Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 338. Zakona o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom veću i saveznim organima uprave ("Službeni list SFRJ", br. 23/78), Savezno izvršno veće donosi

UREDBU

O STRUČNOM OBRAZOVANjU RADNIKA U SAVEZNIM ORGANIMA UPRAVE I SAVEZNIM ORGANIZACIJAMA

(Objavljena u "Sl. listu SFRJ", br. 26/80)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se pitanja stručnog obrazovanja radnika koja su od zajedničkog interesa za savezne organe uprave i savezne organizacije (u daljem tekstu: savezni organi uprave).

Član 2.

Savezni organi uprave, u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima, organizuju rad sa stručnom obrazovanju i ideološko-političkom osposobljavanju radnika kojima se obezbeđuju:
1) stalno i organizovano podizanje nivoa stručne i ideološko-političke osposobljenosti radnika za svestranije ispoljavanje njihovih inicijativa i aktivnosti i za njihovo podsticanje na podizanje kvaliteta rada i stručne osposobljenosti, za uspešno primenjivanje savremenih naučnih i stručnih dostignuća u obavljanju zadataka i poslova čijim se vršenjem ostvaruje uloga saveznih organa uprave, kao i zakonom utvrđene obaveze i odgovornosti tih organa i radnika, a naročito za jačanje odgovornosti radnika za stručnu zasnovanost njihovih predloga i stručnih mišljenja i ispoljavanje njihovih stručnih sposobnosti;
2) organizovana stručna obuka pripravnika i poveravanje njihove stručne osposobljenosti;
3) programiranje i planiranje obima i vrsta obrazovnih aktivnosti u saveznim organima uprave i planiranje i blagovremeno obezbeđivanje finansijskih sredstava i materijalnih, tehničkih, stručnih i drugih uslova kojima se obezbeđuje uspešno ostvarivanje prava i obaveza radnika u pogledu stručnog osposobljavanja i usavršavanja u toku rada.

Član 3.

U skladu sa programom stručnog obrazovanja, savezni organ uprave dužan je da utvrdi programe stručne obuke pripravnika i posebne programe proveravanja stručne osposobljenosti i stručnog osposobljavanja radnika kojima su potrebna dopunska znanja za uspešno vršenje određenih zadataka i poslova, kao i program stručnog usavršavanja radnika u toku rada.

Član 4.

Stručno obrazovanje radnika u saveznom organu uprave finansira se iz sredstava za rad organa i sredstava za zajedničku potrošnju radne zajednice, u skladu sa zakonom i društvenim dogovorom.

Član 5.

Radi preduzimanja zajedničkih organizacionih i drugih mera i akcija u oblasti stručnog obrazovanja radnika, savezni organi uprave međusobno razmenjuju iskustva i ostvaruju druge vidove međusobne saradnje, kao i saradnju sa stručnim i naučnim organizacijama koje se bave obrazovanjem kadrova.

Član 6.

Pod stručnim obrazovanjem, u smislu ove uredbe, podrazumeva se sistematsko stručno osposobljavanje pripravnika i radnika i stručno usavršavanje radnika u saveznim organima uprave za uspešno izvršavnaje zadataka i poslova iz delokruga tih organa, kao i organizovano ideološko-političko osposobljavanje pripravnika i radnika u tim organima.

II. STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE RADNIKA

Član 7.

Pod stručnim osposobljavanjem radnika u saveznim organima uprave, u smislu ove uredbe, podrazumeva se stručna obuka pripravnika, polaganje stručnog ispita i dopunsko stručno osposobljavanje radnika koji su zasnovali radni odnos u saveznim organima uprave.

1. Stručna obuka pripravnika

Član 8.

Za vreme pripravničkog staža pripravnik se nalazi na stručnoj (praktičnoj) obuci.
Stručna obuka pripravnika sprovodi se po utvrđenom programu.
Program stručne obuke pripravnika za stručno osposobljavanje za vršenje odgovarajućih zadataka i poslova određuje funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave u kome je pripravnik zaposlen.
Deo pograma stručne obuke pripravnika za stručno osposobljavanje za vršenje odgovarajućih zadataka i poslova određuje funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave u kome je pripravnik zaposlen.
Deo programa stručne obuke koja se vrši u drugom organu ili organizaciji sastavlja se u sporazumu sa funkcionerom koji rukovodi tim organom, odnosno organizacijom.

