Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


ZAKON

O POTVRĐIVANjU SINGAPURSKOG UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU, PRAVILNIKA ZA SPROVOĐENjE SINGAPURSKOG UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU I REZOLUCIJE DIPLOMATSKE KONFERENCIJE KOJOM SE DOPUNjUJU SINGAPURSKI UGOVOR O ŽIGOVNOM PRAVU I PRAVILNIK ZA SPROVOĐENjE SINGAPURSKOG UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 5 od 9. juna 2010)

Član 1.

Potvrđuju se Singapurski ugovor o žigovnom pravu, Pravilnik za sprovođenje Singapurskog ugovora o žigovnom pravu i Rezolucija Diplomatske konferencije kojom se dopunjuju Singapurski ugovor o žigovnom pravu i Pravilnik za sprovođenje Singapurskog ugovora o žigovnom pravu, u originalu na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku.

Član 2.

Tekstovi Singapurskog ugovora o žigovnom pravu, Pravilnika za sprovođenje Singapurskog ugovora o žigovnom pravu i Rezolucije Diplomatske konferencije kojom se dopunjuju Singapurski ugovor o žigovnom pravu i Pravilnik za sprovođenje Singapurskog ugovora o žigovnom pravu, u prevodu na srpski jezik glase:

SINGAPURSKI UGOVOR O ŽIGOVNOM PRAVU, PRAVILNIK ZA SPROVOĐENjE SINGAPURSKOG UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU I REZOLUCIJA DIPLOMATSKE KONFERENCIJE KOJA PREDSTAVLjA DOPUNU SINGAPURSKOM UGOVORU O ŽIGOVNOM PRAVU I ODGOVARAJUĆEM PRAVILNIKU

Spisak članova
Član 1: Skraćeni izrazi
Član 2: Žigovi na koje se ovaj Ugovor primenjuje
Član 3: Prijava
Član 4: Zastupanje; Uslužna adresa
Član 5: Datum podnošenja
Član 6: Jedna registracija za robe i/ili usluge iz više klasa
Član 7: Razdvajanje prijave i registracije
Član 8: Podnesci
Član 9: Klasifikacija roba i/ili usluga
Član 10: Promene imena ili adresa
Član 11: Promena nosioca prava
Član 12: Ispravljanje greške
Član 13: Trajanje i produženje registracije
Član 14: Mere u slučaju propuštanja rokova
Član 15: Obaveza usklađivanja sa Pariskom konvencijom
Član 16: Uslužni žigovi
Član 17: Zahtev za upis licence
Član 18: Zahtev za izmenu ili poništaj upisa licence
Član 19: Dejstvo neupisivanja licence
Član 20: Podatak o licenci
Član 21: Primedbe u slučaju planiranog odbijanja
Član 22: Pravilnik
Član 23: Skupština
Član 24: Međunarodni biro
Član 25: Revizija ili izmena
Član 26: Pristupanje Ugovoru
Član 27: Primena Ugovora o žigovnom pravu (TLT) iz 1994. godine i ovog Ugovora
Član 28: Stupanje na snagu; Datum stupanja na snagu ratifikacija i pristupanja
Član 29: Rezerve
Član 30: Otkazivanje Ugovora
Član 31: Jezici Ugovora, Potpis
Član 32: Depozitar

Skraćeni izrazi

Član 1.

U smislu ovog ugovora, osim kada je izričito navedeno drugačije:
(i) izraz "Zavod" označava organ kome je strana ugovornica poverila registrovanje žigova;
(ii) izraz "registracija" označava registrovanje žiga u nekom Zavodu;
(iii) izraz "prijava" označava prijavu za registrovanje;
(iv) "podnesak" označava bilo koju prijavu, ili bilo koji zahtev, izjavu, prepisku ili drugu informaciju u vezi sa prijavom ili registracijom koja je podneta zavodu;
(v) pozivanje na "lice" tumači se kao pozivanje i na fizičko lice i na pravno lice;
(vi) izraz "nosilac prava" označava lice koje je upisano u registar žigova kao nosilac žiga;
(vii) izraz "registar žigova" označava zbirku podataka koju vodi zavod, koja obuhvata sadržaj svih registracija i sve podatke upisane u vezi sa registracijama, nezavisno od medija na kome su takvi podaci pohranjeni;
(viii) izraz "postupak pred zavodom" označava svaki postupak pred zavodom u vezi sa prijavom ili registracijom;
(idž) izraz "Pariska konvencija" označava Parisku konvenciju o zaštiti industrijske svojine, potpisanu u Parizu 20. marta 1883. godine, kako je revidirana i izmenjena;
(dž) izraz "Ničanska klasifikacija" označava klasifikaciju ustanovljenu Ničanskim spororazumom o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registrovanja žigova, potpisanim u Nici, 15. juna 1957. godine, kako je revidiran i izmenjen;
(dži) izraz "licenca" označava licencu za korišćenje žiga prema zakonu strane ugovornice;
(džii) izraz "sticalac licence" označava lice kome je data licenca;
(džiii) izraz "strana ugovornica" označava svaku državu ili međuvladinu organizaciju članicu ovog Ugovora;
(dživ) izraz "Diplomatska konferencija" označava sazivanje strana ugovornica za potrebe revidiranja ili izmene Ugovora;
(džv) Izraz "Skupština" označava Skupštinu pomenutu u članu 23;
(džvi) pozivanja na "instrument ratifikacije" tumače se tako da obuhvataju pozivanja na instrumente prihvatanja i usvajanja;
(džvii) izraz "Organizacija" označava Svetsku organizaciju za intelektualnu svojinu;
(džviii) izraz "Međunarodni biro" označava Međunarodni biro Orzanizacije;
(džidž) izraz "Generalni direktor" označava generalnog direktora Organizacije;
(dždž) izraz "Pravilnik" označava Pravilnik za sprovođenje ovog ugovora, kako je predviđeno članom 22;
(dždži) pozivanja na "član" ili "stav", "podstav" ili "tačku" člana tumače se tako da obuhvataju upućivanja na odgovarajuće pravilo(a) prema Pravilniku za sprovođenje ovog Ugovora;
(dždžii) izraz "TLT 1994" označava Ugovor o žigovnom pravu, iz Ženeve, od 27. oktobra 1994. godine,

