Traženo: obligacije sjedinjenje

Ukupno nađeno: 117 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 117 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o zajedničkim zahtjevima, sigurnosnom nadzoru nad upravljanjem vazdušnim saobraćajem i uslugama u vazdušnoj plovidbi, sistemu za obezbjeđivanje sigurnosti softvera i programu efikasnosti (CG)

c) takav plan pokazuje da su njegovi ciljevi efikasnosti barem tako ambiciozni kao sjedinjavanje prethodnih nacionalnih ciljeva.

Zakon o obligacionim odnosima (CG)

Sjedinjavanje i dijeljenje hartija od vrijednosti

SJEDINjENjE (KONFUZIJA)

Sjedinjenje

Zakon o svojinsko-pravnim odnosima (CG)

1. Sjedinjenje (spajanje i smješa)

Sporazum o podsticanju investicija između Savezne vlade SRJ i Vlade SAD (mp)

O PODSTICANjU INVESTICIJA IZMEU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE SJEDINjENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Pravilnik o Programu i načinu polaganja ispita za javne izvršitelje (CG)

Obligacije : Podjela obligacija ; Vrste obligacija ; Ugovor kao izvor obligacija (zaključenje, predmet ugovora, kauza, forma, uslov, rok); Nastanak obligacionih obaveza; Predmet obaveze; Način prestanka obaveze; Ispunjenje; Prebijanje; Otpuštanje duga; Prenov; Sjedinjenje ; Nemogućnost ispunjenja; Protek vremena (otkaz, smrt, zastarjelost). Literatura:

Pravilnik o načinu polaganja pravosudnog ispita (CG)

... Obligacije : Pojam, karakteristike i elementi obligacije ; Načela obligacionog odnosa; Podjela obligacija ; Izvori obligacija ; Dejstva obligacija - prema dužniku i prema povjeriocu; Promjena subjekta u obligaciji - ustupanje potraživanja (cesija), ustupanje ugovora, preuzimanje duga i upućivanje (asignacija); Obezbjeđenje obligacija - jemstvo, ugovorna kazna, kapara, odustanica i kaucija; Prestanak obligacija ... sjedinjenje ...

Pravilnik o Programu i načinu polaganja ispita za javne izvršitelje (CG)

Obligacije: Podjela obligacija; Vrste obligacija; Ugovor kao izvor obligacija (zaključenje, predmet ugovora, kauza, forma, uslov, rok); Nastanak obligacionih obaveza; Predmet obaveze; Način prestanka obaveze; Ispunjenje; Prebijanje; Otpuštanje duga; Prenov; Sjedinjenje ; Nemogućnost ispunjenja; Protek vremena (otkaz, smrt, zastarjelost). Literatura:

Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada (CG)

(****) Ako nema druge odgovarajuće oznake <lat>R</lat>, može uključiti prethodne operacije prije daljeg odstranjivanja, kao što su rastavljanje, sortiranje, drobljenje, kompaktiranje, peletiziranje, sušenje, usitnavanje, kondicioniranje, ponovno pakovanje, izdvajanje, sjedinjavanje ili miješanje radi stavljanja u dalje postupke prerade od R1-11.

D13 Miješanje i sjedinjavanje prije podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D12; D14 Prepakivanje prije podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D13; D15 Skladištenje koje prethodi bilo kojoj od operacija od D1 do D14 (isključujući privremena skladištenja na mjestima gdje je otpad proizveden radi sakupljanja otpada).

Konvencija o međunarodnim izložbama (mp)

Sjedinjenih rezervacija

Zakon o kontroli izvoza robe dvostruke namjene (CG)

- državama članicama Evropske Unije, Australiji, Kanadi, Japanu, Novom Zelandu, Norveškoj, Švajcarskoj, Sjedinjenim Američkim Državama;

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanjaphthora ramorum Njerres, De Cock and Man in t Veld sp. nov.(CG)

Osjetljivo bilje porijeklom iz Sjedinjenih Američkih Država (u daljem tekstu: SAD) može se unositi u Crnu Goru ako fitosertifikat koji prati pošiljku bilja sadrži podatke:

Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara (mp)

Objavljuje se Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara, koji je potpisan 16. oktobra 2008. godine u Vašingtonu, u originalu na crnogorskom i engleskom jeziku.

