Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


ZAKON

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALjEVINE ŠPANIJE O ZAPOŠLjAVANjU ČLANOVA PORODICA DIPLOMATSKOG, KONZULARNOG, ADMINISTRATIVNOG I TEHNIČKOG OSOBLjA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 12 od 17. decembra 2010)

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Španije o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, koji je potpisan 23. februara 2010. godine u Madridu, u originalu na srpskom i španskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALjEVINE ŠPANIJE O ZAPOŠLjAVANjU ČLANOVA PORODICA DIPLOMATSKOG, KONZULARNOG, ADMINISTRATIVNOG I TEHNIČKOG OSOBLjA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

Republika Srbija i Kraljevina Španija (dalje u tekstu: Strane), u želji da dozvole, na osnovu reciprociteta, slobodno bavljenje plaćenim poslovima članova porodica diplomata i drugih zaposlenih u ambasadi, konzularnim predstavništvima, kao i stalnim misijama pri međunarodnim organizacijama jedne od strana koji su imenovani na zvanične funkcije na teritoriji druge strane, saglasile su se o sledećem:

Predmet Sporazuma

Član 1.

Članovi porodica diplomata, konzularnih radnika, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike Srbije u Kraljevini Španiji i Kraljevine Španije u Republici Srbiji imaju odobrenje da se bave plaćenim poslovima u državi prijema, pod istim uslovima kao i državljani spomenute države, nakon pribavljanja odgovarajućeg odobrenja u skladu sa zakonima i propisima te države kao i odredbama ovog sporazuma. Ova beneficija će se takođe dodeljivati i članovima porodica državljana Republike Srbije i Kraljevine Španije koji su akreditovani pri međunarodnim organizacijama sa sedištem u jednoj od dve zemlje.

Članovi porodica

Član 2.

Za potrebe ovog sporazuma, članovi porodice jesu:
a. supružnik člana misije ili partner, koji je prijavljen u odgovarajućem matičnom registru u skladu sa zakonima zemlje koja vrši akreditaciju;
b. neoženjeno/neudato dete mlađe od 21 godine o kome se roditelji staraju ili dete do 23 godine koje se školuje na nekoj visoko školskoj instituciji;
c. neoženjeno/neudato dete sa fizičkim ili mentalnim hendikepom o kome se staraju roditelji.

Plaćeni poslovi

Član 3.

Članovi porodice iz člana 2. ovog sporazuma se mogu baviti plaćenim poslovima u skladu sa zakonima i propisima države prijema i na osnovu ovog sporazuma pod uslovom da je taj član porodice pribavio neophodno odobrenje od države prijema.
Odobrenje se može odbiti u slučajevima kada se iz razloga bezbednosti, vršenja funkcije javnog organa vlasti ili zaštite nacionalnih interesa države ili državne administracije, samo državljani zemlje domaćina mogu zapošljavati.
Zemlja prijema može, u svako vreme, da odbije ili povuče odobrenje za bavljenje plaćenim poslovima ukoliko član porodice ne poštuje zakone zemlje prijema.
Ukoliko član porodice želi da pronađe drugo zaposlenje nakon što je on/ona dobila odobrenje da se bavi plaćenim poslovima na osnovu ovog sporazuma, on/ona će ponovo podneti zahtev za odobrenje preko diplomatske misije.
Kada se radi o profesijama ili poslovima za koje se traže posebne kvalifikacije, potrebno je da član porodice ispuni uslove predviđene pravilima kojima se regulišu ti poslovi u državi prijema.

Zahtev za odobrenje

Član 4.

Zahtev za odobrenje obavljanja nekog plaćenog posla odgovarajuća diplomatska misija podnosi ministarstvu spoljnih poslova putem verbalne note. Zahtev mora da sadrži srodstvo zainteresovanog lica sa službenikom čiji je član porodice, kao i vrstu plaćenog posla kojom će se to lice baviti. Pošto se potvrdi da lice za koje se traži odobrenje spada u kategorije predviđene ovim sporazumom, ministarstvo spoljnih poslova države domaćina će odmah zvanično obavestiti ambasadu države imenovanja da je članu porodice odobreno da radi, u skladu