Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 126/07 - ispravka i 41/09),
Vlada donosi

UREDBU

O KORIŠĆENjU, ODRŽAVANjU I UPRAVLjANjU NEPOKRETNOSTIMA ZA POTREBE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 6 od 12. februara 2010, 36/10)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način korišćenja, održavanja i upravljanja nepokretnostima koje se koriste za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije (u daljem tekstu: DKP).

Član 2.

Pod nepokretnostima koje Ministarstvo spoljnih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) koristi za potrebe DKP, u smislu ove uredbe, podrazumevaju se one nepokretnosti u inostranstvu koje se namenski koriste za obavljanje redovne delatnosti DKP ili su neophodne za nesmetani rad u DKP, a koje su u svojini Republike Srbije, ili se koriste po osnovu zakupa.

Član 3.

Pod načinom korišćenja nepokretnosti, u smislu ove uredbe, podrazumeva se namensko korišćenje nepokretnosti za obavljanje redovnih poslova iz delokruga rada DKP, stanovanje šefova i osoblja DKP, kao i namensko korišćenje ostalih nepokretnosti (garaža, magacina, izložbenih prostora i dr.).
Pod upravljanjem nepokretnostima, u smislu ove uredbe, podrazumeva se sprovođenje mera održavanja nepokretnosti i preduzimanje onih aktivnosti koje će doprineti obnavljanju i unapređivanju nepokretnosti, kao i izvršavanju zakonskih i drugih obaveza u vezi sa nepokretnostima (obaveza osiguranja i dr.).
Pod merama održavanja nepokretnosti podrazumevaju se mere investicionog, tekućeg i higijensko-sanitarnog održavanja, kao i mere protivpožarne zaštite i fizičko-tehničkog obezbeđenja.

Član 4.

DKP je dužno da nepokretnu imovinu održava i njome upravlja na način kojim će se sprečiti nastanak bilo kakve direktne ili indirektne štete na nepokretnosti u celini, kao i na njenim posebnim i zajedničkim delovima.
Sa istom odgovornošću DKP je obavezno da se ophodi kako prema objektima u državnoj svojini, tako i objektima koji se koriste po osnovu zakupa, vodeći računa i o lokalnim propisima i odredbama predviđenim ugovorom.

Član 5.

DKP su dužna da pravo svojine na nepokretnostima upišu u korist Republike Srbije u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, kod lokalnih organa zemlje prijema, a u skladu sa lokalnim propisima.
Dokaz o upisu prava na nepokretnosti dostavlja se nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva.
O nepokretnostima u svojini Republike Srbije čiji je korisnik Ministarstvo za potrebe DKP, vode se evidencije i u poslovnim knjigama Ministarstva.

Član 6.

Dokumentacija u vezi sa svojinom na nepokretnostima čuva se trajno.
Dokumentacija o zakupu nepokretnosti čuva se pet godina po prestanku važenja ugovora o zakupu.

Član 7.

Nepokretnosti u svojini Republike Srbije, koje su pribavljene za potrebe DKP, a koje se privremeno ne koriste za svoje namene, Ministarstvo može izdati u zakup na osnovu