Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 40. tačka 3) Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 36/09),
Ministar spoljnih poslova donosi

PRAVILNIK

O UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA REPUBLIKE SRBIJE I NA ZVANIČNIM DOKUMENTIMA MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 4 od 29. januara 2010)

I. UVODNA ODREDBA

Predmet pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način upotrebe grba, zastave i himne Republike Srbije od strane njenih diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu (u daljem tekstu: DKP), kao i način upotrebe grba Republike Srbije na zvaničnim dokumentima Ministarstva spoljnih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II. UPOTREBA GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE OD STRANE NjENIH DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

Odnos domaćih i stranih pravila

Član 2.

DKP upotrebljava grb, zastavu i himnu Republike Srbije na način uređen zakonom i ovim pravilnikom, vodeći računa o zakonima, drugim propisima, praksi i postojećim prilikama u državi prijema.
Ako šef DKP utvrdi da upotreba grba, zastave ili himne Republike Srbije na način uređen zakonom i ovim pravilnikom nije u skladu sa zakonima, drugim propisima, praksom i postojećim prilikama u državi prijema, odmah o tome obaveštava ministra spoljnih poslova, radi preduzimanja mera u skladu sa zakonom.

1. Upotreba grba

Upotreba Velikog grba

Član 3.

Veliki grb je stalno istaknut iznad glavnog službenog ulaza u zgradu DKP.
Veliki grb se izrađuje na mesinganom štitu.

Upotreba Malog grba u prijemnoj prostoriji DKP

Član 4.

Mali grb je stalno istaknut na zidu prostorije DKP u kojoj se primaju stranke (svečani salon, kabinet ambasadora ili generalnog konzula, prijemna prostorija u konzularnim predstavništvima i sl.) i to na onoj strani prostorije ka kojoj su stranke uobičejeno okrenute.

Upotreba Malog grba na službenim pismenima DKP

Član 5.

Mali grb se uvek štampa u zaglavlju svih službenih pismena DKP, kao i na zvaničnim pozivnicama i posetnicama.

2. Upotreba zastave

Upotreba Državne zastave na zgradi DKP

Član 6.

Državna zastava je stalno istaknuta iznad glavnog službenog ulaza u zgradu DKP, izuzev noću i za vreme nepovoljnih atmosferskih prilika.
U dane žalosti u Republici Srbiji i u državi prijema, državna zastava se ističe na pola koplja.

Upotreba Državne zastave u svečanom salonu DKP

Član 7.

Državna zastava je stalno istaknuta na koplju s postoljem na vidnom mestu prostorije DKP u kojoj se primaju diplomatske stranke (svečani salon, kabinet ambasadora ili generalnog konzula).

Upotreba Državne zastave na službenom vozilu šefa DKP

Član 8.

Državna zastava malih dimenzija, koje su u skladu s protokolarnim pravilima države prijema, ističe se na malom koplju na prednjem desnom delu službenog vozila