Traženo: aneks ugovora

Ukupno nađeno: 98 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 98 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" (BG)

8. ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu pod izmenjenim uslovima, u vezi sa članom 33. stav 1. tačka 10. Zakona o radu;

Program za preventivnu zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda (KG)

U skladu sa Ugovorom broj 325-32/05-<lat> III</lat>/09 od 21.04.2005.godine, koji je zaključen sa JKP "Vodovod i kanalizacija"′ i aneksom ugovora koji se zaključuje svake godine, sredstva su namenjena za poslove kompletnog osmatranja i održavanja brane "Spomen park": geodetsko merenje, vizuelni pregled i održavanje brane, potrebna merenja, kao i izrada odgovarajućeg izveštaja sa prikazom rezultata i mišljenjem o ponašanju brane ( u smislu njene stabilnosti) i predlogom mera za otklanjanje

Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (NS)

Investitor koji je zaključio Ugovor za izgradnju i dogradnju objekta porodičnog stanovanja pre stupanja na snagu ove odluke, a nije izmirio ugovorene obaveze, može zaključiti aneks ugovora, tako da preostali dug isplati u najviše 240 mesečnih rata, uključujući i broj dospelih rata.

Kada fizičko lice vrši rekonstrukciju i dogradnju stambenog prostora koji koristi ili pretvara tavanski prostor u jednu stambenu jedinicu, a koji je zaključio ugovor pre stupanja na snagu ove odluke, može zaključiti aneks ugovora, tako da preostali dug isplati u najviše 240 mesečnih rata, uključujući i broj dospelih rata.

Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (BG)

Investitor je dužan da, na zahtev Direkcije, dostavi i dodatnu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i zaključivanje ugovora.

Pravilnik o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi (BG)

Dodatak na platu iz stava 1. ovog člana obračunava se i isplaćuje u visini utvrđenoj opštim kolektivnim ugovorom.

Odluka o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi sad (NS)

- zaključuje ugovor o radu sa direktorom, na određeno vreme, do isteka roka na koji je imenovan, odnosno do njegovog razrešenja, a kada je za direktora imenovano lice koje je već zaposleno u istoj ustanovi kulture na neodređeno vreme, zaključuje aneks ugovora o radu, u skladu sa Zakonom o radu, i

Odluka o poslovnom prostoru Grada Niša (NI)

Zakupnina utvrđena ugovorom o zakupu je u bruto iznosu, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost i usklađuju se mesečno za visinu stope rasta cena na malo prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (NI)

- informacija o mestu i načinu pribavljanja dodatnih informacija i dokumenata o predmetu ponude (kao što je informacija o tome koje se sve katastarske parcele nalaze na datoj lokaciji), uključujući nacrt ugovora o prodaji/zakupu koji će biti zaključen sa ponuđačem koji ponudi najveću cenu odnosno najviši iznos zakupnine,

Pravilnik o platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Beograda i Gradskom javnom pravobranilaštvu (BG)

Dodatak na platu iz stava 1. ovog člana.obračunava se i isplaćuje u visini utvrđenoj zakonom i Opštim kolektivnim ugovorom.

Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (NI)

Kod ugovaranja naknade za sekundarnu mrežu naknada za nedostajuću vodovodnu i kanalizacionu mrežu ugovara se tako da će se ona platiti kada se Programom uređivanja građevinskog zemljišta predvidi izvođenje predmetnih radova u iznosima koji će važiti na dan ugovaranja o čemu će se zaključiti aneks ugovora.

Kod ugovaranje naknade za sekundarnu mrežu naknada za nedostajuću vodovodnu i kanalizacionu mrežu ugovara se tako da će se ona platiti kada se Programom uređivanja građevinskog zemljišta predvidi izvođenje predmetnih radova u iznosima koji će važiti na dan ugovaranja o čemu će se zaključiti aneks ugovora.

Odluka o građevinskom zemljištu (BG)

Potpisi ugovorača na ugovoru o zakupu i aneksima istog se overavaju u sudu, a troškovi padaju na teret zakupca.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, po pribavljanju pravosnažnog odobrenja za izgradnju, odnosno pravosnažne lokacijske dozvole, investitor i Direkcija zaključuju Aneks ugovora o zakupu.

