Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 123. stav 2. i člana 125. stav 1. Zakona o vazdušnom saobraćaju ("Službeni list SRJ", br.12/98, 44/99, 73/2000 i 70/2001 i "Službeni glasnik Republike Srbije", broj 101/2005), tačke 16. Odluke o osnivanju Direktorata civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 102/2003), Odluke o vršenju osnivačkih prava u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 53/2006) i Zaključka o promeni naziva Direktorata civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 12/2007),
Generalni direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije propisuje

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANjU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI LETAČKOG OSOBLjA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 56 od 19. juna 2007)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se: uslovi koje treba da ispuni letačko osoblje radi sticanja lekarskog uverenja, produženja i obnavljanja njegovog važenja; uslovi i način vršenja lekarskih pregleda letačkog osoblja; uslovi koje moraju da ispune vazduhoplovno-medicinski centri i lekari radi sticanja ovlašćenja za izdavanje lekarskog uverenja letačkom osoblju; način vođenja zdravstvene evidencije i medicinske dokumentacije.

Član 2.

U pogledu uslova koje treba da ispuni letačko osoblje radi sticanja, produženja važenja i obnavljanja lekarskog uverenja klase 1 i klase 2 primenjuju se Zahtevi zajedničkih vazduhoplovnih vlasti -JAR-FCL3.

Član 3.

Kandidati za dozvolu privatnog pilota aviona i helikoptera, pilota slobodnog balona, pilota jedrilice, pilota ultralakog aviona, pilota zmaja, pilota paraglajdera, padobranca, kabinskog osoblja, moraju posedovati lekarsko uverenje klase 1 ili klase 2.
Imaoci dozvola iz stava 1. ovog člana mogu koristiti prava iz svojih dozvola samo ako poseduju lekarsko uverenje klase 1 ili klase 2.

Član 4.

Kandidati za dozvolu transportnog i profesionalnog pilota aviona i helikoptera, inženjera letača i navigatora letača, moraju posedovati lekarsko uverenje klase 1.
Imaoci dozvola iz stava 1. ovog člana mogu koristiti prava iz dozvola koje poseduju samo ako poseduju lekarsko uverenje klase 1.

Član 5.

Lekarska uverenja koja su izdata do dana stupanja na snagu ovog pravilnika važe do isteka roka na koji su izdata.
Uverenja za obavljanje lekarskih pregleda koja su zdravstvenim ustanovama izdata pre stupanja na snagu ovog pravilnika važiće najduže šest meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje mora da ispuni letačko osoblje (YU JAR-FCL3) ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 61/2006).

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 3/0-07-0009/2007-0001
U Beogradu, 12. juna 2007. godine
V.d. generalnog direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Dragoljub Trgovčević, s.r.