hor001


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


hor002
Na osnovu člana 19. stav 2. tačka 1) Zakona o komorama zdravstvenih radnika ("Službeni glasnik RS", broj 107/05),
Skupština Lekarske komore Srbije na sednici održanoj 28. septembra 2006. godine donela je

STATUT

LEKARSKE KOMORE SRBIJE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 111 od 12. decembra 2006, 68/08, 14/10, 36/11, 43/11, 22/12)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Lekarska komora Srbije je obavezna, nezavisna i profesionalna organizacija lekara - doktora medicine - koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti.

Član 2.

Ovim statutom Lekarske komore Srbije(u daljem tekstu Komora) bliže se uređuju: naziv, sedište, unutrašnja organizacija i rad Komore, poslovi koje Komora obavlja u okviru zakonskih ovlašćenja, način obavljanja poslova Komore, sastav, način i postupak izbora i nadležnost organa Komore, broj članova u organima Komore, način izbora i opoziva članova u organima Komore, organ Komore koji imenuje posrednika, postupak posredovanja; organ Komore koji obrazuje sudove časti, sastav sudova časti, uslov i načini izbora i razrešenja sudija, nadležnost sudova časti, lakše i teže povrede profesionalnih dužnosti i ugleda člana Komore, postupak pre sudom časti, izricanje mera, način izvršenja izrečenih mera i rokovi za pokretanje postupka i izvršenje mera, kao i druga pitanja od značaja za rešavanje sporova, prava i dužnosti članova Komore, ogranci Komore, organizacija i organi ogranaka Komore i njihovo sedište, obavljanje stručnih poslova za Komoru, posredovanje u sporovima, stručna služba Komore, opšti akti Komore, finansiranje Komore kao i druga pitanja od značaja za rad i organizaciju Komore.

Član 3.

Naziv Komore je: Lekarska komora Srbije.
Skraćeni naziv Komore je: LKS.
Sedište Komore je u Beogradu.
Naziv Komore na engleskom jeziku:SERBIAN MEDICAL CHAMBER.
Pri komuniciranju sa inostranstvom koristi se engleski jezik i naziv Komore na engleskom jeziku.

Član 4.

Komora je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim statutom.
U pravnom komuniciranju sa trećim licima Komora istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun, a za svoje obaveze odgovara svim svojim sredstvima.
Komora ima pravo da stiče imovinu i imovinska prava i da njima samostalno raspolaže.
Sredstva za rad Komore obezbeđuju se na način propisan Zakonom o komorama zdravstvenih radnika (u daljem tekstu: Zakon) i ovim statutom.

Član 5.

Komoru predstavlja i zastupa direktor Komore.

Član 6.

Pečat Komore je okruglog oblika, prečnika 32 mm, sa grbom Republike Srbije u sredini i ispisanim tekstom na ćirilici po obodu: Republika Srbija, Lekarska komora Srbije, Beograd.
Pečat Komore koristi se u svakodnevnom pravnom i finsijskom prometu prilikom overe dokumenata koje potpisuje direktor Komore i drugih dokumenata koje donesu organi Komore.
Za čuvanje pečata odgovaran je Generalni sekretar Komore.
Broj pečata i njihovo korišćenje utvrđuje se odlukom direktora Komore.
Štambilj Komore je pravougaonog oblika veličine 55x25 mm sa istim tekstom na ćirilici kao i pečat, sa dodatkom prostora za broj delovodnog protokola i datum.
Regionalne lekarske komore imaju svoj pečat, okruglog oblika, prečnika 32 mm, sa grbom Republike Srbije u sredini i ispisanim tekstom na ćirilici po obodu, i to:
1) Republika Srbija, Lekarska komora Srbije, Regionalna lekarska komora Beograda, Beograd,
2) Republika Srbija, Lekarska komora Srbije, Regionalna lekarska komora Vojvodine, Novi Sad,
3) Republika Srbija, Lekarska komora Srbije, Regionalna lekarska komora za jugoistočnu Srbiju, Niš,
4) Republika Srbija, Lekarska komora Srbije, Regionalna lekarska komora za centralnu i zapadnu Srbiju, Kragujevac,
5) Republika Srbija, Lekarska komora Srbije, Regionalna lekarska komora Kosova i Metohije, Kosovska Mitrovica.
Za čuvanje pečata regionalnih komora nadležni su sekretari regionalnih komora.
Komora ima znak, logotip i zastavu.
Zastava Lekarske komore Srbije ima dimenzije 150x95 cm, sa znakom Lekarske komore Srbije u sredini, veličine 36x36 cm, sa belom podlogom.
Zastava Lekarske komore Srbije koristi se u službenim prostorijama Lekarske komore Srbije.
Znak Komore je stari znak Srpskog lekarskog društva iz 1901. godine.
Znak Komore je zaštićen.
Komora ima glasilo sa grafičkim znakom koji zaštićen.
Komora proslavlja krsnu slavu Sveti Vrači.

