Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 29. Zakona o inspekciji rada ("Službeni glasnik SRS", broj 44/75), republički sekretar za rad, propisuje

UPUTSTVO

O VRŠENjU UVIĐAJA U SLUČAJU SMRTNE, KOLEKTIVNE I TEŽE POVREDE NA RADU

(Objavljeno u "Sl. glasniku SRS", br. 8/77)

Ovim uputstvom propisuje se način i postupak vršenja uviđaja u slučaju smrtne, kolektivne i teže povrede na radu (u daljem tekstu: povreda).
Uviđaj obuhvata: utvrđivanje uzroka povrede i sastavljanje zapisnika o uviđaju.
1.
Utvrđivanje uzroka povrede
Inspektor rada uviđajem:
1.1. prikuplja na mestu povrede lične podatke i kvalifikaciju povređenog radnika, lične podatke neposrednog rukovodioca, očevidaca i drugih odgovornih radnika;
1.2. utvrđuje vreme nastanka povrede, radni čas od početka rada radnika i radnu smenu, radno mesto povređenog radnika, organizaciju rada na tom mestu i vrstu posla koju je povređeni radnik obavljao u trenutku nastanka povrede;
1.3. utvrđuje da li postoji radni nalog ili radna lista za obavljanje posla na kom je povređen radnik i uzima podatke o licu koje je izdalo nalog odnosno listu;
1.4. opisuje zatečeno stanje na mestu povrede sa bližom identifikacijom broja i tipa oruđa ili pribora za rad, pomoćnih uređaja ili naprava, utvrđuje položaj povređenog i ostalih radnika koji su se zatekli u neposrednoj blizini mesta povrede, položaj predmeta, materijala i stvari u neposrednoj blizini povrede i dr.
Nakon provedenog opisivanja, po potrebi, skicira ili fotografiše mesto povrede;
1.5. utvrđuje ispravnost oruđa za rad, njegovo namensko korišćenje i funkcionalnost, opremljenost propisanim zaštitnim napravama i instalacijama, način priključivanja na energetske izvore, pričvršćivanje na temelj, uzima podatke o broju uverenja iz tablice na oruđu i dr.;
1.6. utvrđuje izvore i uzroke zdravstvenog oštećenja ili trovanja radnika, identifikuje oštećivače, kontroliše ispravnost ventilacionog sistema, zaptivenost odnosno obezbeđenje sudova ili drugih uređaja u kojima se nalaze oštećivači i dr.;
1.7. utvrđuje da li je organizacija obezbedila povređenom radniku propisano sredstvo lične zaštite i da li je povređeni radnik koristio to sredstvo.
Pregleda sredstvo, utvrđuje njegovu ispravnost, namensko korišćenje i usklađenost sa propisima o zaštiti na radu, kao i da li je sredstvo doprinelo nastajanju povrede radnika;
1.8. prikuplja ostale podatke koji su neophodni radi bližeg opisivanja povrede radnika;
1.9. uvidom u dosije ili drugu dokumentaciju utvrđuje lične podatke povređenog radnika (ime i prezime, godinu i mesto rođenja, mesto stanovanja, bračno stanje, kvalifikaciju, ukupan radni staž, vreme provedeno na poslu na kom je povređen i dr.), radno mesto na koje je povređeni radnik raspoređen, da li je raspoređivanje izvršeno prema samoupravnom opštem aktu, odnosno prema stručnoj spremi radnika i da li je u vreme nastajanja povrede obavljao poslove i radne zadatke utvrđene za radno mesto na koje je raspoređen.
Za invalida rada utvrđuje da li je raspoređen na radno mesto koje odgovara njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti;
1.10. utvrđuje da li je povređeni radnik obučen za samostalan i bezbedan rad, na poslovima svog radnog mesta u skladu sa programom obučavanja i vaspitanja radnika iz oblasti zaštite na radu;
1.11. utvrđuje da li je povređeni radnik radio na radnom mestu sa posebnim uslovima rada i da li je ispunio uslove na tom radnom mestu propisane opštim aktom organizacije, kao i da li je radnik upućivan na prethodni i periodične lekarske preglede, odnosno da li je bio zdravstveno sposoban za vršenje poslova na radnom mestu na kom je povređen;
1.12. utvrđuje da li je radnik ranije bio povređen na radu, da li su te povrede istovrsne kao povreda koja se desila, kao i da li je na tom radnom mestu uopšte ranije dolazilo do povrede na radu;
1.13. u slučaju povrede oruđem za rad na mehanizovani pogon, utvrđuje da li je organizacija u svemu postupila prema uputstvu proizvođača i da li je proizvođač primenio propisane mere zaštite na radu kod izdavanja uverenja i uputstva na bezbedan rad;
1.14. utvrđuje da li je organizacija vršila propisane periodične preglede i ispitivanja oruđa za rad i radnih prostorija gde je povređen radnik;
1.15. utvrđuje udeo povređenog radnika u nastajanju povrede i ispituje osobine i stanje ličnosti povređenog radi iznalaženja eventualne uzročne veze u nastajanju povrede (disciplina na radu, stambene ili porodične prilike, psihičko i zdravstveno stanje, negativne sklonosti radnika i sl.) kao i da li se radnik obraćao psihologu, socijalnom radniku, lekaru ili kadrovskoj službi radi rešavanja problema lične ili porodične prirode;
1.16. utvrđuje da li se radnik obraćao neposrednom rukovodiocu ili drugom organu u organizaciji odnosno inspekciji rada sa zahtevom da se na njegovom radnom mestu primene propisane mere zaštite na radu, odnosno poboljšaju uslovi rada, i da li je zahtev prihvaćen;
1.17. vrši ispitivanje očevidaca, rukovodećih i rukovodnih radnika i ako je moguće povređenog radnika, a po potrebi uzima pismene izjave radi potpunijeg utvrđivanja uzroka nastale povrede.
2. Sastavljanje zapisnika o uviđaju
2.1. Inspektor rada sastavlja zapisnik o izvršenom uviđaju u pet primeraka, po redosledu iz tačke 1. ovog uputstva, od kojih jedan primerak uručuje organizaciji.
Zapisnik sadrži zaključak u kome inspektor rada daje nalaz i mišljenje o uzrocima nastale povrede, odgovornosti organizacije, rukovodećih i rukovodnih radnika, odnosno krivici povređenog radnika za nastalu povredu i propuštenim merama zaštite na radu.
Zapisnik o uviđaju potpisuje inspektor rada koji je vršio uviđaj.
Primerak zapisnika o uviđaju čuva se u organu inspekcije rada kao dokumenat trajne vrednosti.
Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Socijalističke Republike Srbije".


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: