Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11 i 70/11) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),
Vlada donosi

ODLUKU

O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANjE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 55 od 1. juna 2012)

1.
Vrste deviza, odnosno efektivnog stranog novca (u daljem tekstu: devize) u kojima se, za zahteve nadležnom organu u Republici Srbiji, kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije republička administrativna taksa uplaćuje, odnosno plaća u devizama i visina zvaničnog srednjeg kursa za jedan dinar (u daljem tekstu: kurs za jedan dinar) na dan 30. aprila 2012. godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize, jesu:

---------------------------------------------------
Vrste deviza Oznaka Kurs za jedan dinar
---------------------------------------------------
1 2 3
---------------------------------------------------
1) australijski dolarAUD0,01133353
2) kanadski dolarCAD0,01161413
3) danska krunaDKK0,06648008
4) japanski jenJPY0,94925654
5) norveška krunaNOK0,06786977
6) švedska krunaSEK0,07957602
7) švajcarski franakCHF0,01074460
8) funta sterlingaGBP0,00727269
9) američki dolarUSD0,01184291
10) evroEUR0,00893670
---------------------------------------------------

2.
Preračunavanje dinarskih iznosa republičkih administrativnih taksi koje se plaćaju kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, usklađenih na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11 i 70/11), u devize vrši se tako što se usklađeni dinarski iznos takse množi visinom kursa za jedan dinar iz tačke 1. ove odluke i dobijeni iznos zaokružuje tako što se iznos u devizama do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos u devizama preko 0,50 zaokružuje na 1,00.
3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize ("Službeni glasnik RS", broj 70/11).
4. Ova odluka stupa na snagu prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
05 broj 434-3837/2012
U Beogradu, 29. maja 2012. godine
Vlada
Predsednik, dr Mirko Cvetković, s.r.