Član 7.

Rad Komore i njenih organa je javan.

II. UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA KOMORE

Član 8.

Lekarska komora Srbije vrši poverene poslove i ostale zadatke i poslove predviđene zakonom i ovim statutom posredstvom svojih organa i organa svojih ogranaka.
Ogranci Komore su regionalne komore Lekarske komore Srbije (u daljem tekstu: regionalne komore).
Ogranci Komore - Regionalne komore su osnovni oblik teritorijalnog organizovanja i povezivanja članova, ustanovljene radi neposrednog ostvarivanja ciljeva i zadataka Komore i zajedničkih interesa članova na području nadležnosti regionalne komore.
U sastavu Lekarske komore Srbije su:
1) Lekarska komora Srbije - Regionalna lekarska komora Beograda;
2) Lekarska komora Srbije - Regionalna lekarska komora Vojvodine sa sedištem u Novom Sadu;
3) Lekarska komora Srbije - Regionalna lekarska komora za jugoistočnu Srbiju sa sedištem u Nišu;
4) Lekarska komora Srbije - Regionalna lekarska komora za centralnu i zapadnu Srbiju sa sedištem u Kragujevcu;
5) Lekarska komora Srbije - Regionalna lekarska komora Kosova i Metohije sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Član 9.

Područja regionalnih lekarskih komora iz prethodnog člana čine opštine:
1) za teritoriju Lekarske komore Beograda sve opštine na teritoriji grada Beograda.
2) za teritoriju Lekarske komore Vojvodine sve opštine na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
3) za teritoriju Lekarske komore jugoistočne Srbije opštine: Požarevac, Golubac, Veliko Gradište, Malo Crniće, Žabari, Petrovac na Mlavi, Negotin, Kladovo, Majdanpek, Kučevo, Žagubica, Zaječar, Bor, Knjaževac, Boljevac, Svrljig, Aleksinac, Soko Banja, Ražanj, Niš, Pirot, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Babušnica, Leskovac, Bojnik, Lebane, Medveđa, Gadžin Han, Vlasotince, Vranje, Bujanovac, Vladičin Han, Surdulica, Trgovište, Bosilegrad, Crna Trava, Preševo, Kruševac, Ćićevac, Varvarin, Aleksandrovac, Brus, Prokuplje, Kuršumlija, Doljevac, Merošina, Žitorađa, Blace;
4) za teritoriju Lekarske komore centralne i zapadne Srbije opštine: Smederevo, Smederevska Palanka, Velika Plana, Bogatić, Šabac, Vladimirci, Loznica, Koceljeva, Ub, Krupanj, Lajkovac, Mali Zvornik, Osečina, Valjevo, Ljubovija, Mionica, Aranđelovac, Topola, Rača, Batočina, Svilajnac, Kragujevac, Knić, Ćuprija, Jagodina, Gornji Milanovac, Kosjerić, Bajina Bašta, Požega, Čačak, Užice, Čajetina, Rekovac, Paraćin, Lapovo, Despotovac, Lučani, Arilje, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik, Ivanjica, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Raška, Novi Pazar, Tutin i Ljig;
5) za teritoriju Lekarske komore Kosova i Metohije sve opštine na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
Regionalne komore radi što kvalitetnije decentralizacije svojih aktivnosti mogu formirati, na predlog članstva na svojim teritorijama, određen broj kancelarija regionalnih komora u zavisnosti od potreba članstva i materijalnih mogućnosti regionalnih komora.

III. POSLOVI I ZADACI KOMORE

Povereni poslovi

Član 10.

Komora obavlja sledeće poverene poslove kao javna ovlašćenja:
1) donosi Kodeks medicinske etike Komore;
2) vrši upis lekara u Komoru i izdaje člansku kartu;
3) izdaje, obnavlja i

hor002