Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 21. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik SRS", br. 4/90 i 40/90), Plana razvoja zdravstvenih ustanova u Socijalističkoj Republici Srbiji osim u socijalističkim autonomnim pokrajinama ("Službeni glasnik SRS", broj 45/90) i člana 119. Poslovnika Skupštine Socijalističke Republike Srbije.
Skupština Republike Srbije, na sednicama Veća udruženog rada, Veća opština i Društveno-političkog veća 27. i 28. decembra 1990. godine, donela je

ODLUKU

O PODELI RADA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA

(Objavljena u "Sl. glasnik RS", br. 23 od 31.12.1990. godine)

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se podela rada između zdravstvenih ustanova društvenog sektora u pružanju zdravstvenih usluga iz pojedinih grana, odnosno oblasti medicine, stomatologije i farmacije.

Član 2.

Podela rada između zdravstvenih ustanova vrši se radi:
- racionalnog planiranja i korišćenja kadrova i medicinske opreme, stručnog usavršavanja i specijalizacije zdravstvenih radnika;
- utvrđivanja zadataka i obaveza zdravstvenih ustanova u sprovođenju zdravstvene zaštite i pružanju zdravstvenih usluga;
- zaključivanja ugovora između zdravstvenih ustanova i fondova zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

Član 3.

Podela rada utvrđena ovom odlukom usklađuje se sa savremenim, naučnim i tehničkim dostignućima medicinske i drugih nauka.
Usklađivanje podele rada iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu inicijative zdravstvene ustanove koja obavlja funkciju stručno-metodološkog centra u Republici, kao i na zahtev zdravstvene ustanove ili fonda za zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje.
Inicijativu iz stava 2. ovog člana razmatra Republički sekretarijat za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu po prethodno pribavljenom mišljenju Republičkog zakona za zaštitu zdravlja Srbije, a o zahtevu i po prethodno pribavljenom mišljenju zdravstvene ustanove koja obavlja funkciju stručno-metodološkog centra u Republici.
Organ iz stava 3. ovog člana na osnovu stručne ocene podnete inicijative, odnosno zahteva, može pokrenuti postupak za izmenu podele rada utvrđene ovom odlukom.

Član 4.

Osposobljavanje zdravstvene ustanove za pružanje zdravstvenih usluga utvrđenih ovom odlukom, za koje danom stupanja na snagu ove odluke ne postoje obezbeđeni uslovi, vrši se u skladu sa sredstvima i po dinamici predviđenim planom donetim na nivou Republike i opštinskog fonda zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja na čijem području zdravstvena ustanova ima sedište.
Zdravstvena ustanova u kojoj su obezbeđeni oprema i kadar za pružanje određene zdravstvene usluge utvrđene ovom odlukom, a iste se sada ne sprovode, dužna je da preduzme potrebne mere i da najmanje u roku od 6 meseci otpočne sa pružanjem te zdravstvene usluge.

Član 5.

Sastavni deo ove odluke je podela rada utvrđena za sledeće grane, odnosno oblasti medicine, stomatologije i farmacije: (1) opšta medicina, (2) hitna medicinska pomoć, (3) kardiologija, (4) gastroenterologija, (5) alergologija i imunologija, (6) endokrinologija, (7) pulmologija, (8) hematologija, (9) reumatologija, (10) nefrologija, (11) medicina rada - zdravstvena zaštita radnika, (12) psihijatrija, (13) neurologija, (14) pedijatrija, (15) perinatalna zaštita, (16) dermatovenerologija, (17) infektivne bolesti, (18) fizikalna medicina i rehabilitacija, (19) neurohirurgija, (20) kardiovaskularna hirurgija, (21) digestivna hirurgija, (22) urologija, (23) ortopedska hirurgija i traumatologija, (24) dečja hirurgija, (25) otorinolaringologija, (26) oftalmologija, (27) zdravstvena zaštita žena, (28) onkologija, (29) higijena, (30) epidemiologija, (31) socijalna medicina, (32) zdravstveno vaspitanje, (33) polivalentna patronaža, (34) zdravstvena statistika i informatika, (35) mikrobiologija, (36) transfuziologija, (37) rendgenologija, (38) klinička patologija i patološka anatomija, (39) sudska medicina, (40) stomatološka zdravstvena zaštita, (41) farmaceutska zdravstvena delatnost i (42) medicinska biohemija.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

RS broj 445

U Beogradu, 28. decembra 1990. godine

Skupština Republike Srbije

Predsednik

Veća udruženog rada,

dr Miloš Laban, s.r.

Predsednik Skupštine

Zoran Sokolović, s.r.

Predsednik

Veća opština,

dr Milorad Babović, s.r.

Predsednik

Društveno-političkog veća

dr Dobrosav Cvetković, s.r.