Član 9.

Programom stručne obuke pripravnika utvrđuju se naročito: vreme trajanja te obuke, zadaci i poslovi za čije se vršenje pripravnik stručno osposobljava u toku pripravničkog staža, stepen stručne obučenosti koji treba da se ostvari u toku pripravničkog staža, način i dinamika ostvarivanja stručne obuke pripravnika i lica zadužena za sprovođenje stručne obuke i vršenje nadzora nad obukom, kao i prava i dužnosti pripravnika u vezi sa stručnom obukom.

Član 10.

Funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave u kome se izvodi stručna obuka pripravnika dužan je da omogući pripravniku da se za vreme obuke upozna sa svim zadacima i poslovima po programu stručne obuke.
Funkcioner iz stava 1. ovog člana dužan je da omogući da se pripravnik, pre početka izvođenja stručne obuke, upozna sa odredbama ove uredbe, odredbama pravilnika o stručnoj spremi i stručnom obrazovanju radnika koji on donosi i sa programom stručne obuke, kao i sa programom stručnog ispita koji pripravnik treba da polaže.

Član 11.

Pripravniku se mogu, u skladu sa programom stručne obuke, davati u rad određeni zadaci i poslovi za koje se on priprema. Takav rad smatra se kao deo stručne obuke i vrši se pod nadzorom.
Pripravniku se ne može poveravati vršenje ovlašćenja, kao ni zadaci i poslovi rukovođenja ili zamenjivanja radnika koji vrše te zadatke i poslove.

Član 12.

Ako se stručna obuka ne izvodi po utvrđenom programu ili se postupa protivno odredbama ove uredbe o stručnoj obuci, pripravnik je dužan da se povodom toga obrati funkcioneru koji rukovodi saveznim organom uprave u kome je pripravnik zaposlen.

Član 13.

Za vreme stručne obuke pripravnik vodi dnevnik.

2. Stručni ispit

Član 14.

Po završenoj stručnoj obuci pripravnik polaže stručni ispit.

Član 15.

Pripravnik polaže stručni ispit po programu i na način kojim se omogućuje provera njegove osposobljenosti za samostalan praktičan rad na izvršavanju zadataka i poslova za koje se prima na rad.
Program stručnog ispita koji polaže pripravnik sastoji se iz opšteg i posebnog dela.

Član 16.

Gradivo za program opšteg dela stručnog ispita sadrži materiju koju moraju poznavati svi radnici saveznih organa uprave koji imaju isti stepen školske spreme.
Gradivo za program opšteg dela stručnog ispita obuhvata naročito:
1) osnove ustavnog uređenja SFRJ i pravce razvoja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja;
2) osnove sistema državne uprave u SFRJ;
3) radne odnose radnika u državnoj upravi, sa posebnim osvrtom na radne odnose radnika u saveznim organima uprave;
4) upravni postupak i upravni spor;
5) kancelarijsko poslovanje u saveznim organima uprave.

Član 17.

Gradivo za program posebnog dela stručnog ispita sadrži materiju čije je poznavanje neophodno za uspešno vršenje odgovarajućih zadataka i poslova saveznog organa uprave.
Gradivo za program posebnog dela stručnog ispita obuhvata naročito propise o organizaciji i radu i sistematizaciji zadataka i poslova saveznog organa uprave u kome je pripravnik zaposlen, kao i gradivo, odnosno propise koji se primenjuju u vršenju zadataka i poslova za koje se traži odgovarajuća sprema.

Član 18.

Program opšteg dela stručnog ispita propisuje savezni sekretar za pravosuđe i organizaciju savezne uprave, a program posebnog dela stručnog ispita utvrđuje funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave u kome je pripravnik zaposlen, po pribavljenom mišljenju funkcionera koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove organizacije savezne uprave.
Savezni sekretar za pravosuđe i organizaciju savezne uprave propisuje i program posebnog dela stručnog ispita za pripravnike i radnike koji vrše finansijsko-materijalne poslove, personalne poslove, poslove automatske obrade podataka, kancelarijske i kancelarijsko-tehničke i druge opšte poslove, kao i program posebnog dela stručnog ispita za vršenje poslova prepisa, stenografisanja i prevođenja.

Član 19.

Pripravnik polaže stručni