Na osnovu predloga iz stava 2. ovog člana gradonačelnik, odnosno organ gradske opštine donosi rešenje kojim se daje saglasnost Direkciji da sa zakupcima zaključi Aneks ugovora o zakupu kojim će se sa ugovornom stranom koja odustaje od zakupa raskinuti ugovor o zakupu u odnosu na njegov deo prava i obaveza, koja u celini preuzima zakupac koji nastavlja pravo zakupa. Aneks ugovora o zakupu zaključuje se u roku od 30 dana od dana dostaljanja rešenja zakupcima.

Po okončanom postupku iz nadležnosti Komisije, u slučaju da je vlasnik objekta i zakupac zemljišta pod objektom, gradonačelnik donosi rešenje kojim se menja rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta tako da se u zakup daje zemljište za redovnu upotrebu objekta i daje saglasnost Direkciji da sa vlasnikom objekta zaključi aneks ugovora o zakupu.

Aneks ugovora o zakupu, odnosno ugovor o zakupu zaključuje se u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja iz stava 3. ovog člana vlasniku objekta.

Za ugovore o zakupu građevinskog zemljišta zaključene do dana stupanja na snagu ove odluke, zakupci mogu da nastave plaćanje zakupnine kako je to ugovorom predviđeno ili da zaključenjem aneksa ugovora o zakupu, preostali nedospeli ugovoreni iznos zakupnine plate u skladu sa odredbama ove odluke.

Odluka o snabdevanju toplotnom energijom grada Užica (UE)

Energetski subjekt u tom slučaju izlazi na lice mesta i vrši kontrolu priključenja kupca, obračunava priključnu snagu iz odobrenja, a ostale kupce na istom predajnom mestu obaveštava o dodatnom priključenju, radi uređivanja ugovornog odnosa.

Odluka o održavanju čistoće (NS)

U slučaju da korisnici imaju potrebu za dodatnim održavanjem čistoće i/ili deponovanjem otpada zaključuju ugovor sa Preduzećem.

Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna i druga javna preduzeća Grada Novog Sada (NS)

Za sve poslove rukovođenja izuzev poslova direktora, kolektivnim ugovorom kod poslodavca mogu se utvrditi dodatni koeficijenti od 0,10 do 0,60.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Infostan" (BG)

Direktor preduzeća je dužan da pre otkaza ugovora o radu, zaposlenog upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu, koji su posebno regulisani ugovorom o radu odnosno aneksom ugovora o radu.

9. ako zaposleni odbije da zaključi ugovor o radu (aneks ugovora o radu) pod izmenjenim uslovima.

Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (u daljem tekstu: aneks ugovora):

Uz ponudu za zaključivanje aneksa ugovora, poslodavac je dužan da zaposlenom u pisanom obliku dostavi i razloge za ponudu, rok u kome zaposleni treba da se izjasni o ponudi i pravne posledice koje mogu da nastanu odbijanjem ponude.

Zaposleni je dužan da se izjasni o ponudi za zaključivanje aneksa ugovora u roku koji odredi poslodavac, a koji ne može biti kraći od osam radnih dana.

Smatra se da je zaposleni odbio ponudu za zaključivanje aneksa ugovora ako se ne izjasni u roku iz stava 2. ovog člana.

Ako zaposleni prihvati ponudu za zaključivanje aneksa ugovora, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog ugovora.

Uputstvo o načinu i postupku davanja saglasnosti, obezbeđenju stručnog nadzora, obračunu i proceni sredstava uloženih u sanaciju ili rekonstrukciju poslovnog prostora kojim raspolaže Grad Niš (NI)

Na osnovu rešenja Gradonačelnika kojim se priznaju sredstva uložena u sanaciju ili rekonstrukciju poslovnog prostora, Uprava za imovinu i inspekcijske poslove priprema predlog Aneksa ugovora o zakupu, a u skladu sa članom 59. Odluke o poslovnom prostoru Grada Niša ("Službeni list Grada Niša" broj 27/09)