Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


ZAKON

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU SRBIJE I CRNE GORE I SJEDINjENIH AMERIČKIH DRŽAVA O ZAPOŠLjAVANjU LICA KOJA ŽIVE U ZAJEDNIČKOM DOMAĆINSTVU SA ČLANOVIMA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA KOJI SLUŽBUJU U SRBIJI I CRNOJ GORI, ODNOSNO U SJEDINjENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 1 od 21. maja 2010)

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Srbije i Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država o zapošljavanju lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatsko-konzularnih predstavništava koji službuju u Srbiji i Crnoj Gori, odnosno u Sjedinjenim Američkim Državama (u daljem tekstu: Sporazum), koji je zaključen u Beogradu - razmenom nota 18. i 19. maja 2006. godine, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Sporazum se potvrđuje zakonom Republike Srbije, jer je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Član 3.

Tekst Sporazuma na srpskom jeziku glasi:
Nota br. 80-10/2006/9
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i Crne Gore izražava svoje poštovanje Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država i ima čast da se pozove na notu Ambasade br. 121 od 18. maja 2006. godine, sledeće sadržine:
"Ambasada Sjedinjenih Američkih Država izražava poštovanje Ministarstvu spoljnih poslova Srbije i Crne Gore i ima čast da predloži zaključivanje sporazuma između Sjedinjenih Država i Srbije i Crne Gore o zapošljavanju lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatsko-konzularnih predstavništava koji službuju u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno Srbiji i Crnoj Gori.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država predlaže da, na bazi reciprociteta, lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa licima koja su Sjedinjene Države zvanično uputile na službu u Srbiju i Crnu Goru i lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa licem koje je Srbija i Crna Gora zvanično uputila na službu u Sjedinjene Države imaju pravo na zaposlenje u državi prijema.
Ne postoje nikakva ograničenja u pogledu vrste zaposlenja koje se može ostvariti. Dozvola za zasnivanje radnog odnosa može biti uskraćena u onim slučajevima kada se, iz bezbednosnih razloga, na takvo mesto mogu angažovati isključivo državljani države prijema.
Dozvola za zasnivanje radnog odnosa u državi prijema prestaje da važi sa završetkom službovanja zaposlenog u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.
AMBASADA SJEDINjENIH AMERIČKIH DRŽAVA
BEOGRAD
Za potrebe ovog sporazuma, zaposleni koji su zvanično upućeni na službu obuhvataju diplomatsko-konzularne predstavnike, članove pomoćnog osoblja upućene na rad u diplomatsko i konzularno predstavništvo, kao i misije pri međunarodnim organizacijama.
Za potrebe ovog sporazuma, "lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu" su:
- bračni partneri;
- neoženjena i neudata deca do 21. godine života;
- neoženjena i neudata deca od 21. do 23. godine života ukoliko redovno pohađaju neku visokoškolsku obrazovnu instituciju, i
- neoženjena i neudata deca sa fizičkim ili mentalnim oštećenjem.
Ako lice koje živi u zajedničkom domaćinstvu želi da se zaposli u Sjedinjenim Državama, potrebno je da Ambasada Srbije i Crne Gore u Vašingtonu podnese zvaničan