SPORAZUM IZMEU VLADE CRNE GORE I VLADE SJEDINjENIH AMERIČKIH DRŽAVA O ZAŠTITI I OČUVANjU ODREENIH KULTURNIH DOBARA

Vlada Crne Gore i Vlada Sjedinjenih Američkih Država (u daljem tekstu: Strane),

Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore i Ministarstvo kulture, sporta i medija Crne Gore biće izvršni organi za sprovođenje ovog Sporazuma u ime Crne Gore. Komisija Sjedinjenih država za zaštitu američkog nasljeđa u inostranstvu biće izvršni organ za sprovođenje ovog sporazuma u ime Sjedinjenih američkih država. Svaka Strana može, upućivanjem diplomatske note drugoj Strani, da promijeni svoj izvršni organ.

ZA VLADU CRNE GORE ZA VLADU SJEDINjENIH

Zakon o jahtama (CG)

Za prvu registraciju jahte pregled jahte je uslov za upis u Registar, osim ako je ona građena po Direktivi Evropske Unije ETJ/94/25/ES, Koda federalnih propisa 33 Sjedinjenih Američkih

Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene (CG)

- državama članicama Evropske unije, Australiji, Kanadi, Japanu, Novom Zelandu, Norveškoj, Švajcarskoj, Sjedinjenim Američkim Državama;

Zakon o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama (CG)

- sjedinjavanje jajnih ćelija i sjemenih ćelija van tijela žene;

Zakon o kontroli proizvodnje i prometa supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci (CG)

1) prekursor je supstanca utvrđena Spiskom prekursora, uključujući i smješu supstanci ili prirodni proizvod koji sadrži prekursor, a koji se može koristiti za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci. Pod prekursorima se ne podrazumijevaju lijekovi i drugi preparati koji sadrže prekursore koji su tako sjedinjeni da se ne mogu lako, jednostavno i na ekonomično isplativ način izolovati i upotrijebiti;

Konvencija o prekograničnom zagađenju vazduha na velikim udaljenostima (mp)

4. Uzorkovanje i analiza svih zagađujućih materija sprovešće se u skladu sa standardima utvrđenim od strane Evropskog odbora za standardizaciju (CEN), Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), odnosno odgovarajućih preporučenih metoda Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade. U očekivanju razrade CEN i ISO standarda primjenjivaće se nacionalni standardi.

(b) Kod novih peći, primjenom proizvodnih standarda opisanih u nacrtu CEN standarda (odnosno odgovarajućih proizvodnih standarda za Sjedinjene Američke Države i Kanadu).

Konvencija o prekograničnom zagađenju vazduha na velikim udaljenostima - Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona (mp)

Imajući u vidu da Kanada i Sjedinjene Američke Države dvostrano pregovaraju o smanjenju emisija azotnih oksida i lako isparljivih organskih jedinjenja radi rješavanja prekograničnog djelovanja prizemnog ozona,

Uzimajući u obzir da će Kanada preduzeti dalje smanjenje emisija sumpora do 2010. godine primjenom Strategije o sprečavanju kisjelih kiša za područje Kanade poslije 2000. te godine i da su se Sjedinjene Američke Države obavezale za primjenu Programa smanjenja azotnih oksida na istočnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država i na smanjenju emisija vezano za usaglašavanje sa nacionalnim standardima kvaliteta vazduha,

<lat>i</lat> iii. za Sjedinjene Američke Države, Nacionalni standardi kvaliteta vazduha za prizemni ozon.

11. Kanada i Sjedinjene Američke Države će nakon potvrđivanja, prihvatanja, odobrenja odnosno pristupanja ovom protokolu Izvršnom organu dostaviti svoje pojedinačne (odgovarajuće) obaveze smanjenja emisija sumpora, azotnih oksida i lako isparljivih organskih jedinjenja radi njihovog automatskog uključenja u Prilog <lat>III</lat>.

3. Za Sjedinjene Američke Države efekat zakiseljavanja određuje se procjenom osjetljivosti ekosistema ukupne opterećenosti zakiseljujućim materijama u ekosistemu i nesigurnosti povezanih sa procesom uklanjanja azota iz ekosistema.

4. Ova opterećenja i efekti djelovanja u modelima sveobuhvatne procjene služe kao smjernica za određivanje najvećih vrijednosti i/ili smanjenja emisija za Kanadu i Sjedinjene Američke Države u Prilogu <lat>II</lat>.

10. Za Sjedinjene Američke Države su kritični nivoi ozona utvrđeni radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od svih poznatih ili očekivanih nepovoljnih dejstava, a koriste se za uspostavljanje nacionalnog standarda kvaliteta vazduha. Modeli sveobuhvatne procjene i standarda kvaliteta vazduha služe kao smjernice za određivanje najvećih vrijednosti i/ili smanjenja emisija za Sjedinjene Američke Države u Prilogu <lat>II</lat>.