Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


ZAKON

O POTVRĐIVANjU MEMORANDUMA O RAZUMEVANjU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE HOLANDIJE O LUKRATIVNOJ DELATNOSTI IZDRŽAVANIH ČLANOVA PORODICE DIPLOMATSKOG I DRUGOG OSOBLjA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 12 od 17. decembra 2010)

Član 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Holandije o lukrativnoj delatnosti izdržavanih članova porodice diplomatskog i drugog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, zaključen u Beogradu, razmenom nota 7. juna 2010. godine, u originalu na engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Memoranduma u prevodu na srpski jezik glasi:

Br. BEL/246/2010

Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu izražava poštovanje Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, i ima čast da predloži da se članovima porodica diplomatskog i ostalog osoblja ambasada i konzulata dozvoli, na bazi reciprociteta, bavljenje lukrativnom delatnošću u državi prijema, uzimajući u obzir sledeće odredbe.
Ambasada ima čast da predloži sledeći Memorandum o razumevanju (MoR):

1. Odobrenje za bavljenje lukrativnom delatnošću

Članovima porodica, kako je definisano dalje u tekstu, odobriće se bavljenje lukrativnom delatnošću u državi prijema u skladu sa zakonima i propisima odnosne države.

2. Definicije

Za potrebe ovog MoR:
a. "Član misije" označava šefa misije i članove diplomatskog, konzularnog, administrativnog, tehničkog i poslužnog osoblja misije države imenovanja koji obavljaju dužnosti u tim diplomatskim ili konzularnim predstavništvima, a koji nemaju državljanstvo države prijema niti stalni boravak u toj državi,
b. "Član porodice" označava:
- supruga člana misije ili osobe koje, prema nacionalnim zakonima države imenovanja, imaju status sličan venčanoj osobi (odnosno status supružnika) i koje su kao takve registrovane kod ministarstva spoljnih poslova države prijema;
- neudato ili neoženjeno dete člana misije koje je finansijski izdržavano lice između 16 i 26 godina starosti koje se nalazi na redovnom školovanju ili studiranju u državi prijema;
- neudato ili neoženjeno dete člana misije koje je finansijski izdržavano lice, a koje država prijema smatra da, na osnovu nacionalnih propisa ili na humanitarnoj osnovi, živi u zajedničkom domaćinstvu sa članom misije.
c. Dete koje se bavi lukrativnom delatnošću sa punim radnim vremenom ne može se smatrati izdržavanim licem.

3. Procedura

Član porodice mora da od države prijema pribavi odobrenje pre nego što otpočne s bavljenjem lukrativnom delatnošću u toj državi. Ambasada će, u ime člana porodice, uputiti zahtev za dobijanje takvog odobrenja Protokolu Ministarstva spoljnih poslova države prijema.
Uz zahtev se dostavlja potrebna dokumentacija u vezi sa poslom kojim član porodice želi da se bavi, čime se utvrđuje puni identitet odnosnog lica i navodi priroda posla za koje se traži odobrenje.

4. Dalja procedura

Član porodice se ne izuzima od obaveze poštovanja posebnih uslova koji važe za bavljenje određenim zanimanjima. Država imenovanja ne sme da tumači odredbe ovog MoR kao garantovanje prava za bavljenje nekom određenom profesijom.
Kada se utvrdi da je lice u čije se ime traži odobrenje član porodice u skladu sa definicijama iz ovog MoR, kao i da je ispoštovana važeća procedura, Ministarstvo spoljnih poslova države prijema zvanično obaveštava odnosnu Ambasadu o odluci koja je doneta po zahtevu za davanje odobrenja za bavljenje lukrativnom delatnošću prema važećem zakonodavstvu države prijema.
U Holandiji se zanimanje člana porodice označava na ličnoj karti tog člana porodice.
Država prijema može da u bilo koje vreme uskrati ili povuče odobrenje za bavljenje konkretnom delatnošću ukoliko član porodice ne poštuje zakone o imigraciji ili naturalizaciji, ili poreske zakone države prijema.
Ukoliko, nakon dobijanja odobrenja za bavljenje lukrativnom delatnošću na osnovu ovog MoR, član porodice želi da bilo kad promeni posao, preko Ambasade se dostavlja novi zahtev za dobijanje odobrenja.

5. Imunitet

Član porodice koji se bavi lukrativnom delatnošću u skladu sa ovim MoR ne uživa imunitet od nadležnosti u građanskom ili upravnom postupku koji se protiv njega vodi po tužbi za postupke i ugovore koji su direktno u vezi sa obavljanjem odnosne delatnosti.
Ukoliko je članu porodice dat imunitet od krivičnog sudstva u državi prijema na osnovu Bečke konvencije o diplomatskim odnosima ili Bečke konvencije o konzularnim odnosima, država imenovanja će se odreći imuniteta za odnosnog člana porodice od krivičnog sudstva u državi prijema u odnosu na sva činjenja ili nečinjenja koja se tiču lukrativne delatnosti koju taj član porodice obavlja, izuzev u posebnim slučajevima u kojima država imenovanja smatra da bi takvo odricanje bilo protivno njenim interesima.
Ovo odricanje imuniteta ne odnosi se na preventivne mere ili izvršenje presude, za šta je potrebno posebno odricanje. U takvim slučajevima država prijema će zatražiti u pismenoj formi od države imenovanja da se odrekne tog imuniteta.

6. Socijalno osiguranje i porezi

Član porodice koji je dobio odobrenje da obavlja lukrativnu delatnost na osnovu ovog MoR podleže režimu socijalnog osiguranja države prijema u vezi sa svim pitanjima koja se tiču njegovog zaposlenja u toj državi. Član porodice je takođe u obavezi da u državi prijema plaća sve poreze na prihod ostvaren po osnovu posla koji obavlja u skladu sa ovim MoR.

7. Prestanak važnosti odobrenja

Važnost odobrenja za obavljanje lukrativne delatnosti koje je dato članu porodice prestaje sa okončanjem mandata člana misije.
Posao koji obavlja na osnovu ovog MoR ne daje pravo članu porodice da nastavi boravak u državi prijema. To takođe ne daje pravo članu porodice da zadrži odnosni posao niti da se bavi nekim drugim poslom u državi prijema nakon prestanka važnosti odobrenja koje je dato na osnovu ovog MoR.

8. Prestanak važenja

Svaka strana potpisnica može da raskine MoR tako što će o tome obavestiti drugu stranu potpisnicu preko diplomatskih kanala. MoR prestaje da važi prvog dana tri meseca posle dostavljanja pomenutog obaveštenja.
Ukoliko Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije prihvata napred navedeni aranžman, ova nota na engleskom jeziku i odgovor Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije kojim se izražava njegova saglasnost predstavljaće Memorandum o razumevanju između Vlade Holandije i Vlade Republike Srbije o lukrativnoj delatnosti izdržavanih članova porodice diplomatskog i drugog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava. Ovaj MoR će stupiti na snagu s danom odgovora kojim Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije obaveštava Ambasadu Kraljevine Holandije u Beogradu da su ispunjeni svi neophodni uslovi u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Republike Srbije.
Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu koristi i ovu priliku da ponovi Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, Direkciji za međunarodno pravne poslove, izraze svog osobitog uvažavanja.
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije izražava svoje poštovanje Ambasadi Kraljevine Holandije i ima čast da se pozove na notu Ambasade br. BEL/246/10 od 7. juna 2010. godine, sledeće sadržine:
"Ambasada Kraljevine