Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 11. stav 4. Zakona o republičkim administrativnim taksama (,,Službeni glasnik RS", broj 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09 i 54/09),
Ministar spoljnih poslova donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA POSEBNIH USLUGA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA, IZNOSU TROŠKOVA ZA POSEBNE USLUGE I NAČINU EVIDENTIRANjA PRIHODA PO OSNOVU NAPLAĆENIH KONZULARNIH TAKSI

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 102 od 30. decembra 2010, 89/13)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se posebne usluge koje strankama pružaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije (u daljem tekstu: DKP), visina troškova po tom osnovu i način njihove naplate, kao i način evidentiranja prihoda po osnovu tih usluga i naplaćenih republičkih administrativnih taksi.
Uslugama DKP, u smislu ovog pravilnika, smatraju se i usluge koje po zahtevima upućenim DKP vrši Ministarstvo spoljnih poslova (u daljem tekstu: MSP) kao posrednik između stranaka i DKP.

Član 2.

Pod posebnim uslugama, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se: obezbeđenje obrazaca koji se na osnovu zakona i drugih propisa koriste za pokretanje postupka, za izdavanje spisa ili izvršenje radnje, korišćenje sistema veza i opreme DKP (elektronske veze, faks i sl.), poštansko-telefonske usluge, angažovanje službenih vozila DKP, angažovanje stručnih i drugih lica u ostavinskim, sudskim, administrativnim i drugim postupcima po zahtevu stranke, umnožavanje dokumentacije i druge usluge u skladu sa propisima.

Član 3.

Obaveza plaćanja troškova za posebne usluge nastaje podnošenjem zahteva za pokretanje postupka, za izdavanje spisa, odnosno izvršenje radnje DKP neposredno ili preko MSP.

Član 4.

Troškovi za posebne usluge plaćaju se, po pravilu, u celosti prilikom podnošenja zahteva, ukoliko su u tom trenutku poznati vrsta i konačan obim posebnih usluga po tom zahtevu.
Ukoliko tokom postupka po zahtevu nastane potreba za pružanjem usluga u većem obimu od traženog ili dođe do pružanja druge vrste usluge, moguća je i naknadna naplata troškova tokom postupka.
Ukoliko posebna usluga u celini ili delimično nije izvršena, uplatiocu će se vratiti iznos plaćen na ime posebne usluge srazmeran delu usluge koji nije izvršen.
Ako podnosilac zahteva, koji se zatekne u inostranstvu, nije u mogućnosti da troškove posebne usluge plati prilikom podnošenja zahteva, a zahtev je osnovan i postupanje po njemu ne trpi odlaganje, šef DKP, uz saglasnost generalnog sekretara MSP, može doneti odluku da troškove plati DKP, a da ih podnosilac zahteva kasnije nadoknadi.

Član 5.

U slučajevima kad izvršenje radnje ili izdavanje spisa organa Republike Srbije ili stranog organa zahteva angažovanje većeg iznosa sredstava DKP, može se zahtevati da podnosilac zahteva položi predujam.
Tražilac posebne usluge obavezan je da plati razliku između troškova DKP i položenog predujma, a ako su ti troškovi manji od iznosa predujma, vratiće mu se razlika.
Sredstva predujma imaju karakter depozita.

Član 6.

Ako podnosilac zahteva ovlasti DKP da preduzima potrebne radnje radi ostvarivanja njegovih prava iz ostavine ili drugog potraživanja, DKP će nastale troškove, u vezi sa izvršenjem tih radnji, naplatiti prvenstveno iz sredstava ostvarene ostavine ili realizovanog potraživanja, i to u stranoj valuti.

Član 7.

Kada je sa drugom državom ugovoreno da se umesto takse za vizu naplaćuju troškovi za posebne usluge (,,manipulativni troškovi") primenjuje se taj ugovor, a ako plaćanje manipulativnih troškova nije ugovoreno, primeniće se princip reciprociteta.

Član 8.

Plaćanje troškova za posebne usluge vrši se u dinarima i u devizama propisanim Odlukom o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize (,,Službeni glasnik RS", broj 35/10 - u daljem tekstu: Odluka).
Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada se plaćanje vrši u valuti koja nije propisana Odlukom, preračun se vrši po utvrđenom kursu evra u odnosu na tu valutu, u skladu sa Odlukom.
Troškovi konverzije i transfera novčanih sredstava (provizija) padaju na teret stranke.

Član 9.

Plaćanje posebne usluge vrši se u gotovom, čekom, uplatnicom ili na drugi način koji je propisan i primenjuje se u bankarsko-finansijskom sistemu zemlje prijema.

Član 10.

Podnosilac zahteva plaća DKP naknade za posebne usluge u sledećim iznosima, i to:
1) Obrasci:
(1) (brisano)
(2) obrazac putnog lista
EUR3
AUD4
CAD4
DKK23
JPY327
NOK23
SEK27
CHF4
GBP3
USD4
(3) obrazac vize (vizna nalepnica)
EUR2
AUD2
CAD2
DKK12
JPY171
NOK12
SEK14
CHF2
GBP1
USD2
(4) svi ostali obrasci, izuzev obrasca zahteva za izdavanje vize, za koji se naknada ne plaća
EUR1
AUD2
CAD2
DKK7
JPY162
NOK8
SEK9
CHF2
GBP1
USD2
2) Korišćenje sistema veza i elektronske opreme
(1) prosleđivanje dokumenata elektronskim putem u pasoško-viznim, upravno-pravnim i drugim postupcima, odnosno po posebnom zahtevu podnosioca (po stranici)
EUR1
: