Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 123. stav 2, člana 125. stav 1. Zakona o vazdušnom saobraćaju ("Službeni list SRJ", br. 12/98, 5/99 - ispravka, 38/99, 44/99, 73/00 i 70/01 i "Službeni glasnik RS", broj 101/05), tačke 14. podtačka 2) Odluke o osnivanju Direktorata civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore ("Službeni glasnik RS", broj 102/03), Odluke o vršenju osnivačkih prava u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore ("Službeni glasnik RS", broj 53/06) i Zaključka o promeni naziva Direktorata civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore ("Službeni glasnik RS", broj 12/07),
Savet Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije propisuje

PRAVILNIK

O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA ZA KONTROLORE LETENjA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 16 od 6. marta 2009, 20/09)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju da ispune kontrolor letenja i student kontrolor letenja radi izdavanja, obnove ili produženja važenja lekarskog uverenja, uslovi i način vršenja lekarskih pregleda, kao i uslovi koje moraju da ispune vazduhoplovno-medicinski centri i lekari za sticanje ovlašćenja za obavljanje poslova vazduhoplovne medicine i za izdavanje lekarskog uverenja.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1) Agencija za kontrolu letenja je Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o., koja je osnovana ugovorom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Crne Gore zaključenim 31. oktobra 2003. godine;
2) vazduhoplovno-medicinski centar (Aeromedical Centre - AMC) je specijalizovana zdravstvena ustanova ovlašćena za obavljanje poslova vazduhoplovne medicine;
3) EVROKONTROL je Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe, koja je osnovana Međunarodnom konvencijom o saradnji u oblasti bezbednosti vazdušne plovidbe EVROKONTROL, od 13. decembra 1960. godine;
4) Zajedničke vazduhoplovne vlasti (Joint Aviation Authorities - JAA) su pridruženo telo Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (European Civil Aviation Conference - ECAC) koje sačinjavaju civilne vazduhoplovne vlasti država članicaECAC;
5) Zajednički vazduhoplovni zahtevi koji uređuju izdavanje dozvola vazduhoplovnom osoblju (Joint Aviation Requirements - Flight Crew Licencing - JAR FCL3) su zahtevi kojima se određuju uslovi i postupak sticanja, izdavanja, produžavanja i obnavljanja važenja dozvola i ovlašćenja pilota aviona i helikoptera i inženjera letača, kao i uslovi i postupak izdavanja lekarskih uverenja o njihovoj zdravstvenoj sposobnosti;
6) imalac dozvole je kontrolor letenja i student kontrolor letenja koji je ovlašćen da obavlja određene poslove kontrolora letenja u skladu sa ovlašćenjima, dodatnim ovlašćenjima i posebnim ovlašćenjima;
7) lekarsko uverenje klase 3 je medicinski dokument kojim se potvrđuje zdravstvena sposobnost kontrolora letenja i studenta kontrolora letenja;
8) lekar prihvatljiv za organizacionu jedinicu za vazduhoplovnu medicinu je lekar specijalista sa liste stručnjaka koju je odobrio Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: Direktorat);
9) obnova lekarskog uverenja je postupak koji se sprovodi kada se lekarski pregled obavi po isteku važenja lekarskog uverenja i kada se novo lekarsko uverenje izdaje s rokom važenja koji teče od dana obnavljanja;
10) ovlašćeni lekar (Authorised Medical Examiner - AME) je lekar specijalista ovlašćen za obavljanje poslova vazduhoplovne medicine i za izdavanje lekarskog uverenja klase 3;
11) operativna jedinica je radna sredina u okviru Agencije za kontrolu letenja;
12) organizaciona jedinica za vazduhoplovnu medicinu (Aeromedical Section - AMS) je organizaciona jedinica Direktorata odgovorna za predlaganje i primenu vazduhoplovno-medicinskih standarda, davanje ocene i mišljenja o zdravstvenoj sposobnosti i za izdavanje lekarskih uverenja klase 3;
13) produženje važenja lekarskog uverenja je postupak koji se sprovodi kada se lekarski pregled obavi 45 dana pre isteka važenja lekarskog uverenja, radi izdavanja novog lekarskog uverenja koje važi od dana isteka prethodnog.

Član 3.

Imalac dozvole kontrolora letenja i dozvole studenta kontrolora letenja mora da bude fizički i psihički sposoban za bezbedno obavljanje poslova na osnovu dozvole i da poseduje lekarsko uverenje klase 3 kojim se potvrđuje njegova zdravstvena sposobnost.

Član 4.

U pogledu uslova koje treba da ispune kontrolor letenja i student kontrolor letenja radi sticanja, obnove i produženja važenja lekarskog uverenja klase 3 primenjuje se dokument EVROKONTROL "Uslovi za sticanje evropskog lekarskog uverenja klase 3 za kontrolore letenja" (Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers - EMCR (ATC)), koji je dat u Prilogu 1. i Prilogu 2. ovog pravilnika.
U slučaju nesaglasnosti ili različitog tumačenja odredaba sadržanih u Prilogu 1. i u Prilogu 2. ovog pravilnika, merodavan je tekst dokumenta EVROKONTROL "Uslovi za sticanje evropskog lekarskog uverenja klase 3 za kontrolore letenja" na engleskom jeziku, izdanje iz 2006. godine.

Član 5.

Prvi lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kontrolora letenja i studenta kontrolora letenja vrši vazduhoplovno-medicinski centar (AMC).
Za izdavanje prvog lekarskog uverenja klase 3 nadležna je organizaciona jedinica za vazduhoplovnu medicinu (AMS).
Lekarski pregled za produženje ili obnovu važenja lekarskog uverenja klase 3 vrši vazduhoplovno-medicinski centar (AMC) ili ovlašćeni lekar koji ima ovlašćenje za izdavanje lekarskog uverenja klase 1 premaJAR-FCL3 i dodatnu stručnu obuku sadržanu u tački 2.4.1. Priloga 1. ovog pravilnika.

Član 6.

Kontrolorima letenja do navršenih 40 godina života lekarsko uverenje klase 3 izdaje se sa rokom važenja od 24 meseca, počev od dana izdavanja.
Kontrolorima letenja preko navršenih 40 godina života lekarsko uverenje klase 3 izdaje se sa rokom važenja od 12 meseci, počev od dana izdavanja.
Sadržaj i izgled obrasca lekarskog uverenja klase 3 dat je u Prilogu 3. ovog pravilnika.

Član 7.

Imalac dozvole je odgovoran za sprovođenje svog prvog lekarskog pregleda, odnosno lekarskog pregleda za obnovu i produženje važenja lekarskog uverenja.
Obrazac zahteva za pristupanje prvom lekarskom pregledu štampan je u priloguJAR-FCL3 i predstavlja sastavni deo medicinske dokumentacije vazduhoplovno-medicinskog centra.

Član 8.

Imalac dozvole kontrolora letenja, odnosno studenta kontrolora letenja koji na lekarskom pregledu bude ocenjen kao nesposoban, ne sme da obavlja poslove na osnovu dozvole, pa i kada rok važenja lekarskog uverenja nije protekao.
Imalac dozvole kontrolora letenja, odnosno studenta kontrolora letenja koji na lekarskom pregledu bude ocenjen kao nesposoban ili kome je u lekarskom uverenju utvrđeno neko ograničenje ili