hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: lekar dopunski rad

Ukupno nađeno: 19 primera (stranica je generisana 18.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 19 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o zdravstvenom osiguranju (RS)

Ako je prigovor izjavljen protiv ocene o privremenoj sprečenosti za rad osiguranika, lekarska komisija dužna je da osiguranika odmah pozove na pregled. U ostalim slučajevima lekarska komisija odmah poziva na pregled osiguranika ako smatra da je to potrebno za davanje ocene. Ako lekarska komisija smatra da je potrebna dopuna medicinske obrade, bez odlaganja će odrediti potrebna medicinska ispitivanja po kojima je izabrani lekar dužan da postupi.

Ako je prigovor izjavljen protiv ocene o privremenoj sprečenosti za rad , drugostepena lekarska komisija dužna je da osiguranika odmah pozove na pregled. U ostalim slučajevima komisija daje svoju ocenu na osnovu medicinske dokumentacije, a može, ako nađe za potrebno, pozvati osigurano lice na pregled. Ako komisija smatra da je potrebno dopuniti medicinsku obradu, odrediće bez odlaganja potrebna medicinska ispitivanja.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (RS)

Osigurano lice kome je na lekarskom uputu upisan datum zakazanog pregleda, odnosno izdata potvrda u smislu člana 68. stav 1. ovog pravilnika, može da obavi potreban pregled ili medicinsku rehabilitaciju u privatnoj praksi ili u dopunskom radu kod davaoca usluga sa kojim je zaključen ugovor.

Statut Lekarske komore Srbije (RS)

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovih Izmena i dopuna Statuta Lekarske komore Srbije, Vrhovni sud časti Lekarske komore Srbije će doneti Poslovnik o radu prvostepenih sudova časti i Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbije.

Pravilnik o primeni izvora jonizujućih zračenja u medicini (RS)

Lekari odgovorni za primenu izvora jonizujućih zračenja u medicini, osim sa specijalizacijom iz radiologije, radioterapije i nuklearne medicine obavezni su da steknu dokaz o dopunskom obučavanju za rad sa odgovarajućim izvorima jonizujućih zračenja.

Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek (RS)

Izuzetno od st. 1. i 3. ovog člana ime leka koji se, u skladu sa dozvolom za lek, izmenom, dopunom , odnosno obnovom dozvole za lek upotrebljava isključivo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, kao i leka koji se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi pod kontrolom lekara i kojim rukuju obučeni zdravstveni radnici , ne mora da bude napisano Brajevim pismom za slepa i slabovida lica.

Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite (RS)

2) Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara (izračunava se kao zbir ukupnog broja ponovnih pregleda radi lečenja i ukupnog broja posebnih pregleda radi dopunske dijagnostike i daljeg lečenja podeljen sa ukupnim brojem prvih pregleda radi lečenja);

Uredba o prijemu u profesionalnu vojnu službu (RS)

Kandidate, koji su sa najboljim rezultatom ispunili merila propisana za izbor, konkursna komisija upućuje nadležnoj vojnolekarskoj komisiji, radi ocene sposobnosti za vojnu službu.

Pravilnik o zdravstvenim uslovima za kontrolore letenja (RS)

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju da ispune kontrolor letenja i student kontrolor letenja radi izdavanja, obnove ili produženja važenja lekarskog uverenja, uslovi i način vršenja lekarskih pregleda, kao i uslovi koje moraju da ispune vazduhoplovno-medicinski centri i lekari za sticanje ovlašćenja za obavljanje poslova vazduhoplovne medicine i za izdavanje lekarskog uverenja.

U pogledu uslova koje treba da ispune kontrolor letenja i student kontrolor letenja radi sticanja, obnove i produženja važenja lekarskog uverenja klase 3 primenjuje se dokument EVROKONTROL "Uslovi za sticanje evropskog lekarskog uverenja klase 3 za kontrolore letenja" (<lat>Reljuirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers - EMCR (ATC</lat>)), koji je dat u Prilogu 1. i Prilogu 2. ovog pravilnika.

