Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 123. stav 2, člana 125. stav 1. Zakona o vazdušnom saobraćaju ("Službeni list SRJ", br, 12/98, 44/99, 73/00, 70/01 i "Službeni glasnik Republike Srbije", broj 101/2005) i tačke 16. Odluke o osnivanju Direktorata civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 102/2003 i "Službeni list Republike Crne Gore", broj 61/2003),
Generalni direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore propisuje

PRAVILNIK

O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI LETAČKO OSOBLjE (YU JAR FCL 3)

(Objavljeno u "Sl. glasnik RS", br. 61 od 18. jula 2006)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju da ispune vazduhoplovno-medicinski centri i lekari radi sticanja ovlašćenja za izdavanje lekarskog uverenja letačkom osoblju, uslovi i način vršenja lekarskih pregleda, vođenja zdravstvene evidencije i medicinske dokumentacije, kao i zahtevi koje treba da ispuni letačko osoblje u pogledu zdravstvene sposobnosti radi sticanja, produženja i obnavljanja lekarskog uverenja.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1) nadležni organ - organ nadležan za civilno vazduhoplovstvo. Direktorat civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore je nadležni organ u Srbiji i Crnoj Gori;
2) lekarsko uverenje - medicinski dokument kojim se potvrđuje zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje određenih stručnih poslova na osnovu dozvole;
3) vazduhoplovno-medicinski centar - (Aeromedical Centre, AMC) - specijalizovana zdravstvena ustanova koju ovlašćuje nadležni organ za obavljanje poslova vazduhoplovne medicine;
4) ovlašćeni lekar - (Authorised Medical Examiner, AME) - lekar specijalista, ovlašćen od nadležnog organa za izdavanje lekarskog uverenja vazduhoplovnom osoblju;
5) Zajedničke vazduhoplovne vlasti (Joint Aviation Authorities - JAA) - pridruženi organ Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (European Civil Aviation Conference - ECAC) koji je sastavljen od predstavnika civilnih vazduhoplovnih vlasti država članica;
6) Zajednički vazduhoplovni zahtevi koji regulišu izdavanje dozvola vazduhoplovnom osoblju (Joint Aviation Requirements - Flight Crew Licencing - JAR FCL) - zbirka vazduhoplovnih zahteva kojima se određuju uslovi i način sticanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvola i ovlašćenja.JAR FCL3 sadrži zdravstvene uslove koji se odnose na letačko osoblje, kao i uslove koje treba da ispune vazduhoplovno-medicinski centri i lekari za sticanje ovlašćenja za izdavanje lekarskog uverenja letačkom osoblju;
7) Prihvatljivi načini usaglašavanja (Acceptable Means of Comrliance, AMC) - ilustruju značenje, ali ne jedino moguće značenje, kada će se smatrati da je zahtev ispunjen;
8) Materijal za tumačenje/pojašnjenje (Inetrpretative/Explanatory Material, IEM) - pomaže u objašnjenju značenja zahteva.

Član 3.

Klasu 1 letačkog osoblja, u smislu ovog pravilnika, čine: pilot transportnog aviona i helikoptera, profesionalni pilot aviona i helikoptera, inženjer-letač i navigator-letač.
Klasu 2 letačkog osoblja, u smislu ovog