Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu tačke 14. podtačka 2) Odluke o osnivanju Direktorata civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore ("Službeni glasnik RS", broj 102/03), člana 123. stav 2. i člana 125. stav 1. Zakona o vazdušnom saobraćaju ("Službeni list SRJ", br. 12/98, 5/99 - ispravka, 38/99, 44/99, 73/00, 70/01 i "Službeni glasnik RS", broj 101/05), Odluke o vršenju osnivačkih prava u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore ("Službeni glasnik RS", broj 53/06) i Zaključka o promeni naziva Direktorata civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore ("Službeni glasnik RS", broj 12/07),
Savet Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije propisuje

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANjU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI LETAČKOG OSOBLjA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 101 od 4. novembra 2008)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se: uslovi koje treba da ispuni letačko osoblje radi sticanja lekarskog uverenja, produženja i obnavljanja njegovog važenja; uslovi i način vršenja lekarskih pregleda letačkog osoblja; uslovi koje moraju da ispune vazduhoplovno-medicinski centri i lekari radi sticanja ovlašćenja za izdavanje lekarskog uverenja letačkom osoblju, kao i način vođenja zdravstvene evidencije i medicinske dokumentacije.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:
1) Zajedničke vazduhoplovne vlasti (Joint Aviation Authorities- JAA) su pridruženi organ Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (European Civil Aviation Conference - ECAC) koji je sastavljen od predstavnika civilnih vazduhoplovnih vlasti država članica;
2) država članica JAA (JAAMember State) je država koja je potpisala Aranžmane o izradi, prihvatanju i primeni zajedničkih vazduhoplovnih zahteva (Joint Aviation Requirements) zaključene na Kipru, 11. septembra 1990. godine;
3) Zajednički vazduhoplovni zahtevi koji regulišu izdavanje dozvola vazduhoplovnom osoblju (Joint Aviation Requirements - Flight Crew Licencing - JAR FCL) su zbirka vazduhoplovnih zahteva kojima se određuju uslovi i postupak sticanja, izdavanja, produžavanja i obnavljanja važenja dozvola i ovlašćenja pilota aviona i helikoptera i inženjera letača, kao i uslovi i postupak izdavanja lekarskih uverenja o njihovoj zdravstvenoj sposobnosti;
4) vazduhoplovne vlasti (Authority) u Republici Srbiji označavaju Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: Direktorat);
5) lekarsko uverenje je medicinski dokument kojim se potvrđuje zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje određenih stručnih poslova na osnovu dozvole;
6) organizaciona jedinica za vazduhoplovnu medicinu (Aeromedical Section, AMS) sastoji se od jednog ili više lekara sa iskustvom u vazduhoplovnoj medicini koji su deo vazduhoplovne vlasti ili su ovlašćeni da deluju u njeno ime;
7) vazduhoplovno-medicinski centar (Aeromedical Centre, AMC) je specijalizovana zdravstvena ustanova ovlašćena od vazduhoplovnih vlasti za obavljanje poslova vazduhoplovne medicine;
8) ovlašćeni lekar (Authorised Medical Examiner, AME) je lekar koji je ovlašćen od vazduhoplovnih vlasti za obavljanje vazduhoplovno-medicinskih pregleda i izdavanje lekarskog uverenja vazduhoplovnom osoblju.

Član 3.

Uslovi koje treba da ispuni letačko osoblje radi sticanja, produženja važenja i obnavljanja lekarskog uverenja klase 1 i klase 2, uslovi i način vršenja lekarskih pregleda letačkog osoblja, uslovi koje moraju da ispune vazduhoplovno-medicinski centri i lekari radi sticanja ovlašćenja za izdavanje lekarskog uverenja letačkom osoblju, kao i način vođenja zdravstvene evidencije i medicinske dokumentacije dati su u Prilogu 1 (JAR-FCL3) i Prilogu 2 (Administrativni i rukovodeći materijal (AMCiIEM) koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 4.

Kandidati za dozvolu privatnog pilota aviona i helikoptera, pilota slobodnog balona, pilota jedrilice, pilota ultralakog aviona, pilota zmaja, pilota paraglajdera, padobranca, kabinskog osoblja, moraju posedovati lekarsko uverenje klase 1 ili klase 2.
Imaoci dozvola iz stava 1. ovog člana mogu koristiti prava iz svojih dozvola samo ako poseduju lekarsko uverenje klase 1 ili klase 2.

Član 5.

Kandidati za dozvolu transportnog i profesionalnog pilota aviona i helikoptera, inženjera letača i navigatora letača, moraju posedovati lekarsko uverenje klase 1.
Imaoci dozvola iz stava 1. ovog člana mogu koristiti prava iz dozvola koje poseduju samo ako poseduju lekarsko uverenje klase 1.

Član 6.

U slučaju nesaglasnosti u pogledu tumačenja odredaba ovog pravilnika merodavan je originalni tekstJAR-FCL3 (peti amandman) na engleskom jeziku.

Član 7.

Lekarska uverenja koja su izdata do dana stupanja na snagu ovog pravilnika važe do isteka roka na koji su izdata.
Uverenja za obavljanje lekarskih pregleda koja su zdravstvenim ustanovama i ovlašćenim lekarima izdata pre stupanja na snagu ovog pravilnika važe do isteka roka na koji su izdata.

Član 8.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti letačkog osoblja ("Službeni glasnik RS", broj 56/07).

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 1/0-01-0002/2008-0006
U Beogradu, 13. oktobra 2008. godine
Savet
Predsednik, Milutin Mrkonjić, s.r.