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti letačkog osoblja u civilnom vazduhoplovstvu (RS)

Ovim pravilnikom propisuju se: uslovi koje treba da ispuni letačko osoblje radi sticanja lekarskog uverenja, produženja i obnavljanja njegovog važenja; uslovi i način vršenja lekarskih pregleda letačkog osoblja; uslovi koje moraju da ispune vazduhoplovno-medicinski centri i lekari radi sticanja ovlašćenja za izdavanje lekarskog uverenja letačkom osoblju, kao i način vođenja zdravstvene evidencije i medicinske dokumentacije.

Uslovi koje treba da ispuni letačko osoblje radi sticanja, produženja važenja i obnavljanja lekarskog uverenja klase 1 i klase 2, uslovi i način vršenja lekarskih pregleda letačkog osoblja, uslovi koje moraju da ispune vazduhoplovno-medicinski centri i lekari radi sticanja ovlašćenja za izdavanje lekarskog uverenja letačkom osoblju, kao i način vođenja zdravstvene evidencije i medicinske dokumentacije dati su u Prilogu 1 (<lat>JAR-FCL</lat> 3) i Prilogu 2

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti letačkog osoblja (RS)

Ovim pravilnikom propisuju se: uslovi koje treba da ispuni letačko osoblje radi sticanja lekarskog uverenja, produženja i obnavljanja njegovog važenja; uslovi i način vršenja lekarskih pregleda letačkog osoblja; uslovi koje moraju da ispune vazduhoplovno-medicinski centri i lekari radi sticanja ovlašćenja za izdavanje lekarskog uverenja letačkom osoblju; način vođenja zdravstvene evidencije i medicinske dokumentacije.

U pogledu uslova koje treba da ispuni letačko osoblje radi sticanja, produženja važenja i obnavljanja lekarskog uverenja klase 1 i klase 2 primenjuju se Zahtevi zajedničkih vazduhoplovnih vlasti - <lat>JAR-FCL</lat> 3.

Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje mora da ispuni letačko osoblje (RS)

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju da ispune vazduhoplovno-medicinski centri i lekari radi sticanja ovlašćenja za izdavanje lekarskog uverenja letačkom osoblju, uslovi i način vršenja lekarskih pregleda, vođenja zdravstvene evidencije i medicinske dokumentacije, kao i zahtevi koje treba da ispuni letačko osoblje u pogledu zdravstvene sposobnosti radi sticanja, produženja i obnavljanja lekarskog uverenja.

Odluka o podeli rada između zdravstvenih ustanova (RS)

- deo prethodnog postupka obrade osiguranika za IK: ocena kompletnosti dokumentacije, dopuna medicinske dokumentacije, ocena opravdanosti zahteva, pribavljanje podataka o "svom radnom mestu" i eventualno profesionalnoj etiologiji bolesti, dostavljanje dokumentacije i mišljenja (konzilijarnog) o radnoj sposobnosti ordinirajućeg lekara ,

Uredba o stručnom obrazovanju radnika u saveznim organima uprave i saveznim organizacijama (SCG)

Radnik koji je odbranio magistarski ili doktorski rad iz oblasti zadataka i poslova za koje je primljen na rad u savezni organ uprave ili je položio pravosudni ispit nije dužan da polaže stručni ispit, odnosno dopunski ispit.

Uputstvo o vršenju uviđaja u slučaju smrtne, kolektivne i teže povrede na radu (RS)

1.11. utvrđuje da li je povređeni radnik radio na radnom mestu sa posebnim uslovima rada i da li je ispunio uslove na tom radnom mestu propisane opštim aktom organizacije, kao i da li je radnik upućivan na prethodni i periodične lekarske preglede, odnosno da li je bio zdravstveno sposoban za vršenje poslova na radnom mestu na kom je povređen;

ogl1
hor003