Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12 i 93/12) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US i 72/12),
Vlada donosi

ODLUKU

O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANjE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 47 od 29. maja 2013)

1.
Vrste deviza, odnosno efektivnog stranog novca (u daljem tekstu: devize) u kojima se za zahteve nadležnom organu u Republici Srbiji kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije republička administrativna taksa uplaćuje, odnosno plaća u devizama i visina zvaničnog srednjeg kursa za jedan dinar (u daljem tekstu: kurs za jedan dinar) na dan 30. aprila 2013. godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize, jesu (vrste deviza, oznaka i kurs za jedan dinar):
1) australijski dolar (AUD): 0,01144084
2) kanadski dolar (CAD): 0,01199176
3) danska kruna (DKK): 0,06746910
4) japanski jen (JPY): 1,16063812
5) norveška kruna (NOK): 0,06892986
6) ruska rublja (RUB): 0,36762003
7) švedska kruna (SEK): 0,07766689
8) švajcarski franak (CHF): 0,01110431
9) funta sterlinga (GBP): 0,00765225
10) američki dolar (USD): 0,01184973
11) evro (EUR): 0,00904629
2.
Preračunavanje dinarskih iznosa republičkih administrativnih taksi koje se plaćaju kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije usklađenih na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12 i 93/12) u devize vrši se tako što se usklađeni dinarski iznos takse množi visinom kursa za jedan dinar iz tačke 1. ove odluke i dobijeni iznos zaokružuje tako što se iznos u devizama do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos u devizama preko 0,50 zaokružuje na 1,00.
3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize ("Službeni glasnik RS", broj 55/12).
4. Ova odluka stupa na snagu prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
05 broj 434-4455/2013
U Beogradu, 29. maja 2013. godine
Vlada
Prvi potpredsednik Vlade, Aleksandar Vučić, s.r.