Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 203. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 72/09 - dr. zakon),
Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O POKAZATELjIMA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 49 od 21. jula 2010)

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se pokazatelji kvaliteta zdravstvene zaštite (u daljem tekstu: pokazatelji kvaliteta).

Član 2.

Pod pokazateljem kvaliteta podrazumeva se kvantitativan pokazatelj koji se koristi za praćenje i evaluaciju kvaliteta nege i lečenja pacijenata, kao i podrška aktivnostima zdravstvene zaštite.
Pokazatelji kvaliteta obuhvataju i pokazatelje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, kao i pokazatelje kvaliteta koji se odnose na rad komisije za unapređenje kvaliteta rada, sticanje i obnovu znanja i veština zaposlenih, vođenje lista čekanja, bezbednost pacijenata, zadovoljstvo korisnika uslugama zdravstvene službe i zadovoljstvo zaposlenih.

Član 3.

Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova utvrđuju se prema nivoima zdravstvene delatnosti, vrstama zdravstvenih ustanova i medicinskim granama.
Zdravstvene ustanove prate pokazatelje kvaliteta u zavisnosti od vrste zdravstvene ustanove i delatnosti koju obavljaju.

II. POKAZATELjI KVALITETA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE DELATNOSTI

1. Dom zdravlja, zavod za zdravstvenu zaštitu studenata i zavod za zdravstvenu zaštitu radnika - zdravstvena delatnost koju obavljaju izabrani lekari

Član 4.

Pokazatelji kvaliteta koji se prate u oblasti zdravstvene delatnosti koju obavljaju izabrani lekari u službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva jesu:
1) Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara (izračunava se kao broj registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara u prethodnoj godini podeljen sa ukupnim brojem registrovanih korisnika i pomnožen sa 100);
2) Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara (izračunava se kao zbir ukupnog broja ponovnih pregleda radi lečenja i ukupnog broja posebnih pregleda radi dopunske dijagnostike i daljeg lečenja podeljen sa ukupnim brojem prvih pregleda radi lečenja);
3) Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara (izračunava se kao ukupan broj uputa za specijalističko-konsultativne preglede podeljen sa ukupnim brojem pregleda i poseta izabranog lekara i pomnožen sa 100);
4) Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara. (izračunava se kao ukupan broj preventivnih pregleda podeljen sa ukupnim brojem svih pregleda i poseta kod lekara i pomnožen sa 100);
5) Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa (izračunava se kao broj registrovanih korisnika starijih od 65 godina koji je vakcinisan protiv sezonskog gripa podeljen sa ukupnim brojem registrovanih korisnika starijih od 65 godina i pomnožen sa 100);
6) Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 (izračunava se kao broj registrovanih korisnika od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je u prethodnoj godini na poslednjem kontrolnom pregledu vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 podeljen sa ukupnim brojem registrovanih korisnika obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) i pomnožen sa 100);
7) Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna (izračunava se kao broj registrovanih korisnika obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su u prethodnoj godini upućeni na pregled očnog dna podeljen sa ukupnim brojem registrovanih korisnika obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) i pomnožen sa 100);
8) Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) (izračunava se kao broj registrovanih korisnika obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je u prethodnoj godini bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) podeljen sa ukupnim brojem registrovanih korisnika obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) i pomnožen sa 100);
9) Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje (izračunava se kao broj registrovanih korisnika kojima su u prethodnoj godini u zdravstveni karton ubeleženi: krvni pritisak, indeks telesne mase - ITM i pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje podeljen sa ukupnim brojem registrovanih korisnika i pomnožen sa 100);
10) Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) (izračunava se kao broj registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je u prethodnoj godini urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) podeljen sa ukupnim brojem registrovanih korisnika starijih od 50 godina i pomnožen sa 100);
11) Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom. (izračunava se kao broj epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom podeljen sa ukupnim brojem epizoda sa tonzilofaringitisom lečenih u prethodnoj godini i pomnožen sa 100).

Član 5.

Pokazatelji kvaliteta koji se prate u oblasti zdravstvene delatnosti koju obavlja izabrani lekar - doktor medicine specijalista pedijatrije u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine jesu 1) procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog pedijatra (izračunava se kao broj registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog pedijatra u prethodnoj godini podeljen sa ukupnim brojem registrovanih korisnika i pomnožen sa 100):
2) Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog pedijatra (izračunava se kao zbir ukupnog broja ponovnih pregleda radi lečenja i ukupnog broja posebnih pregleda radi dopunske dijagnostike i daljeg lečenja podeljen sa ukupnim brojem prvih pregleda radi lečenja);
3) Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod pedijatra (izračunava se kao ukupan broj uputa za specijalističko-konsultativne preglede podeljen sa ukupnim brojem pregleda i poseta izabranog pedijatra i pomnožen sa 100);
4) Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod pedijatra. (izračunava se kao ukupan broj preventivnih pregleda podeljen sa ukupnim brojem svih pregleda i poseta kod pedijatra i pomnožen sa 100);
5) Procenat epizoda sa akutnim infekcijama gornjih disajnih puteva (J00-J06) kod kojih je pri prvom pregledu propisan antibiotik. (izračunava se kao broj epizoda akutnih infekcija gornjih disajnih puteva (J00-J06) kod kojih je pri prvom pregledu propisan antibiotik, podeljen sa ukupnim brojem epizoda akutnih infekcija gornjih disajnih puteva lečenih u prethodnoj godini i pomnožen sa 100);
6) Procenat epizoda svih oboljenja kod dece lečenih antibioticima u kojim je ordinirana ampulirana terapija (izračunava se kao broj epizoda lečenih ampuliranom terapijom antibioticima podeljen sa ukupnim brojem epizoda koje su lečene antibioticima u prethodnoj godini i pomnožen sa 100);
7) Procenat predgojazne i gojazne dece u čiji je zdravstveni karton ubeležen status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani (izračunava se kao broj predgojazne i gojazne dece na osnovu procene statusa uhranjenosti na bilo koji od danas prihvaćenih načina kojima je dat savet o pravilnoj ishrani podeljen sa ukupnim brojem predgojazne i gojazne dece);
8) Obuhvat dece u 15 godini života kompletnom imunizacijom (izračunava se kao broj dece u 15 godini života sa kompletnom imunizacijom podeljen sa ukupnim brojem registrovane