Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


ZAKON

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALjEVINE BELGIJE O OBAVLjANjU LUKRATIVNIH DELATNOSTI IZVESNIH ČLANOVA PORODICE OSOBLjA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 12 od 17. decembra 2010)

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o obavljanju lukrativnih delatnosti izvesnih članova porodice osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, koji je sačinjen 17. februara 2010. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, francuskom, holandskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALjEVINE BELGIJE O OBAVLjANjU LUKRATIVNIH DELATNOSTI IZVESNIH ČLANOVA PORODICE OSOBLjA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

REPUBLIKA SRBIJA I
KRALjEVINA BELGIJA,
U ŽELjI da zaključe sporazum koji bi olakšao obavljanje lukrativnih delatnosti izvesnih članova porodice osoblja diplomatskih misija države imenovanja ili njenih konzularnih predstavništava na teritoriji države prijema.
SPORAZUMELE su se o sledećem:

Oblast primene

Član 1.

1. Na osnovu reciprociteta, sledeće osobe, registrovane kod odeljenja Protokola iz člana 2. stav 1. ovog sporazuma, mogu obavljati lukrativnu delatnost u državi prijema:
a) supružnik i neudata i neoženjena izdržavana deca do osamnaest godina života diplomatskog ili konzularnog službenika države imenovanja koji je akreditovan:
(i) u državi prijema ili
(ii) pri međunarodnim organizacijama koje imaju sedište u državi prijema;
b) kao i supružnik nekog drugog člana osoblja predstavništva države imenovanja ili osoblja konzularnog predstavništva iste države.
Kao što je utvrđeno članom 1. Bečke konvencije o diplomatskim (1961) i konzularnim (1963) odnosima.
2. Odobrenje za obavljanje lukrativne delatnosti daju organi države prijema shodno važećim zakonskim propisima i pravilima u toj državi i shodno odredbama ovog sporazuma.
3. Ovo odobrenje ne odnosi se na državljane države prijema niti na one koji stalno borave na njenoj teritoriji.
4. Osim u onim slučajevima kada država prijema ne odluči drugačije, odobrenje neće biti dato onim korisnicima koji su, po prihvatanju plaćenog posla, prestali da budu članovi domaćinstva osoba iz stava 1. ovog člana.
5. Odobrenje ostaje na snazi za vreme dok se osobe iz stava 1. ovog člana nalaze na radu u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu države imenovanja na teritoriji države prijema, sve do isteka tog perioda (ili nekog drugog prihvatljivog roka nakon toga).
6. Država prijema može u svakom trenutku da odbije da izda ili da povuče odobrenje za bavljenje lukrativnom delatnošću ako član porodice osoblja diplomatsko konzularnog predstavništva ne poštuje zakone države prijema.

Procedure

Član 2.

1. Svaki zahtev za dobijanje odobrenja za obavljanje lukrativne delatnosti šalje, u ime korisnika, ambasada države imenovanja Diplomatskom protokolu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, odnosno Odeljenju za protokol Savezne belgijske javne uprave za spoljne poslove, spoljnu trgovinu i razvojnu saradnju, zavisno od slučaja.
Posle provere da li osobu izdržava službenik obuhvaćen oblašću primene iz člana 1, stav 1. ovog sporazuma i nakon razmatranja zvaničnog