije i Republike Srbije ne postoji niti faktički reciprocitet u pogledu priznanja i izvršenja sudskih odluka, niti diplomatski reciprocitet, s obzirom na to da zaključeni bilateralni ugovori ne regulišu priznanje strane sudske odluke u građanskim i trgovinskim stvarima, osim odluka o izdržavanju.

...

Kod ličnog dostavljanja stranci koja se nalazi u inostranstvu dostavljanje se vrši diplomatskim putem ako međunarodnim ugovorom ili zakonom nije šta drugo predviđeno.

...

Potpisivanjem odnosno ratifikacijom multilateralne ili bilateralne Konvencije o uslovima priznanja arbitažnih odluka, države potpisnice uspostavljaju diplomatski reciprocitet u međusobnom priznanju arbitražnih odluka.

...

Reciprocitet u priznanju odluka domaćih sudova koji je uslov za priznanje strane odluke mora biti faktički, a ne diplomatski .

...

Ako je stranka strano lice ili ustanova, sud im pismena dostavlja diplomatskim putem OSIM ako postoji međunarodni ugovor, ili je zaključen bilateralni ugovor koji to drugačije regulišu

...

Ugovori o prenosu prava svojine na nepokretnostima koje se nalaze u Jugoslaviji, a na kojima su potpisi ugovornih strana overeni u diplomatsko -konzularnim predstavništvima SFRJ u inostranstvu, ispunjavaju uslove zakonom propisane forme.

...

Organizacija koja ima diplomatski status ne plaća akcize na motorni benzin i dizel gorivo koje nabavlja od proizvođača, odnosno uvoznika za sopstvene potrebe

...

Strankama sa teritorije Republike Srpske pozivi i druga sudska pismena dostavljaju se diplomatskim putem, ali sud može pozvati stranku da postavi punomoćnika za primanje pismena u SRJ ili ga sam postaviti

...

Savezna vlada je nadležna da odlučuje o prekidu diplomatskih odnosa Savezne Republike Jugoslavije sa drugim državama

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 17 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Naplata republičkih administrativnih taksi nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS" br. 5/09) za spise i radnje organa u Republici Srbiji kada obveznik zahtev podnosi kod diplomatsko -konzularnog predstavništva (DKP) u inostranstvu

...

Pitanja koja su diplomatsko -konzularna predstavništva (DKP) Republike Srbije postavila u vezi primene Zakona o republičkim administrativnim taksama / 7.1. Da li postoji rešenje u vezi sa ukazivanjima državljana Republike Srbije na visinu provizije koje naplaćuju strane banke kod uplate takse na devizni račun Republike Srbije otvoren za tu namenu kod Narodne banke Srbije, a preko inokorespodentne banke u inostranstvu? / 7.2. Da li na devizni račun DKP stranke uplaćuju samo dužni iznos takse, a stvarne

...

Plaćanje republičkih administrativnih taksi za spise i radnje organa u Republici Srbiji kada obveznik kod diplomatsko -konzularnog predstavništva (DKP) u inostranstvu podnese zahtev nadležnom organu u Republici

...

Poreski tretman telefonskih usluga i isporučene električne energije i vode za službene potrebe diplomatskog predstavništva i za lične potrebe diplomatskog i stranog osoblja

...

Oslobođenje od plaćanja akcize i poreza na dodatu vrednost na akcizne proizvode koje nabavljaju diplomatsko -konzularna predstavništva i misije međunarodnih organizacija

...

Više nema ograničenja u ostvarivanju poreskog oslobođenja za PDV pri nabavci dobara i usluga, životnih namirnica, uključujući alkoholna i bezalkoholna pića, duvanskih proizvoda, kao i jela i pića za konzumaciju na licu mesta, za lične potrebe diplomatskih agenata, konzularnih funkcionera, članova administrativnog i tehničkog osoblja i konzularnih službenika, kao i članova osoblja međunarodnih organizacija

...

Na isporuku vode, električne energije i usluga telefona za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici, ne obračunava se i ne plaća PDV pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde nadležnog ministarstva, kao i pod uslovom da isporučilac ovih dobara i usluga poseduje overenu kopiju službenog naloga za nabavku navedenih dobara i usluga bez PDV popunjenog, potpisanog, overenog i izdatog od strane ovlašćenog lica nosioca prava

...

Oslobođenje od plaćanja akcize za promet derivata nafte koji nije diplomatsko konzularno predstavništvo i međunarodna organizacija, u skladu sa međunarodnim ugovorom

...

Organizacija koja ima diplomatski status, ne plaća akcize