Žigovi na koje se ovaj Ugovor primenjuje

Član 2.

(1) (Priroda žigova) Svaka strana ugovornica će primenjivati ovaj Ugovor na žigove koje čine znaci koji se prema zakonu te strane ugovornice mogu registrovati kao žigovi.
(2) (Vrste žigova)
(a) Ovaj Ugovor se primenjuje na žigove koji se odnose na robe (robne žigove) ili usluge (uslužne žigove) odnosno na žigove koji se odnose i na robe i na usluge.
(b) Ovaj Ugovor se ne primenjuje na kolektivne žigove, sertifikacione žigove i žigove garancije.

Prijava

Član 3.

(1) (Naznačenja ili elementi koji su sadržani u prijavi ili priloženi uz prijavu; Taksa)
(a) Svaka strana ugovornica može da zahteva da prijava sadrži sve ili neke od sledećih naznačenja ili elemenata:
(i) zahtev za registrovanje;
(ii) ime i adresu podnosioca prijave;
(iii) ime države čiji je državljanin podnosilac prijave, ako je državljanin neke države, ime države u kojoj podnosilac prijave ima prebivalište, ako ga ima, i ime države u kojoj podnosilac prijave ima stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovinsko preduzeće, ako ga ima;
(iv) kada je podnosilac prijave pravno lice, pravnu prirodu tog pravnog lica i državu gde je registrovano, i kada je to moguće, teritorijalnu jedinicu unutar te države, po čijem je zakonu organizovano to pravno lice;
(v) kada podnosilac prijave ima punomoćnika, ime i adresu tog punomoćnika;
(vi) uslužnu adresu kada se ona traži u smislu člana 4(2)(b);
(vii) kada podnosilac prijave želi da iskoristi pravo prvenstva iz ranije prijave, izjavu u kojoj se traži pravo prvenstva te ranije prijave, zajedno sa naznačenjem i dokazom koje potvrđuje izjavu o pravu prvenstva, koje može da se zahteva na osnovu člana 4. Pariske konvenvije;
(viii) kada podnosilac prijave želi da iskoristi mogućnost zaštite koja proističe iz izlaganja roba i/ili usluga na izložbi, izjavu u tom smislu, zajedno sa svim podacima koji je potvrđuju, kako je predviđeno zakonom te strane ugovornice;
(idž) najmanje jedan prikaz žiga, kao što propisuje Pravilnik;
(dž) kada je to moguće primeniti, izjavu, u skladu sa Pravilnikom, kojom se označava vrsta žiga kao i sve posebne uslove koji se odnose na tu vrstu žiga;
(dži) kada je to moguće primeniti, izjavu, u skladu sa Pravilnikom, da podnosilac prijave želi da se žig registruje i objavi u standardnim karakterima koje koristi zavod;
(džii) kada je to moguće primeniti, izjavu, u skladu sa Pravilnikom, da podnosilac prijave traži da boja bude distinktivno obeležje njegovog znaka;
(džiii) transliteraciju znaka ili izvesnih delova znaka;
(dživ) prevod znaka ili izvesnih delova znaka;
(džv) imena roba i/ili usluga za koje se traži registracija grupisana u skladu sa klasama Ničanske klasifikacije, tako da svakoj grupi prethodi broj klase te klasifikacije kojoj pripada ta grupa roba ili usluga, i predstavljena po redosledu klasa iz navedene klasifikacije;
(džvi) izjavu o nameri da se žig koristi, u skladu sa zakonom strane ugovornice.
(b) Podnosilac prijave može umesto, ili zajedno sa izjavom o nameri da koristi žig, u smislu podstava (a)(džvi), da podnese, izjavu o stvarnom korišćenju žiga i odgovarajući dokaz, kako je propisano zakonom strane ugovornice.
(c) Svaka strana ugovornica može da zahteva da se za prijavu plate takse zavodu.
(2) (Jedna prijava za robe i/ili usluge iz više klasa) Jedna ista prijava može da se odnosi na više roba i/ili usluga, bez obzira da li one pripadaju jednoj klasi ili se odnose na više klasa Ničanske klasifikacije.
(3) (Stvarno korišćenje) U slučaju kada je data izjava o nameri da se žig koristi u smislu stava (1)(a)(džvi), svaka strana ugovornica može da zahteva da podnosilac prijave dostavi zavodu, u roku predviđenom njenim zakonom, a u skladu sa minimalnim rokom propisanim Pravilnikom dokaz o stvarnom korišćenju znaka, u skladu sa odredbama pomenutog zakona.
(4) (Zabrana postavljanja drugih uslova)