I. PODELA RADA U OPŠTOJ MEDICINI

Dom zdravlja

U okviru opšte medicine pružaju se sledeće preventivne, dijagnostičke, terapeutske i rehabilitacione zdravstvene usluge:
- sprovodi se zdravstveno-vaspitni rad sa bolesnim i zdravim stanovništvom u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja i sticanja znanja o zdravom načinu života i rada, odnosno stvaranja aktivnog odnosa prema svom zdravlju kod svakog pojedinca, kao i osposobljavanje stanovništva za samozaštitu u redovnim i vanrednim situacijama;
- sprovodi mere za: unapređenje, očuvanje i zaštitu zdravlja dece i omladine i žena najmanje u obimu i sadržaju koji je predviđen u Odluci o obaveznim vidovima zdravstvene zaštite stanovništva;
- radi na unapređenju, očuvanju i zaštiti zemljoradnika, naročito od bolesti i povreda vezanih za uslove života i rada sve grupacije stanovništva;
- sprovodi zdravstvenu zaštitu starih lica (preventiva, lečenje, rehabilitacija, kućno lečenje i dr.);
- učestvuje u sprečavanju, suzbijanju i odstranjivanju određenih zaraznih i parazitarnih oboljenja u saradnji sa HE-službama domova zdravlja i zavoda za zaštitu zdravlja;
- radi na prevenciji, ranom otkrivanju, blagovremenom i efikasnom lečenju i rehabilitaciji hroničnih masovnih oboljenja da bi se sprečila nesposobnost za rad, rana invalidnost i smrtnost u saradnji sa HE-službom doma zdravlja i zavoda za zaštitu zdravlja;
- na seoskom području učestvuje u higijensko-sanitarnoj kontroli na školskim objektima i objektima za dnevni boravak dece;
- primenjuje i druge preventivne i profilaktičke mere na planu saradnje sa školstvom, javnim i ekonomskim sektorom, privredom, posebno prehrambenom industrijom i dr;
- pruža hitnu medicinsku pomoć u redovnim i vanrednim prilikama;
- sprovodi odgovarajuću dijagnostiku i lečenje obolelih primenjujući savremena naučna dostignuća i jedinstvenu medicinsku doktrinu;
- učestvuje u rešavanju socijalno-medicinskih problema.
II. PODELA U OBLASTI HITNE MEDICINSKE POMOĆI
U skladu sa Odlukom, hitna medicinska pomoć organizuje se:
a) na nivou bazičnog doma zdravlja. Hitnu medicinsku pomoć pruža lekar opšte medicine uz procenu po ukazanoj prvoj pomoći, da li se lečenje nastavlja kod kuće uz lekarsku kontrolu ili će isti kao hitan slučaj da se transportuje u neku stacionarnu zdravstvenu organizaciju. U tom slučaju lekar obezbeđuje smeštaj i prati bolesnika u toku transporta;
b) na nivou razvijenog doma zdravljaIIkategorije. Organizuje se posebno služba odnosno jedinica hitne medicinske pomoći;
v) na nivou složenog doma zdravlja. Obezbeđuje se ukazivanje hitne medicinske pomoći putem organizovanih službi hitne medicinske pomoći i to na nivou stanica hitne medicinske pomoći.
Stanica hitne medicinske pomoći organizuje lekarske i transportne ekipe. U sastav lekarske ekipe ulazi lekar specijalista opšte medicine, educiran za rad u službi hitne medicinske pomoći (naročito u oblasti kardiologije i reanimacije), zatim viši medicinski tehničar, takođe educiran na svim poslovima, kao i vozač.
Pored opštih medicinskih ekipa (lekarske i transportne) formiraju se i ekipe - reanimacione i pedijatrijske. Reanimaciona ekipa predstavlja kondenzovan oblik razvijenijih specijalizovanih ekipa (kardiološke, toksikološke, hirurške i dr.) što predstavlja najcelishodnije rešenje s obzirom na uslove - broj urgentnih slučajeva, ekonomičnost i materijalne mogućnosti.
g) na teritoriji Srbije formiraju se zavodi za hitnu medicinsku pomoć, kao najrazvijeniji oblik službe hitne medicinske pomoći i to u Nišu i Beogradu.
Zavodi za hitnu medicinsku pomoć, pored opštih ekipa, uvode i druge razvijenije oblike specijalizovanih ekipa, kao što su: kardiološka, toksikološka, pedijatrijska i druge, već prema mogućnostima i potrebama područja koje diktira ove uslove;
d) stručno-metodolološki centar za nivo Republike za oblast celokupne urgentne patologije je Urgentni centar Kliničkog univerzitetskog centra u Beogradu. Osim zbrinjavanja i lečenja Urgentni centar obavlja naučnu i istraživačku delatnost u oblasti urgentne medicine. Predlaže određene projekte za teorijsku i praktičnu edukaciju i usavršavanje medicinskog kadra u hitnoj medicinskoj pomoći i urgentnoj medicini. Izrađuje doktrinarne stavove po oblastima zdravstvene zaštite u odnosu na zbrinjavanje, transport i lečenje.
U okviru Urgentnog centra formira se dispečerski centar Republike -UKWsistem koji objedinjava celokupni sistem veza.
III. PODELA RADA U OBLASTI KARDIOLOGIJE

Dom zdravlja

U bazičnom i razvijenom domu zdravlja zaštita od kardiovaskularnih bolesti sprovodi se pre svega preko službi opšte medicine, dečje službe i službe za zdravstvenu zaštitu žena uključujući patronažnu službu i ATD službu ili kroz eventualno organizovan savetovališni rad za dijabetes, hipertenziju i dr. Ovaj nivo kardiološke zaštite obuhvata sprečavanje, otkrivanje, dijagnostiku, lečenje, pa i eventualno sprovođenje rehabilitacije kardioloških bolesnika. Kroz poznavanje uslova života sprovode se preventivno profilaktičke