Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09 i 31/09),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANjA OSLOBOĐENjA OD PLAĆANjA AKCIZE NA PROIZVODE KOJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK PRODAJE DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA, KAO I NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI KOJI SE PRODAJU NA OSNOVU MEĐUNARODNOG UGOVORA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 41 od 2. juna 2009, 56/13)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi, način i postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava i lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica, pod uslovom reciprociteta, službene potrebe međunarodnih organizacija i lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima (u daljem tekstu: korisnici proizvoda), kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje na osnovu međunarodnog ugovora.

1. Diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije

Član 2.

Oslobođenje od plaćanja akcize iz člana 19. stav 1. tačka 2) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13 - u daljem tekstu: Zakon), proizvođač, odnosno uvoznik (u daljem tekstu: obveznik) može da ostvari na proizvode koje prodaje, i to:
1) za službene potrebe:
(1) diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Srbiji, sa izuzetkom konzulata kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri,
(2) međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji;
2) za lične potrebe:
(1) diplomatskih agenata i članova njihovih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište,
(2) konzularnih funkcionera i članova njihovih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište, sa izuzetkom počasnih konzularnih funkcionera,
(3) članova administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište,
(4) konzularnih službenika, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište,
(5) članova osoblja međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija i članova njihovih porodica, koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište,
(6) članova administrativnog i tehničkog osoblja međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište.
Oslobođenje iz stava 1. tačka 1) podtačka (1) i tačka 2) podtač. 1)-4) ovog člana ostvaruje se pod uslovom reciprociteta.
Oslobođenje iz stava 1. tačka 1) podtačka (2) i tačka 2) podtač. 5) i 6) ovog člana ostvaruje se ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.

Član 3.

Oslobođenje od plaćanja akcize iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika, obveznik može da ostvari ako poseduje:
1) fotokopiju potvrde o reciprocitetu, odnosno dokumenta kojim se potvrđuje da je oslobođenje od plaćanja akcize predviđeno međunarodnim ugovorom, izdatog od strane ministarstva nadležnog za spoljne poslove (u daljem tekstu: osnovna potvrda);
2) original službenog naloga za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, koji izdaje ovlašćeno lice korisnika proizvoda.
Službeni nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se na Obrascu SNA - Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Službeni nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se u tri primerka, od kojih se dva daju obvezniku, a treći zadržava korisnik proizvoda za svoje potrebe.
Odgovorni predstavnik korisnika proizvoda (šef misije, stalni predstavnik i dr.), pre izdavanja prvog službenog naloga, dostavlja Centrali Poreske uprave (u daljem tekstu: Centrala) podatke o licima ovlašćenim za izdavanje službenih naloga sa deponovanim potpisima tih lica, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Član 4.

Oslobođenje od plaćanja akcize iz člana 2. tačka 2) ovog pravilnika, obveznik može da ostvari ako poseduje:
1) fotokopiju osnovne potvrde;
2) original naloga za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda, koji izdaje ovlašćeno lice korisnika proizvoda iz člana 3. stav 4. ovog pravilnika, a čiji je potpis deponovan kod Centrale.
Nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se na Obrascu LNA - Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se u tri primerka, od kojih se dva daju obvezniku, a treći zadržava korisnik proizvoda iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika za svoje potrebe.
Odgovorni predstavnik korisnika proizvoda (šef misije, stalni predstavnik i dr.) dostavlja Centrali spisak lica koja imaju pravo nabavke proizvoda za lične potrebe bez akcize, kao i obaveštenje o promenama spiska lica koja imaju pravo nabavke proizvoda bez akcize u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Član 5.

Pri uvozu proizvoda, korisnik proizvoda dostavlja nadležnom carinskom organu jedan primerak fotokopije osnovne potvrde i dva primerka Obrasca SNA - Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize ili Obrasca LNA - Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda, od kojih se jedan primerak vraća korisniku proizvoda.

2. Prodaja derivata nafte, biogoriva i biotečnosti na osnovu međunarodnih ugovora

Član 6.

Oslobođenje od plaćanja akcize iz člana 19. stav 1. tačka 3) Zakona odnosi se na prodaju derivata nafte, biogoriva i biotečnosti koju proizvođači, odnosno uvoznici vrše na osnovu međunarodnog ugovora, pod uslovom da je tim ugovorom predviđeno oslobođenje od plaćanja akcize (u daljem tekstu: međunarodni ugovor), zaključenim između:
1) Republike Srbije i međunarodne organizacije;
2) Republike Srbije i druge države.
Republički organ čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio međunarodni ugovor,